Κατάλογος Προσωπικού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

PROMPONAS VASILIS
22892879
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 048
Πανεπιστημιούπολη