• κα Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου, Επικεφαλής Γραφείου Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης (Συντονίστρια)
• Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος (Τμήμα ΜΑΣ), μέλος της Θεματικής Ομάδας Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου (Τμήμα ΔΕΔ) μέλος της Ομάδας Ισότητας Φύλου και μέλος της Θεματικής Ομάδας Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καδιανάκη (Τμήμα ΨΥΧ), μέλος της Ομάδας Ισότητας Φύλου και μέλος της Θεματικής Ομάδας Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας
• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου (Τμήμα ΕΠΑ), μέλος της Ομάδας Ισότητας φύλου και μέλος της Θεματικής Ομάδας Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας
• κα Χριστίνα Δελαπόρτα, Λειτουργό Υποστήριξης Έρευνας, Μέλος της Ομάδας Ισότητας Φύλου
• Ένας/Μία εκπρόσωπος που θα ορίσει η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ένας/ Μία εκπρόσωπος που θα ορίσει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
• κα Αθηνά Πασχαλίδου, Ειδική Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (διοικητική υποστήριξη)