Το πτυχίο στα Οικονομικά παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο στα οικονομικά που προετοιμάζει τους φοιτητές που επιθυμούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα οικονομικά είτε να ειδικευτούν σε κλάδους όπως η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων και άλλα.

Σκοπός του προγράμματος

 1. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους αποφοίτους για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας παρέχοντας ισχυρό υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρική ανάλυση, εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς των οικονομικών, και πρακτικές δεξιότητες στην έρευνα και ανάλυση.
 2. Να δώσει τις δυνατότητες για περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα που στοχεύουν είτε στην επαγγελματική εξειδίκευση είτε στην εμβάθυνση στην έρευνα.
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα:
 1. έχουν στέρεο υπόβαθρο στη βασική οικονομική θεωρία.
 2. κατανοούν τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικονομική επιστήμη.
 3. μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματολογία στη βάση του οικονομικού τρόπου σκέψης για να αναλύσουν ζητήματα οικονομικής φύσεως ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
 4. έχουν αναπτύξει δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, συγγραφή οικονομικών κειμένων, και τη διεξαγωγή έρευνας..

Απαιτήσεις Πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου Οικονομικών απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ΠΜ). Επιπρόσθετα πρέπει να πληρούνται όλα τα πιο κάτω:

 

 1. Τουλάχιστον 155 ΠΜ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα του τμήματος Οικονομικών (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (89 ΠΜ - ΟΙΚ111, ΟΙΚ112, ΟΙΚ113, ΟΙΚ121, ΟΙΚ211, ΟΙΚ221, ΟΙΚ222, ΟΙΚ223, ΟΙΚ251, ΟΙΚ252, ΟΙΚ253, ΟΙΚ 397, ΟΙΚ497) και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος (11 μαθήματα Χ 6 ΠΜ = 66 ΠΜ).
 2. Τουλάχιστον 24 ΠΜ από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής είτε του Τμήματος Οικονομικών είτε άλλων τμημάτων, από τους καταλόγους που παρατίθενται πιο κάτω.
 3. Τουλάχιστον 20 ΠΜ από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 ΠΜ σε μαθήματα Αθλητισμού. Όσον αφορά τα μαθήματα ξένων γλωσσών, μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
 4. 24 ΠΜ από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΑΣ 001, ΜΑΣ 061, ΕΠΛ 003 και ΕΠΛ 032 που οι φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.
 5. Συμπλήρωση 15 ΠΜ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ 100, ΓΛΩ 101, ΓΛΩ 209).

  * Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-5 ανέρχεται στις 238 ΠΜ ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-3 για συμπλήρωση των 240 ΠΜ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου. .

Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο

1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση I 6
ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5
2ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι (ΜΑΣ 001) 7
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
 
2ο ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (ΟΙΚ 113) 7
4ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (ΟΙΚ 222) 7
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
  1 μάθημα ελεύθερης επιλογής* 5-6
 
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
  4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ (4Χ6ΠΜ) 24
  1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5-6
6ο Εξάμηνο
  4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ (4Χ6ΠΜ) 24
  1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5-6
4ο ΕΤΟΣ
7ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι (OIK 112, ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
  3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ (3Χ6ΠΜ) 18
  1 μάθημα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ/ΛΟΧ/ΔΕΔ/ΜΑΣ 6
8ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ 397) 6
  3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ/ΛΟΧ/ΔΕΔ/ΜΑΣ (3Χ6ΠΜ) 18
  1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5-6

Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

* Ελέυθερη επιλογή σημαίνει μαθήματα από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου αλλά πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές σχολές.