Antonis Antoniou IT Administrator
Skevi Ioannou Secretary
George Kelveris IT Administrator
Vasiliki Mousikou-Dimitriou Secretary
George Nicolaou Laboratory Administrator
Marios Tomazou Electrical and Electronics Technician