Κατάλογος Προσωπικού

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ

ZACHARIA ZACHARIAS
22892957
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 602
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Ο Ζαχαρίας Ζαχαρία είναι Καθηγητής στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και ο υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ReSciTEG του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκλήρωσε βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και στο Rutgers University – New Brunswick, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Πτυχίο Φυσικής). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Columbia University, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (M.A., M.Sc., M.Phil., και PhD στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών). Είναι συντονιστής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην υποστήριξη της μάθησης μέσω της τεχνολογίας, τη μάθηση μέσω διερώτησης, κ.α., τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος στις Φυσικές Επιστήμες και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την ενίσχυση του μαθησιακού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης. Έχει λάβει πολλά βραβεία αναγνώρισης για τα εξαιρετικά σχολαστικά του επιτεύγματα καθώς και για τις επιτυχίες που είχαν αυτά. Επίσης έχει δημοσιεύσει πολλές έρευνες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Cognition and Instruction, Learning and Instruction, Journal of Research in Science Teaching), ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κριτής σε πολλά από αυτά.
  • Η χρήση της μοντελοποίησης και των προσομοιώσεων ως γνωστικών εργαλείων για διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες.
  • Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για υποστήριξη της διδασκαλίας των Φυσικών Eπιστημών, με ειδική αναφορά στις αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις και στα συστήματα πολυμέσων.

  • Η ανάπτυξη πληροφορικά υποστηριζόμενου αναλυτικού προγράμματος.

  • H μοντελοποίηση στην έρευνα και στη διδασκαλία.

  • Η χρήση πειραματισμού μέσω διερεύνησης στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών.

  • Προσεγγίσεις μεταρρύθμισης του Aναλυτικού Προγράμματος και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια  Eκπαίδευση.

  • Εκπαίδευση STEM/STEAM/STEME/STEAME.
Louca, L. T., & Zacharia, Z. C. (2023). Examining models constructed by kindergarten children. Journal of Research in Science Teaching, 60(10), 2361–2394.
 
de Jong, T., Lazonder, A.W., Chinn, C.A., Fischer, F., Gobert, J., Hmelo-Silver, C.E., Koedinger, K.R., Krajcik, J.S., Kyza, E., Linn, M.C., Pedaste, M.; Scheiter, K., & Zacharia, Z.C. (2023). Let’s talk evidence – The case for inquiry-based vs. direct instruction. Educational Research Review, 39, 100536.
 
Hovardas, T., Zacharia, Z. C., Xenofontos, N., & de Jong, T. (2022). How many words are enough? Investigating the effect of different configurations of a software scaffold for formulating scientific hypotheses in inquiry oriented contexts. Instructional Science, 50, 361-390. 
 
de Jong, T., Gillet, D., Rodríguez-Triana, M.J., ... & Zacharia, Z. C. (2021). Understanding teacher design practices for digital inquiry–based science learning: the case of Go-Lab. Educational Technology Research and Development, 69(2), 417-444.
 
Caspi, A., Gorsky, P., Nitzani-Hendel, R., Zacharia, Z. C., Rosenfeld, S., Berman, S., & Shildhouse, B. (2020). Children's perceptions of the factors that led to their enrolment in advanced, middle-school science programmes. International Journal of Science Education, 42, 1915-1939.
 
Xenofontos, N., Hovardas, T., Zacharia, Z. C., & De Jong, T. (2020). Inquiry‐based learning and retrospective action: Problematizing student work in a computer‐supported learning environment. Journal of Computer Assisted Learning, 36, 12-28.
 
Caspi, A., Gorsky, P., Nitzani‐Hendel, R., Zacharia, Z., Rosenfeld, S., Berman, S., & Shildhouse, B. (2019). Ninth grade students' perceptions of the factors that led them to major in high school STEM disciplines. Science Education, 213(5), 1176-1205.
 
Efstathiou, C., Hovardas, T., Xenofontos, N., Zacharia, Z., de Jong, T., Anjewierden, A., & van Riesen S. A. N. (2018). Providing guidance in virtual lab experimentation: The case of an experiment design tool. Educational Technology Research & Development, 66(3), 767–791.
 
Papaevripidou, M., Irakleous, M., & Zacharia, Z. (2017). Using Teachers’ Inquiry-oriented Curriculum Materials as a Means to Examine their Pedagogical Design Capacity and Pedagogical Content Knowledge for Inquiry-based Learning. Science Education International, 28(4), 271-292.
 
Zacharia, Z.C. and Lazaridou, C. and Avraamidou, L. (2016). The use of mobile devices as means of data collection in supporting elementary school students’ conceptual understanding about plants. International Journal of Science Education, 38(4), 596-620.
 
Louca, L.T. and Zacharia, Z.C. (2015). Examining Learning Through Modeling in K-6 Science Education. Journal of Science Education and Technology, 24(2-3), 192-215.
 
Pedaste, M. and Mäeots, M. and Siiman, L.A. and de Jong, T. and van Riesen, S.A.N. and Kamp, E.T. and Manoli, C.C. and Zacharia, Z.C. and Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14, 47-61.
 
Zacharia, Z.C. (2015). Examining whether touch sensory feedback is necessary for science learning through experimentation: A literature review of two different lines of research across K-16. Educational Research Review, 16, 116-137.
 
Zacharia, Z.C. and Manoli, C. and Xenofontos, N. and de Jong, T. and Pedaste, M. and van Riesen, S.A.N. and Kamp, E.T. and Mäeots, M. and Siiman, L. and Tsourlidaki, E. (2015). Identifying potential types of guidance for supporting student inquiry when using virtual and remote labs in science: a literature review. Educational Technology Research and Development, 63(2), 257-302.
 
Zacharia, Z.C. and de Jong, T. (2014). The Effects on Students Conceptual Understanding of Electric Circuits of Introducing Virtual Manipulatives Within a Physical Manipulatives-Oriented Curriculum. Cognition and Instruction, 32(2), 101-158.
 
de Jong, T., Linn, M., & Zacharia, Z. C. (2013). Physical and Virtual Laboratories in Science and Engineering Education. SCIENCE, 340, 305-308.
 
Olympiou, G., Zacharia, Z. C., de Jong, T. (2013). Making the invisible visible: Enhancing students' conceptual understanding by introducing representations of abstract objects in a simulation. Instructional Science, 41, 575-587.
 
Zacharia, Z., Loizou, E. & Papaevripidou, M. (2012). Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students? Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 447-457.
 
Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students’ conceptual understanding through science laboratory experimentation. Science Education, 96, 1, 21-47.
 
Zacharia Z. C., Xenofontos, N., and Manoli, C. (2011). Comparing the effect of two different cooperative approaches on students’ learning and practices within the context of a WebQuest science investigation. Education Technology, Research & Development, 59, 399-424.
 
Zacharia, Z. C. and Olympiou G. (2011). Physical versus Virtual Manipulatives: Rethinking Physics Experimentation. Learning and Instruction, 21, 317-331.
 
Zacharia, Z. C., Olympiou G. and Papaevripidou, M. (2008). Effects of Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives on Students’ Conceptual Understanding in Heat and Temperature. Journal of research in Science Teaching, 45, 1021-1035.
 
Zacharia, Z. C. and Constantinou C. P. (2008). Comparing the Influence of Physical and Virtual Manipulatives in the Context of the Physics by Inquiry Curriculum: The Case of Undergraduate Students’ Conceptual Understanding of Heat and Temperature. American Journal of Physics, 76, 425-430.
 
Zacharia, Z. C. (2007). Combining real and virtual laboratory experimentation: An effort to enhance students’ conceptual understanding of electric circuits. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 120-132.
 
Zacharia, Z. C. (2005). The Impact of Interactive Computer Simulations on the Nature and Quality of Postgraduate Science Teachers’ Explanations in Physics. International Journal of Science Education, 27 (14), 1741-1767.
 
Zacharia, Z. C. and Barton, A. (2004). Students' Attitudes toward Progressive and Critical Science Activities. Science Education, 88 (2), 197-222.Zacharia, Z. C. (2003). Beliefs, Attitudes, and Intentions of Science Teachers Regarding the Educational Use of Computer Simulations and Inquiry-based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40 (8), 792-823.
 
Zacharia, Z. C. and Anderson, R. (2003). The Effects of an Interactive Computer-Based Simulation Prior to Performing a Laboratory Inquiry-Based Experiment on Students’ Conceptual Understanding of Physics. American Journal of Physics, 71 (6), 618-629.