Κατάλογος Προσωπικού

SYLVAINE GAUTIER-KIZILYUREK

SG
22 89 43 79
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αθηνά,
Λεωφ. Αγλαντζιας 12
Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Rennes 2, Γαλλία (Δίπλωμα στις ευρωπαϊκές μελέτες – Licence - Langues Etrangeres Appliquees, 1993), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Rennes 2 (maitrise στις Ευρωπαϊκές Μελέτες - Langues Etrangeres Appliquees, 1994; maitrise στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας,, 1996) και στη Ecole des Hautes Etudes στο κλάδο Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι, Γαλλία (D.E.A στη γλωσσολογία, μια έρευνα για τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας ως 'μητρική' γλώσσα των παιδιών Τούρκων μεταναστών στη Γαλλία, 2002).
Τα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν την κοινωνιογλωσσολογία, ιδιαίτερα τις γλωσσικές πολιτικές,, γλώσσα και δύναμη, εναλλακτική παιδαγωγική στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και πολιτισμών όπως επίσης ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού
- « The politics of identity in the Turkish Cypriot community and the language question » (co-writter), International Journal of the Sociology of Language, N° 168, 2004, p. 37-54- « Les enseignements de Langue et Culture d’Origine en France: chronique d’une mort annoncee? Le cas de la langue turque », in Emprunts linguistiques, Empreintes culturelles, L’Harmattan, 2007, p. 141-158