Θεματικές Ομάδες Γραφείου Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης
1. Ισότητας Φύλου
2. Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας: Άτομα με μεταναστευτική βιογραφία και άλλες κατηγορίες διαφορετικότητας (θρησκείας ή δόγματος, εθνικότητας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γλώσσας, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου)
3. Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας: Άτομα με Αναπηρία
4. Διαφορετικότητας, Ενσωμάτωσης και Πολυμορφίας: Άτομα ΛΟΑΤΙK+
5. Καταπολέμησης της παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης , βίας, εκφοβισμού, μη αποδεκτής εργασιακής συμπεριφοράς