Το πτυχίο στα Οικονομικά παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο στα οικονομικά που προετοιμάζει τους φοιτητές που επιθυμούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα οικονομικά είτε να ειδικευτούν σε κλάδους όπως η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων κ.λπ.

Σκοπός του προγράμματος

 1. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους αποφοίτους για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας παρέχοντας ισχυρό υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρική ανάλυση, εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς των οικονομικών, και πρακτικές δεξιότητες στην έρευνα και ανάλυση.
 2. Να δώσει τις δυνατότητες για περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα που στοχεύουν είτε στην επαγγελματική εξειδίκευση είτε στην εμβάθυνση στην έρευνα.
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα:
 1. έχουν στέρεο υπόβαθρο στη βασική οικονομική θεωρία.
 2. κατανοούν τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικονομική επιστήμη.
 3. μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματολογία στη βάση του οικονομικού τρόπου σκέψης για να αναλύσουν ζητήματα οικονομικής φύσεως ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
 4. έχουν αναπτύξει δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, συγγραφή οικονομικών κειμένων, και τη διεξαγωγή έρευνας..

Απαιτήσεις Πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου Οικονομικών απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ΠΜ). Επιπρόσθετα πρέπει να πληρούνται όλα τα πιο κάτω:

 

 1. Τουλάχιστον 131 ΠΜ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (89 ΠΜ - ΟΙΚ111, ΟΙΚ112, ΟΙΚ113, ΟΙΚ121, ΟΙΚ211, ΟΙΚ221, ΟΙΚ222, ΟΙΚ223, ΟΙΚ251, ΟΙΚ252, ΟΙΚ253, ΟΙΚ 397, ΟΙΚ497) και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος (7 μαθήματα Χ 6 ΠΜ = 42 ΠΜ). Τουλάχιστον 4 μαθήματα από τα 7 θα πρέπει να προέρχονται από τον πιο κάτω κατάλογο. Τουλάχιστον 4 μαθήματα από τα 7 θα πρέπει να προέρχονται από τον πιο κάτω κατάλογο.
 2. Τουλάχιστον 20 ΠΜ από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 ΠΜ σε μαθήματα Αθλητισμού. Όσον αφορά τα μαθήματα ξένων γλωσσών, μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
 3. Τουλάχιστον 6 ΠΜ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ).
 4. Τουλάχιστον 6 ΠΜ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Νομικής (ΝΟΜ).
 5. Τουλάχιστον 5 ΠΜ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΤ).
 6. Τουλάχιστον 18 ΠΜ από τα τμήματα ΛΟΧ/ΔΔΕ/ΙΣΤ/ΝΟΜ/ΚΠΕ. Από τα τμήματα ΛΟΧ και ΔΔΕ οι φοιτητές μπορούν να επιλεγούν οποιαδήποτε μαθήματα. Από τα τμήματα ΙΣΤ, ΚΠΕ και ΝΟΜ μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τους πιο κάτω καταλόγους. (πέραν των μαθημάτων που αναφέρονται στα σημεία 4, 5 και 6).
 7. Συμπλήρωση 15 ΠΜ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ 100, ΓΛΩ 101, ΓΛΩ 209).
 8. Συμπλήρωση 15 ΠΜ από μαθήματα άλλης ξένης γλώσσας (απαιτείται η παρακολούθηση 3 επιπέδων, κατανεμημένων σε τρία εξάμηνα).
 9. 24 ΠΜ από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΑΣ 001, ΜΑΣ 061, ΕΠΛ 003 και ΕΠΛ 032 που οι φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.

  * Σημειώστε ότι σε περίπτωση που το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων δεν ανέρχεται στις 240 ΠΜ, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-6 για συμπλήρωση των ελάχιστων 240 ΠΜ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο

1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση I 6
ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5
2ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι (ΜΑΣ 001) 7
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
 
2ο ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (ΟΙΚ 113) 7
4ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (ΟΙΚ 222) 7
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
  1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5-6
 
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
  4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ (4Χ6ΠΜ) 24
  1 μάθημα περιορισμένης επιλογής IΣΤ 5
6ο Εξάμηνο
  3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ (3Χ6ΠΜ) 18
  1 μάθημα περιορισμένης επιλογής ΝΟΜ/ΚΠΕ 6
ΓΛΩ Γλώσσα -1ο επίπεδο 5
4ο ΕΤΟΣ
7ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι (OIK 112, ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
  2 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΛΟΧ/ΔΕΔ/ΝΟΜ/ΚΠΕ/ΙΣΤ (2Χ6ΠΜ) 12
  1 μάθημα περιορισμένης επιλογής ΝΟΜ/ΚΠΕ 6
ΓΛΩ Γλώσσα -2ο επίπεδο 5
8ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ 397) 6
  1 μάθημα περιορισμένης επιλογής ΛΟΧ/ΔΕΔ/ΝΟΜ/ΚΠΕ/ΙΣΤ 6
  3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (3X5-6ΠΜ) 15-18
ΓΛΩ Γλώσσα -3ο επίπεδο 5
Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα