ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά (6 ΠΜ)

(Μάθημα ελεύθερης επιλογής για φοιτητές άλλων Τμημάτων)

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στα μικροοικονομικά, και αφορά βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή (νοικοκυριού), του παραγωγού και του κράτους. Καλύπτονται θέματα ζήτησης και προσφοράς, εξειδίκευση και εμπόριο, ο τρόπος λειτουργίας διάφορων μορφών αγοράς και πως σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα στην κατανομή των πόρων και την κοινωνική ευημερία. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος καλύπτονται μακροοικονομικές έννοιες και εξετάζεται πως μετριούνται και πως σχετίζονται οι διάφοροι δείκτες της οικονομίας όπως η οικονομική μεγέθυνση, η ανεργία και ο πληθωρισμός. Επίσης, εξετάζονται ο ρόλος του χρήματος και, γενικότερα, του νομισματικού συστήματος και οι επιπτώσεις από τις οικονομικές συναλλαγές με άλλες χώρες.

ΟIΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας (7 ΠΜ)

Το μάθημα αυτό εισαγάγει θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οικονομική συμπεριφορά των νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κράτους, κλπ. Αρχίζει με σύντομη εξήγηση βασικών εννοιών που χρειάζονται για την κατανόηση και ανάλυση οικονομικών προβλημάτων. Ακολούθως εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και αναλύει τις αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και παραγωγού. Μετά εξετάζει τη δομή της αγοράς, την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και την αγορά των συντελεστών παραγωγής (κεφαλαίου και εργασίας). Η ύλη του μαθήματος καλύπτει επίσης αρχές που διέπουν την οικονομική συμπεριφορά του κράτους.

ΟIΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΜΑΣ 061)

Οι εφαρμογές ποσοτικών μεθόδων στα οικονομικά είναι το πρώτο από μια σειρά μαθημάτων στην οικονομετρία με σκοπό να θέσει τα θεμέλια για εμπειρική ανάλυση οικονομικών φαινόμενων όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, η οικονομική μεγέθυνση. Σε αυτό το μάθημα θα μελετούμε βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, τον προσδιορισμό και εκτίμηση του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης, τις ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων, επαγωγικής στατιστική στα πλαίσια στου γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (έλεγχο υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης), την επιλογή μοντέλου και τον έλεγχο στατιστικής επάρκειας. Επίσης μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ετεροσκεδαστικότητας, της μη-γραμμικότητας, και της διαχρονικής εξάρτησης των παρατηρήσεων. Τέλος καλύπτουμε βασικά μοντέλα χρονοσειρών και την πρόβλεψη. Ένας από τους βασικούς στόχους του μαθήματος είναι η εκμάθηση του οινομετρικού λογισμικού προγράμματος STATA για την πρακτική εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας πραγματικά οικονομικά στοιχεία.

 

ΟIΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά I (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΜΑΣ 001)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη. Τα κύρια θέματα του αφορούν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών, το μονομεταβλητό και πολυμεταβλητό λογισμό και τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων με ή χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, οικονομικές εφαρμογές θα μελετηθούν σε κάθε θεματική ενότητα.

ΟIΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας (7 ΠΜ)

Αυτό το μάθημα παρέχει μια εντατική εισαγωγή στα εργαλεία και τις έννοιες της μακροοικονομικής θεωρίας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις επιδόσεις των εθνικών οικονομιών και στις πολιτικές των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στον τρόπο επηρεασμού των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών. Το μάθημα στηρίζεται σε θέματα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, την ανεργία και τον πληθωρισμό, στη δημιουργία χρήματος και τη διαμόρφωση των επιτοκίων.

 

ΟIΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 111)

Η μικροοικονομική θεωρία αναλύει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, εξετάζει τον τρόπο που αυτοί αλληλοεπιδρούν στα πλαίσια της αγοράς, και αξιολογεί την επίδοση της αγοράς ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Στο μάθημα εξετάζεται από τη μία, ο τρόπος με τον οποίο οι προτιμήσεις των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, καθορίζουν τη ζήτηση για διάφορα αγαθά και από την άλλη η συμπεριφορά των παραγωγών στο πλαίσιο της αγοράς στην οποία πρέπει να κινηθούν. Το μάθημα καταλήγει με την ανάλυση ανταγωνιστικών αγορών.

ΟIΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 121)

Το μάθημα αρχίζει με σύντομη περιγραφή των κυριότερων οικονομικών μεταβλητών. Στην συνέχεια, με σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την πιο ρεαλιστική περίπτωση της ανοικτής οικονομίας, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος IS-LM σε μια κλειστή οικονομία το οποίο περιγράφει τις συνθήκες ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές αγαθών και χρήματος και προσδιορίζει το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση επιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς εργασίας, του προσδιορισμού των τιμών, και της απασχόλησης όταν η οικονομία βρίσκεται σε μεσοχρόνια ισορροπία. Σε αυτό το στάδιο έχουν εξεταστεί αναλυτικά οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Με το μακροοικονομικό υπόδειγμα που ακολουθεί, εξετάζεται η ταυτόχρονη ισορροπία σε όλες τις προαναφερθείσες αγορές τόσο βραχυχρόνια όσο και μεσοχρόνια. Εκτός από τον προσδιορισμό του επιτοκίου, εθνικού εισοδήματος, επιπέδου τιμών, και μισθών, το μακροοικονομικό αυτό μοντέλο χρησιμοποιείται για την ανάλυση επιδράσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και άλλων θεμάτων όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία. Το υπόλοιπο μάθημα επεκτείνει το μοντέλο IS-LM για να συμπεριλάβει τον ρόλο των προσδοκιών, και για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν ανοικτές οικονομίες. Τέλος, αναλύονται βασικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος καθώς και οι καθοριστικοί της παράγοντες.

ΟIΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 112)

Αρχικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο γραμμικό πολλαπλό μοντέλο παλινδρόμησης και η σωστή εκτίμηση του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών δεδομένων/στοιχείων και η σωστή χρησιμοποίηση τους. Πρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της αιτιότητας και πως αυτή επιτυγχάνεται. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του φοιτητή στη λειτουργία του οικονομετρικού πακέτου Stata.

 

ΟIΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 113)

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι και σκοπός του είναι να παρουσιάσει ορισμένες προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε στατικά και δυναμικά οικονομικά προβλήματα. Με τη χρήση θεωρίας και ασκήσεων, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των αναλυτικών ικανοτήτων που χρειάζονται στα κύρια μαθήματα οικονομικών του προγράμματος σπουδών.

 

ΟIΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα εμβαθύνει στη μελέτη των αγορών περιγράφοντας τη λειτουργία μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών αγορών, εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις σε σχέση με αγορές στις οποίες επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός. Επεξηγούνται τα βασικά υποδείγματα ολιγοπωλίου (Cournot, Bertrand, Stackelberg) καθώς και τα ζητήματα σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές. Ακολουθεί μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και των εφαρμογών της στα Οικονομικά, όπου επεξηγείται η έννοια των αποφάσεων σε προβλήματα στρατηγικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, προσεγγίζονται προβλήματα αποφάσεων υπό αβεβαιότητα ή ασύμμετρη πληροφόρηση καθώς και ο ρόλος στις αγορές των εξωτερικών επιδράσεων και των δημόσιων αγαθών.

 

ΟIΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην θεωρία της γενικής ισορροπίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αγορών και στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, εξωγενούς και ενδογενούς. Τα επιμέρους θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν την μελέτη μακροοικονομικών μοντέλων με απλές μορφές ετερογένειας, όπως το OLG, και συζήτηση της έννοιας της ατελούς πληροφόρησης και της σημασίας της για την μακροοικονομία.

 

ΟIΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 222)

Το μάθημα προϋποθέτει τη γνώση της θεωρίας πιθανοτήτων και την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στα οικονομικά όπως καλύπτεται από το ΟΙΚ 112, καθώς και την ανάλυση του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης και τις βάσεις επαγωγικής στατιστικής από το ΟΙΚ 222. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Γενικευμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, παλινδρόμηση με χρονολογικά στοιχεία και με στοιχεία πάνελ, εκτίμηση με βοηθητικές μεταβλητές και εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, εκτίμηση υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές και συστήματα ταυτόχρονα προσδιορισμένων εξισώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικά οικονομικά θέματα μέσω εμπειρικών ασκήσεων και χρήση του λογισμικού προγράμματος STATA, που αποσκοπούν στην προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

ΟIΚ 261 Προχωρημένα Μικροοικονομικά (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα ξεκινά με την ανάλυση αγορών στις οποίες δεν επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός. Γίνεται ανάλυση των μονοπωλιακών αγορών, με έμφαση στα βασικά προβλήματα διάκρισης τιμών. Επεξηγούνται τα βασικά υποδείγματα ολιγοπωλίου (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Hotelling) και γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της διαφοροποίησης προϊόντων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του μοντέλου της γενικής ισορροπίας, σε προβλήματα αμιγούς ανταλλαγής. Ακολουθεί μια εκτενής εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, που καλύπτει στατικά και δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης, τα οποία παρουσιάζονται κυρίως μέσω εφαρμογών σχετικών με τα Οικονομικά. Τέλος, προσεγγίζονται ζητήματα ασύμμετρης πληροφόρησης, και αναλύονται διεξοδικά τα προβλήματα δυσμενούς επιλογής, ηθικού κινδύνου και σηματοδότησης.

 

ΟIΚ 262 Προχωρημένα Μακροοικονομικά (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας. Τα μαθηματικά υποδείγματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται κατά κανόνα στις μικροοικονομικές αρχές του μεθοδικού ορθολογισμού και της ατομικής βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην θεωρία της γενικής ισορροπίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αγορών και στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, εξωγενούς και ενδογενούς. Τα επιμέρους θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν την μελέτη μακροοικονομικών μοντέλων με απλές μορφές ετερογένειας, όπως το OLG, και συζήτηση της έννοιας της ατελούς πληροφόρησης και της σημασίας της για την μακροοικονομία.

 

ΟIΚ 263 Προχωρημένη Οικονομετρία (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 222)

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει γνώσεις σε μοντέρνες οικονομετρικές τεχνικές, σε στατιστική επαγωγή και να εξασφαλίσει υπόβαθρο σε βασικές θεωρητικές τεχνικές ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια πιο εξειδικευμένα μαθήματα σε οικονομετρικές χρονοσειρές, χρηματοοικονομική οικονομετρία, υποδείγματα πάνελ. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης. Μέθοδοι εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων, γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων και βοηθητικών μεταβλητών. Στατιστικοί έλεγχοι στα πλαίσια των παραπάνω μεθόδων εκτίμησης. Διόρθωση HAC. Εισαγωγή σε υποδείγματα πάνελ.

 

ΟIΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τις διάφορες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου και τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος, το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin, η θεωρία εξειδικευμένων συντελεστών παραγωγής και οι επιπτώσεις των οικονομιών κλίμακας και του ατελούς ανταγωνισμού στο εμπόριο. Στην ενότητα της εμπορικής πολιτικής εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εργαλεία και η πολιτική οικονομία της εμπορικής πολιτικής, η εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι εμπορικές συμφωνίες.

 

ΟIΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Λογιστική εθνικού εισοδήματος και ισοζύγιο πληρωμών. Αγορά ξένου συναλλάγματος, προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Εθνικό εισόδημα και συναλλαγματική ισοτιμία. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και επέμβαση στην αγορά συναλλάγματος. Ιστορική ανασκόπηση των διεθνών νομισματικών συστημάτων. Μακροοικονομική πολιτική κάτω από μεταβαλλόμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Διεθνές χρέος, κρίσεις μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και η διεθνής αγορά κεφαλαίου.

 

ΟIΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στη μελέτη των κυριότερων οικονομικών προβλημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: μια γενική εικόνα για τα χαρακτηριστικά των υποανάπτυκτων οικονομιών, ποιες είναι οι πολιτικές που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες αυτές. Στο μάθημα παρουσιάζεται αριθμός θεωρητικών υποδειγμάτων σε συνδυασμό με τα σχετικά εμπειρικά αποτελέσματα.

 

ΟIΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα εξετάζει διάφορα υποδείγματα της οικονομικής μεγέθυνσης. Αρχίζει με τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, με πρώτο το βασικό υπόδειγμα του Solow-Swan και τις θεωρητικές και εμπειρικές προεκτάσεις του. Το μάθημα συνεχίζει εξετάζοντας μια σειρά από υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ένα και δυο τομείς παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου όπως τα υποδείγματα ΑΚ και Uzawa-Lucas, Επίσης, το μάθημα εξετάζει την τεχνολογική πρόοδο με αύξηση της ποικιλίας και βελτίωση των εισροών, διάχυση της τεχνολογίας, κρατικός τομέας και δημόσιες δαπάνες, εμπόριο, θεσμοί, και την προέλευση της παρατεταμένης οικονομικής μεγέθυνσης. Τα υποδείγματα αυτά επιχειρούν να εξηγήσουν τα μοτίβα της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως αυτά παρατηρούνται από την ανάλυση ιστορικών δεδομένων, και για την κατανόηση της επίδρασης των διαφόρων οικονομικών πολιτικών στην μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας.

 

ΟIΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 121)

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη των χρηματαγορών (αγορά μετοχών, ομολόγων, ξένου συναλλάγματος) και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια). Μερικά από τα θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν: ο Ρόλος και η Σημασία των Χρηματαγορών, Χρήμα, οι Σημασίες και Λειτουργίες του. Επιτόκια και Αποδόσεις. Καθορισμός Επιτοκίων. Αγορά Μετοχών και Καθορισμός Τιμής των Μετοχών. Λειτουργίες Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Τραπεζικός Τομέας και μη-Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

 

ΟIΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την αγορά εργασίας. Το μάθημα αρχικά εξετάζει τη συμπεριφορά των εργατών και των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας, και πώς αυτές καθορίζουν τη ζήτηση και προσφορά εργασίας, τις ώρες εργασίας, και τους μισθούς. Ακολούθως, το μάθημα εξετάζει θέματα που αφορούν την ανεργία, διαφορές μισθών ανάμεσα στους εργάτες, ανθρώπινο κεφάλαιο και απόδοση της εκπαίδευσης, διακρίσεις στην αγορά εργασίας, αντισταθμιστικούς μισθούς, μετανάστευση, ανισότητα μισθών, και το ρόλο των συντεχνιών και της κυβερνητικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εξετάζονται σχετικές μελέτες περίπτωσης από διαφορετικές χώρες.

 

ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Η βιομηχανική οργάνωση καταπιάνεται με τη μελέτη αγορών όπου δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και οι επιχειρήσεις διαθέτουν ισχύ αγοράς. Θα αναλυθούν σε βάθος τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα ανταγωνισμού σε ολιγοπωλιακές αγορές με ομοιογενή ή διαφοροποιημένα προϊόντα, σε συνθήκες επιλογής τιμών ή ποσοτήτων, καθώς και στην παρουσία ηγεσίας τιμής και περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας. Τα υποδείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση θεμάτων όπως: σχέση τεχνολογίας και δομής αγοράς, συμπαιγνία και καρτέλ, περιορισμοί εισόδου και επιθετική συμπεριφορά, δημοπρασίες.

 

ΟIΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη μικροοικονομική του δημόσιου τομέα. Αρχικά εξετάζεται η αποτελεσματική κατανομή των πόρων σε μια οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια αναλύονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη δημοσίων αγαθών, εξωτερικών οικονομιών και ατελούς πληροφόρησης και εξετάζονται τα μέσα με τα οποία παρεμβαίνει το κράτος για την αριστοποίηση της κατανομής των πόρων. Τελικά αναλύονται οι επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων, ιδιαίτερα των δημοσίων δαπανών και της φορολογίας στη προσφορά των συντελεστών παραγωγής, στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος.

OIK 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα αναλύει τα κύρια θέματα που αφορούν στη διεθνή φορολογία και εξετάζει πως η εθνική φορολογική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διεθνές φορολογικό περιβάλλον για την αριστοποίηση της κατανομής των πόρων και επίτευξη στόχων κοινωνικής δικαιοσύνης στην κατανομή του εισοδήματος.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εισαγάγει βασικές έννοιες, περιγράφει διάφορους τύπους φορολογίας και εξηγεί τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η αριστοποίηση της φορολογίας. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με το πώς οι κανόνες άριστης φορολογίας διαφοροποιούνται στο διεθνές περιβάλλον και εξετάζει πως εθνικές φορολογικές πολιτικές επιδρούν στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων διεθνώς. Τέλος, εξετάζονται θέματα διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού και φορολογικής εναρμόνισης και αναλύεται ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών στην κατανομή των επενδύσεων και της παραγωγής διεθνώς.

 

ΟIΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 111)

Το μάθημα αρχικά κάνει μια ιστορική αναδρομή στην ανάγκη για την δημιουργία μιας ένωσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης όπως και στην πορεία διεύρυνσής της. Εξετάζει την δομή, την λειτουργία, τα όργανα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ακολούθως χρησιμοποιεί μίκρο- και μάκρο- οικονομικά μοντέλα για να εξετάσει θέματα όπως: οικονομική ολοκλήρωση, τελωνειακές ενώσεις και κοινή αγορά, οικονομική ανάπτυξη, ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου. Επιπρόσθετα θέματα καλύπτουν την κοινή αγροτική πολιτική, τα οικονομικά του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της εξειδίκευσης, ανεργία, οικονομική γεωγραφία και περιφερειακές πολιτικές.

 

OIK 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταλάβουν τον ρόλο του ευρώ, της τραπεζικής ένωσης και της δημοσιονομικής ένωσης για τις οικονομίες που απαρτίζουν την ευρωζώνη. Επίσης στόχος είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές τα αίτια της Ευρωπαϊκής Κρίσης. Το μάθημα εξετάζει διάφορα θέματα όπως: Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Κανόνα του Χρυσού και του Ευρώ, Συστήματα Συναλλαγματικής Ισοτιμίας, Άριστες Νομισματικές Ζώνες, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, Ευρωζώνη, τράπεζες, και τραπεζική ένωση, υπολογισμός του βαθμού Ενοποίησης - σύγκλιση τιμών εντός της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκή κρίση χρέους (1) σχέση με χρηματοοικονομική κρίση (2) Σχέση με διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας (3) ο ρόλος της υπερκατανάλωσης, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των εμπορικών ελλειμμάτων.

 

ΟIΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης (6 ΠΜ)

Το μάθημα σκιαγραφεί την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δίνεται έμφαση σε οικονομικές ιδέες παρά σε γενικές θεωρίες οικονομικών συστημάτων, καθώς και στη διασύνδεση της οικονομικής σκέψης με άλλα ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα. Η ύλη χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναζητούνται ο ρίζες σημαντικών οικονομικών ιδεών στο έργο των αρχαίων, σχολαστικών, μερκαντιλιστών και φυσιοκρατών. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οικονομίας της αγοράς όπως αναπτύχθηκε από τους κλασικούς και στην κριτική που της ασκήθηκε από τον Μαρξ και άλλους. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τα διάφορα ρεύματα του 20ού αιώνα (θεσμικοί, Κέυνς, Αυστριακοί, μονεταριστές, κ.λπ.) και θα καταλήξει με μια επισκόπηση της κατάστασης της οικονομικής σκέψης σήμερα. Το μάθημα απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο και δεν προαπαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών.

 

ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία εισαγωγή στην οικονομική προσέγγιση της πολιτική, γνωστή επίσης ως θετική πολιτική θεωρία ή θεωρία της ορθολογικής επιλογής. Η πολιτική οικονομία επιδιώκει να καταλάβει και να εξηγήσει τα αποτελέσματα της πολιτικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς σε ένα περιβάλλον όπου οι φορείς έχουν ορθολογικούς στόχους και προσανατολισμούς. Το μάθημα θα εστιαστεί σε μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης της πολιτικής. Τα πολιτικά αποτελέσματα θα αιτιολογούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών φορέων στο θεσμικό πλαίσιο του περιβάλλοντός τους.

 

ΟIΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα χρησιμοποιεί διάφορες οικονομικές έννοιες και εργαλεία για να εξετάσει την σχέση μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Εξετάζει το πρόβλημα της ρύπανσης και των εξωτερικών οικονομιών που προκύπτουν σε μια ανταγωνιστική αγορά και γιατί και πώς μπορεί να επηρεαστεί η συμπεριφορά του παραγωγού και καταναλωτή για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς και την οικονομική αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ρύπανσης (όπως πρότυπες τιμές εκπομπών ρύπων, φόρους στις εκπομπές ρύπων, επιδοτήσεις, και εκδόσεις αδειών ρύπανσης).

 

ΟIK 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων μέτρησης της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής αλλαγής. Το μάθημα προϋποθέτει γνώση της θεωρίας της συμπεριφοράς του παραγωγού και βασικές γνώσεις οικονομετρίας.

 

OIK 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της Διεθνούς Οικονομίας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας του Διεθνή Οργανισμού Εμπορίου καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. Επίσης θα μελετηθούν οι διάφορες περιφερειακές συμφωνίες εμπορίου όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η NAFTA. Το μάθημα θα αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ξένου συναλλάγματος και τους τρόπους με τους οποίους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

 

ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 312)

Το μάθημα έχει ως επίκεντρο την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης και των στρατηγικών που ακολουθεί. Θα γίνει μια επισκόπηση των διαφόρων θεωριών της επιχείρησης, εξετάζοντας κυρίως τα ερωτήματα: τί είναι επιχείρηση, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την κλίμακα και το εύρος της; Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εμπίπτουν θέματα όπως το διμερές μονοπώλιο, η διαπραγμάτευση και οι σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου. Η δεύτερη ενότητα θα εξετάσει στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σε διάφορες αγορές. Παραδείγματα είναι οι συγχωνεύσεις, η κάθετη ολοκλήρωση, οι διάφορες μορφές τιμολόγησης, η επιλογή ποιότητας, οι πρακτικές πωλήσεων πολλαπλών προϊόντων, η έρευνα και ανάπτυξη, και η επιλογή προτύπων.

 

ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κινήτρων, των μεθόδων και των επιπτώσεων της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Σε τι αποσκοπεί η κρατική παρέμβαση; Ποια εργαλεία έχει στη διάθεση του το κράτος; Ποιες είναι οι επιπτώσεις - ηθελημένες και μη - της κρατικής παρέμβασης; Θα εξεταστούν τρόποι ρύθμισης της συμπεριφοράς μονοπωλίων, τρόποι διάθεσης μονοπωλιακών δικαιωμάτων, επιβολή περιορισμών στην είσοδο και έξοδο από τις αγορές. Ως παραδείγματα θα εξεταστούν με περισσότερη λεπτομέρεια οι αγορές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Θα μελετηθεί επίσης η Πολιτική Ανταγωνισμού, η οποία είναι η γενικότερη πολιτική που έχει ως στόχο τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές.

 

ΟΙΚ 365 Συμπεριφορικά και Πειραματικά Οικονομικά (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ261)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα συμπεριφορικά οικονομικά, εργαστηριακά και άλλα πειράματα στα οικονομικά, επιλογή σε συνθήκες βεβαιότητας, κρίση σε συνθήκες αβεβαιότητας, επιλογή σε συνθήκες αβεβαιότητας, διαχρονικές επιλογές, κοινωνικές προτιμήσεις και στρατηγική αλληλεπίδραση και συμπεριφορική θεωρία παιγνίων.

 

ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 111, ΟΙΚ 221)

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση αποτελεσματικότητας χρηματαγορών, κατανόηση μεθόδων χρηματοδότησης εταιρειών, κατανόηση του ρόλου των μετόχων, πιστωτών και διεύθυνσης μιας εταιρείας. Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών ευκαιριών, εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης μετοχών και ομολόγων, επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου μετοχών με βάση το ρίσκο και αναμενόμενη απόδοση. Κατανόηση του ρόλου της κεφαλαιουχικής δομής στην αξία της εταιρείας, ικανότητα πρόβλεψης κινήσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση επιτοκιακές διαφορές.

 

ΟΙΚ 375 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221)

ΟΙΚ 375 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Μακροοικονομία (6 ΠΜ) (Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα οικονομικά των κεφαλαιαγορών και στην αλληλεπίδραση μεταξύ χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών. Το μάθημα ξεκινά με μια συστηματική επισκόπηση των επενδυτικών επιλογών σε συνθήκες αβεβαιότητας και της οικονομικής ανάλυσης της τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιακών αγορών. Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών διακυμάνσεων εξετάζοντας τόσο τη θεωρία όσο και τις εφαρμογές.

 

ΟΙΚ 391 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς Ι (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών και τουλάχιστον 120 ECTS του αντίστοιχου προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής/φοιτήτρια.

Συναπαιτούμενα: Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των προηγούμενων εξαμήνων με ελάχιστη βαθμολογία 6/10 και τα κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία/οργανισμό.)

Κύριος στόχος της τοποθέτησης είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και πρόσθετης πρακτικής γνώσης σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των οικονομικών. Επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων.

 

ΟΙΚ 392 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς ΙΙ (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών και τουλάχιστον 120 ECTS του αντίστοιχου προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής/φοιτήτρια.

Συναπαιτούμενα: Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των προηγούμενων εξαμήνων με ελάχιστη βαθμολογία 6/10 και τα κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία/οργανισμό)

Κύριος στόχος της τοποθέτησης είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και πρόσθετης πρακτικής γνώσης σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των οικονομικών. Επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων.

 

ΟIΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 112, ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221)

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για έρευνα στα οικονομικά ή για δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος. Καλύπτει διάφορες πτυχές των ερευνητικών εργαλείων στα μοντέρνα οικονομικά όπως μαθηματικά και στατιστική, ακαδημαϊκά εργαλεία στα οικονομικά και εμπειρικές οικονομετρικές δεξιότητες. Ο στόχος είναι η εισαγωγή και η επανεξέταση των εργαλείων που χρειάζονται για την κατανόηση του υλικού του προγράμματος από τη μία και για την ανεξάρτητη έρευνα ή τη δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος από την άλλη.

 

ΟIΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221)

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη συστηματική και σε βάθος ανάλυση της Κυπριακής οικονομίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική και σε βάθος ανάλυση της κυπριακής οικονομίας. Αρχικά το μάθημα κάνει μια γενική ιστορική ανασκόπηση της κυπριακής οικονομίας και στη συνέχεια καλύπτονται θέματα που αφορούν νομισματική και δημοσιονομική πολιτική καθώς επίσης και θέματα χρηματοοικονομικών και κοινωνικής πολιτικής της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τέλος εξετάζονται τα κύρια προβλήματα και προοπτικές της οικονομίας καθώς και μέτρα οικονομικής πολιτικής.

 

 

<

OIK 415 Θεωρία Παιγνίων (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ 261)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών εργαλείων της Θεωρίας Παιγνίων. Η Θεωρία Παιγνίων ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων από στρατηγικά αλληλεξαρτώμενους παράγοντες. Το μάθημα θα εξετάσει και θα αναλύσει έννοιες ισορροπίας σε στατικά και δυναμικά παίγνια υπό καθεστώς πλήρους και τέλειας πληροφόρησης καθώς και υπό καθεστώς ελλιπούς πληροφόρησης. Επίσης θα γίνει χρήση αυτών των εννοιών σε οικονομικές εφαρμογές, όπως τα ολιγοπώλια, οι διαπραγματεύσεις, οι δημοπρασίες κλπ.

 

ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 253 ή ΟΙΚ 263)

Το μάθημα καλύπτει διάφορα θέματα στην εφαρμοσμένη οικονομετρία. Η ύλη θα βασίζεται σε διάφορα βιβλία καθώς και σε δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα τα όποια θα δίνονται στους φοιτητές σε εύθετο χρόνο. Η θεματολογία θα χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: (1) μοντέλα διακριτών επιλογών και περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής (discrete response and limited dependent variable models), (2) μοντέλα χρονοσειρών (time series models), (3) μοντέλα διαστρωματικών χρονοσειρών (panel data models). Το εμπειρικό μέρος του μαθήματος θα απαιτεί τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA.

 

ΟIΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 397)

Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος ΟΙΚ 397 και εμβαθύνει στα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για έρευνα στα οικονομικά ή για δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος. Καλύπτει διάφορες πτυχές των ερευνητικών εργαλείων στα μοντέρνα οικονομικά όπως μαθηματικά και στατιστική, ακαδημαϊκά εργαλεία στα οικονομικά και εμπειρικές οικονομετρικές δεξιότητες. Ο στόχος είναι η εισαγωγή και η επανεξέταση των εργαλείων που χρειάζονται για την κατανόηση του υλικού του προγράμματος από τη μία και για την ανεξάρτητη έρευνα ή τη δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος από την άλλη.

 

ΟΙΚ 501 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 ΠΜ)

Το μάθημα καλύπτει την μικροοικονομική θεωρία σε προχωρημένο επίπεδο.  Μελετά λεπτομερώς την νέο-κλασική θεωρία του καταναλωτή και παραγωγού.  Αναπτύσσει επίσης τις βασικές αρχές θεωρίας παιγνίων με πλήρη και ελλιπή πληροφόρηση και εφαρμόζει τα εργαλεία αυτά σε προβλήματα όπως συμπαιγνίες, διαπραγματεύσεις, δημοπρασίες, ηθικό κίνδυνο και δυσμενή επιλογή. 

 

 

ΟΙΚ 502 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 ΠΜ)

Το μάθημα θα εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και μεθοδολογία της δυναμικής μακροοικονομικής θεωρίας και στις κύριες κατηγορίες μακροοικονομικών μοντέλων, με μια ανασκόπηση χρήσιμων μαθηματικών εργαλείων όπως ο δυναμικός προγραμματισμός και ο βέλτιστος έλεγχος καθώς και σχετικές εμπειρικές μεθόδους. Στόχος είναι να εμβαθυνθεί η κατανόηση της οικονομίας στο σύνολό της καθώς και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.

 

ΟΙΚ 503 Στατιστική και Οικονομετρία I (7,5 ΠΜ)

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο σε θεωρία κατανομών, στατιστική επαγωγή και ασυμπτωτική στατιστική θεωρία για την ενδελεχή ανάλυση οικονομετρικών μεθόδων όπως η εκτίμηση OLS και ML. Το τεχνικό υπόβαθρο που θα προσκομίσουν οι φοιτητές σε αυτό το μάθημα θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν σε μετέπειτα μαθήματα πιο εξειδικευμένες οικονομετρικές τεχνικές όπως IV, GMM καθώς και εξειδικευμένα θέματα στην οικονομετρία όπως οικονομετρικές χρονοσειρές, χρηματοοικονομική οικονομετρία, υποδείγματα πάνελ κτλ.

 

 

ΟΙΚ 551 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 501)

Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ατομική συμπεριφορά σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει αβεβαιότητα. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία γενικής ισορροπίας και της προεκτάσεις της και εστιάζει στα βασικά θεωρήματα ευημερίας των οικονομικών. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο οικονομίες αμιγούς ανταλλαγής, όσο και οικονομίες στις οποίες με δυνατότητες παραγωγής και εισάγεται επίσης η έννοια του πυρήνα μιας οικονομίας. Το τρίτο μέρος εστιάζει σε προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά του σχεδιασμού μηχανισμών, που στοχεύει κυρίως στην κατανόηση της φύσης του προβλήματος εντολέα-εντολοδόχου και της αρχής της άμεσης αποκάλυψης. Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση προβλημάτων δυσμενούς επιλογής (με εφαρμογές στη διάκριση τιμών και στις ασφαλιστικές αγορές), σηματοδότησης (περιλαμβάνοντας τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης ως σηματοδότησης και cheap talk), και ηθικού κινδύνου.

 

ΟΙΚ 552 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 502)

Το μάθημα εστιάζεται στις μακροοικονομικές θεωρίες οι οποίες έχουν μικροοικονομική βάση και στη βραχυχρόνια οικονομική πολιτική.  Οι μακροοικονομικές θεωρίες που αναλύονται περιλαμβάνουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  Η βραχυχρόνια οικονομική πολιτική που αναλύεται στο μάθημα αφορά τους νομισματικούς και δημοσιονομικούς κανόνες; ποια η βάση τους και τι μπορούν να επιτύχουν.  Η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται στο μάθημα είναι η μέθοδος της δυναμικής βελτιστοποίησης.

 

ΟΙΚ 553 Στατιστική και Οικονομετρία II (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 503)

Το ΟΙΚ 553 είναι ένα μάθημα διδακτορικού επιπέδου στη Στατιστική και Οικονομετρία.  Το μάθημα προϋποθέτει ένα υπόβαθρο στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής και κάποια γνώση της γραμμικής παλινδρόμησης.  Το μάθημα ξεκινά με το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης και συζητά θέματα της επιλογής μοντέλου και ελέγχους προσδιορισμού.  Οι φοιτητές θα μάθουν Ασυμπτωτική Θεωρία (εκτίμηση και έλεγχο υποθέσεων) για LS και MLE.  Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζεται στη μέθοδο bootstrap, GMM, και το πρόβλημα της ενδογένειας.  Τέλος, το μάθημα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στην ανάλυση χρονοσειρών, ποιοτικών και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών, και μοντέλα επιλεγμένου δείγματος.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα.  Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις οικονομετρικές πακέτα του Gauss ή MATLAB και STATA.΄

 

 

*  *  *

ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι (6 ΠΜ)

Συναρτήσεις, Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγος, Εφαρμογές των Παραγώγων, Ολοκληρώματα, Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων, Υπερβολικές συναρτήσεις.

 

ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι (6 ΠΜ)

Περιγραφική στατιστική. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση Κατανομής. Κατανομές. Ανεξαρτησία. Μέση τιμή. Κεντρικό οριακό θεώρημα. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: Σημειοεκτιμητική, επάρκεια και πληρότητα. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, για τη διασπορά, τη διαφορά των μέσων ανεξαρτήτων και ζευγαρωτών δειγμάτων, την αναλογία και τη σύγκριση των αναλογιών ανεξαρτήτων και ζευγαρωτών δειγμάτων. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Μηδενική υπόθεση - Εναλλακτική υπόθεση, Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ. Έλεγχος για τη μέση τιμή σε μικρά και μεγάλα δείγματα. Έλεγχος για τη σύγκριση μέσων τιμών ανεξάρτητων και ζευγαρωτών δειγμάτων. Έλεγχοι για την αναλογία και τη σύγκριση αναλογιών.

 

ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι (8 ΠΜ)

Βασικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Ελάχιστο άνω φράγμα, μέγιστο κάτω φράγμα ενός συνόλου και οι βασικές τους ιδιότητες. Ακολουθίες, όρια αυτών, ιδιότητες συγκλινουσών ακολουθιών, υπακολουθίες. Αρχή κυβωτισμού. Συναρτήσεις, όρια αυτών, ακολουθιακός ορισμός ορίων. Συνέχεια συναρτήσεων. Θεωρήματα Ενδιάμεσης τιμής και Μεγίστου-ελαχίστου. Ομοιόμορφη συνέχεια. Παράγωγοι, βασικά θεωρήματα . Θεώρημα μέσης τιμής και οι παραλλαγές του. Συνέχεια και παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης. Μελέτη συνάρτησης. Κανόνας de I'Hopital.

 

ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός II (8 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ 101)

Διαμερίσεις, πάνω και κάτω αθροίσματα, ολοκλήρωμα Riemann σε κλειστό διάστημα. Βασικά θεωρήματα ύπαρξης του ολοκληρώματος. Υπολογισμοί όγκων και εμβαδών. Τα Θεμελιώδη Θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού, γενικευμένα ολοκληρώματα. Η λογαριθμική και η εκθετική συνάρτηση.  Στοιχειώδεις μέθοδοι ολοκλήρωσης: ολοκλήρωση κατά μέρη, τύπος της αντικατάστασης, αναγωγικοί τύποι, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων.  Ο τύπος του Taylor. Προσέγγιση λείων συναρτήσεων με πολυωνυμικές, ο e είναι άρρητος. Σειρές πραγματικών αριθμών, συνθήκη του μηδενισμού, κριτήριο της σύγκρισης, κριτήριο του Cauchy, κριτήριο του λόγου, κριτήριο της v-οστής ρίζας, κριτήριο του ολοκληρώματος, απολύτως και υπό συνθήκη συγκλίνουσες σειρές, το Θεώρημα του Leibniz για τις εναλλασσόμενες σειρές, τα κριτήρια των Abel και Dirichlet, γινόμενα σειρών.

 

 

ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι (8 ΠΜ)

Άλγεβρα πινάκων, αντιστρέψιμος πίνακας. Ανηγμένος κλιμακωτός πίνακας και συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Διανυσματικοί χώροι, βάση, διάσταση. Γραμμικές απεικονίσεις, πίνακας γραμμικής απεικόνισης, πίνακας αλλαγής βάσης, τάξη πίνακα. Ορίζουσες. Το σύνολο των λύσεων ενός γραμμικού συστήματος. Ιδιοτιμές, ιδιοδυανύσματα και ιδιοχώροι.

 

ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (8 ΠΜ)

Δακτύλιος πολυωνύμων (Ευκλείδειος αλγόριθμος). Χαρακτηριστικό πολυώνυμο, διαγωνοποίηση, εφαρμογές. Θεώρημα Cayley- Hamilton, ελάχιστο πολυώνυμο. Αναλλοίωτοι υπόχωροι, γενικευμένοι ιδιόχωροι, Θεώρημα Πρωταρχικής Ανάλυσης. Μηδενοδύναμοι ενδομορφισμοί, κανονική μορφή Jordan. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, μέθοδος ορθοκανονικοποίησης Gram-Schmidt. Ειδικές κατηγορίες πινάκων και ιδιότητές τους (π.χ. ορθογώνιοι).

 

ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά I (7 ΠΜ)

Συναρτήσεις και όρια. Παραγώγιση. Εφαρμογές παραγώγισης, γραφικές παραστάσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης. Ολοκλήρωση (αόριστα, ορισμένα και γενικευμένα ολοκληρώματα), τεχνικές ολοκλήρωσης. Εφαρμογές ολοκλήρωσης (εμβαδά χωρίων στο επίπεδο, όγκοι στερεών, μήκος τόξου καμπύλης και εμβαδόν επιφάνειας εκ περιστροφής). Διαφορικές εξισώσεις. Μιγαδικοί αριθμοί.

 

ΜΑΣ 132 Βασικά Μαθηματικά ΙΙ (7 ΠΜ)

Αναλυτική Γεωμετρία στο R2: Διανύσματα, εσωτερικό γινόμενο, μήκος, απόσταση σημείων. Εξίσωση ευθείας, εφαπτομένης και κάθετης καμπύλης. Κύκλος, έλλειψη, παραβολή, υπερβολή. Αναλυτική Γεωμετρία στο R3: Διανύσματα, αλγεβρικές, γεωμετρικές ιδιότητες. Εσωτερικό γινόμενο, μήκος, απόσταση σημείων. Εξωτερικό γινόμενο, τριπλό γινόμενο. Γεωμετρική ερμηνεία και όγκος παραλληλεπιπέδου. Εξίσωση ευθείας (παραμετρική-διανυσματική, καρτεσιανή μορφή). Εξίσωση επιπέδου (παραμετρική-διανυσματική, καρτεσιανή μορφή), απόσταση σημείου από επίπεδο. Χωρία στον ευκλείδειο χώρο: Συναρτήσεις. Καμπύλες στο  R2, χωρία που περικλείονται από καμπύλες, τομές καμπυλών. Γραφήματα συναρτήσεων στο  R3 (αναλυτική και πεπλεγμένη μορφή). Στερεά που περικλείονται από επιφάνειες και τομές επιφανειών. Μετασχηματισμοί: Γραμμικοί μετασχηματισμοί, γραμμική ανεξαρτησία, γεωμετρική ερμηνεία ορίζουσας. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί (μετάθεση, περιστροφή, αντανάκλαση, ορθογώνιοι μετασχηματισμοί). Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες, και περιγραφή χωρίων με βάση αυτές. Καμπύλες: Παραμετρικοποίση καμπυλών στο R2και R3. Ταχύτητα, επιτάχυνση, εφαπτόμενη ευθεία. Μήκος καμπύλης. Παραγώγιση: Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Εφαπτόμενο επίπεδο, γραμμική προσέγγιση. Κλίση συνάρτησης, κατευθυνόμενη παράγωγος. Ολοκλήρωση: Διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνια και γενικά χωρία του R2.

 

ΜΑΣ 133 Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών  (7 ΠΜ)

Θεωρία Συνόλων: Σύνολα, υποσύνολα. Πράξεις επί των συνόλων, συμπλήρωμα, νόμοι του De Morgan, δυναμοσύνολο. Καρτεσιανό γινόμενο. Σχέσεις, σχέση ισοδυναμίας (κλάσεις υπολοίπου m, προβολικός χώρος, οι ρητοί αριθμοί). Διαγράμματα του Venn. Στοιχεία προτασιακού λογισμού (καθολικός ποσοδείκτης, άρνηση, αληθοπίνακες). Συναρτήσεις. Εικόνα συνόλου, αντίστροφη εικόνα. Αντίστροφη συνάρτηση. Σύνθεση συναρτήσεων, γράφημα. Σύνολα συναρτήσεων. Αριθμήσιμα σύνολα, υπεραριθμήσιμα σύνολα. Διαγώνια διαδικασία. Απαγωγή σε άτοπο και Μαθηματική Επαγωγή: Αρχή καλής διάταξης και επαγωγή. Παραδείγματα από Θεωρία Αριθμών και άλλες περιοχές των μαθηματικών για εμπέδωση της διαδικασίας απόδειξης ενός ισχυρισμού με την χρήση αυτών των μεθόδων. Θεωρία Αριθμών: Διαιρετότητα. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Ευκλείδιος Αλγόριθμος. Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Εφαρμογές σε πολυώνυμα. Εισαγωγή στις Αλγεβρικές Δομές: Διμελής πράξεις. Κλειστότητα πράξεων. Ιδιότητες εσωτερικών πράξεων. Παραδείγματα (σύνθεση συναρτήσεων, πολλαπλασιασμός πινάκων, αντίστροφοι αυτών, κλάσεις υπολοίπων). Ημιομάδα, ομάδα (παραδείγματα κυκλικών ομάδων, μιγαδικές ρίζες της μονάδας), συμμετρική ομάδα. Η ομάδα (Ζ_n,+) ως πηλίκο. Δακτύλιοι, σώματα και επίλυση εξισώσεων πρώτου βαθμού ax=b.

 

ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές  (8 ΠΜ)

Το υπολογιστικό περιβάλλον της MATLAB. Συναρτήσεις και λειτουργίες της MATLAB. Βρόχοι for, while και  if. Γραφικά στις 2 και 3 διαστάσεις. Προγραμματισμός. Πολυώνυμα. Ανάγνωση και γράψιμο σε αρχεία. Αριθμητική υπολογιστών και μετάδοση σφάλματος. Συμβολικοί υπολογισμοί. Ειδικά θέματα και παραδείγματα (επίλυση μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, γραμμικών συστημάτων, εύρεση ιδιοτιμών, αριθμητική ολοκλήρωση, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις).                                                                                                                                             

 

ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών (7 ΠΜ)

Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις και σύνολα, ιδιότητες.

Θεώρημα Fubini. Πολλαπλά ολοκληρώματα για συνεχείς συναρτήσεις με συμπαγή φορέα (βαθμωτές συναρτήσεις σε χωρία της μορφής Q= I1 x I2 x…x I3 x In). Θεώρημα αλλαγής μεταβλητών για γραμμικούς και C1 - αντιστρέψιμους μετασχηματισμούς. Υπολογισμός όγκων, Αρχή του Cavalieri, παραδείγματα όπως σφαίρα, κύλινδρος, κώνος. Θεωρήματα σύγκλισης (εναλλαγή ορίου και ολοκληρώματος). Θεώρημα μετασχηματισμών (χωρίς απόδειξη), εφαρμογές. Παραμετρικοποιημένες επιφάνειες, διαμέριση της μονάδας. Επιφανειακά και επικαμπύλια ολοκληρώματα, υπολογισμός εμβαδού επιφανειών. Διαφορικές μορφές, Θεώρημα Stokes (Green, Gauss, Stokes), εφαρμογές.

 

ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (7 ΠΜ)

Μέθοδος των χωριζομένων μεταβλητών. Γραμμικές ΣΔΕ πρώτης τάξης και ολοκληρωτικοί παράγοντες. Το Θεώρημα των Picard-Lindelof. Γραμμικές ΣΔΕ δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών και η μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων. Συστήματα ΣΔΕ 1ης τάξης.

 

ΜΑΣ 261 Πιθανότητες I (7 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101, ΜΑΣ102)

Αρχές απαρίθμησης, συνδυαστική, χώρος πιθανότητας μέσω σ-άλγεβρας, στοχαστική ανεξαρτησία ενδεχομένων, τυχαία μεταβλητή, αθροιστική συνάρτηση κατανομής, διακριτή και συνεχής κατανομή, αναμενόμενη τιμή, πολυδιάστατες κατανομές, πολυδιάστατη κανονική, αθροίσματα τυχαίων μεταβλητών, κατανομή συναρτήσεων τυχαίων μεταβλητών, συνάρτηση συνδιασποράς, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών μέσω συνάρτησης κατανομής, ροπογεννήτρια, χαρακτηριστική συνάρτηση, εισαγωγή στο νόμο των μεγάλων αριθμών, εισαγωγή στο κεντρικό οριακό θεώρημα.

 

ΜΑΣ 262 Στατιστική I (7 ΠΜ)

Τυχαία δείγματα, στατιστικά πειράματα, στατιστικές συναρτήσεις, μέθοδοι εκτίμησης, (π.χ., ροπών, μεγίστης πιθανοφάνειας), ιδιότητες εκτιμητριών (π.χ., αμεροληψία, επάρκεια, πληρότητα), εκθετικές οικογένειες κατανομών, Θεώρημα Rao-Blackwell, Θεώρημα Lehmann-Scheffe, κάτω φράγμα διασποράς Cramer-Rao, διαστήματα εμπιστοσύνης, διαστήματα εμπιστοσύνης ελαχίστου μήκους, έλεγχοι υποθέσεων, ιδιότητες ελέγχων. Στατιστικές συναρτήσεις, επάρκεια, πληρότητα, εκθετικές οικογένειες κατανομών, αμεροληψία, αμερόληπτες εκτιμήτριες ομοιόμορφα ελάχιστης διασποράς, φράγμα των Cramer-Rao, ροποεκτιμήτριες, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων.

 

ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι (7 ΠΜ)

Μετάδοση και ανάλυση σφαλμάτων. Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Πολυωνυμική παρεμβολή. Αριθμητική ολοκλήρωση.

 

ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση (8 ΠΜ)

Μετρικοί χώροι. Χώροι με νόρμα. Παραδείγματα. Ανοικτά και κλειστά σύνολα, εσωτερικό και κλειστότητα (κλειστή θήκη) συνόλου, σημεία συσσώρευσης, παράγωγο σύνολο. Το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass. Ακολουθίες σε μετρικούς χώρους. Ακολουθίες Cauchy. Πλήρεις μετρικοί χώροι. Το Θεώρημα του σταθερού σημείου. Συμπάγεια, το Θεώρημα Heine-Borel. Συμπαγείς μετρικοί χώροι. Συνέχεια, ομοιόμορφη συνέχεια, συναρτήσεις Lipschitz. Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, ομοιόμορφη σύγκλιση. Παραγώγιση και ολοκλήρωση ακολουθιών και σειρών συναρτήσεων. Συναρτησιακοί χώροι, χώροι συνεχών συναρτήσεων, τοπολογία της ομοιόμορφης σύγκλισης.

 

ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση Ι (7 ΠΜ)

Μιγαδικοί αριθμοί, αναλυτικές συναρτήσεις, εξισώσεις Cauchy-Riemann. Αρμονικές συναρτήσεις. Εκθετικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές συναρτήσεις. Ολοκληρώματα, Θεώρημα του Cauchy, ολοκληρωτικοί τύποι και ανισότητες του Cauchy. Θεώρημα του Liouville και το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας. Αρχή του του μέγιστου μέτρου. Σειρές Taylor και Laurent, λογισμός των υπολοίπων (residues). Αρχή του ορίσματος. Σύμμορφες απεικονίσεις και μετασχηματισμοί Mobius.

 

ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (7 ΠΜ)

ΜΔΕ πρώτης τάξης. Μη γραμμικές ΜΔΕ πρώτης τάξης. Μέθοδος χαρακτηριστικών. Γραμμικές ΜΔΕ δεύτερης τάξης. Ελλειπτικές, Παραβολικές, Υπερβολικές ΜΔΕ. Χωρισμός των μεταβλητών - Σειρές Fourier.

 

ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση (7 ΠΜ)

Μετρικοί χώροι και γραμμικοί χώροι με στάθμη. Χώροι Banach, σύγκλιση σειρών, βάσεις Schauder φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, γραμμικές μορφές, δυϊκοί χώροι. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, παραδείγματα, καθετότητα, ορθοκανονικά σύνολα, ανισότητα Bessel, χώροι Hilbert προβολές ορθογώνιο συμπλήρωμα υποχώρου. Θεώρημα αναπαράστασης του Riesz, ορθοκανονικές βάσεις. Υπογραμμικά συναρτησοειδή, Λήμμα του Zorn, Θεώρημα του Hahn-Banach και εφαρμογές, Αρχή του θμοιομόρφου Φράγματος και εφαρμογές, Θεώρημα της Ανοιχτής Απεικόνισης και εφαρμογές, Θεώρημα του Κλειστού Γραφήματος και εφαρμογές.

 

ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα (7 ΠΜ)

Ομάδες, μεταθέσεις και συμμετρικές ομάδες, κυκλικές ομάδες, υποομάδες και το Θεώρημα του Lagrange. Ομομορφισμοί, και ομάδα πηλίκο. Δακτύλιοι, ακέραιες περιοχές, σώματα. Ομομορφισμοί, ιδεώδη και δακτύλιος πηλίκο. Πολυώνυμα, διαιρετότητα πολυωνύμων, πρώτα και μεγιστικά ιδεώδη. Πεπερασμένα σώματα και επεκτάσεις σωμάτων.

 

ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία  (7 ΠΜ)

Ο Ευκλείδειος χώρος Rⁿ :  εσωτερικό γινόμενο, ανισότητα Cauchy-Schwarz, ισομετρίες. Καμπύλες στον Rⁿ: κανονικές παραμετρισμένες καμπύλες, παραδείγματα, παραμέτριση κατά μήκος τόξου (ύπαρξη, μοναδικότητα), μήκος καμπύλης, περιοδικές, κλειστές καμπύλες. Καμπύλες στον R2 : καμπυλότητα, παραδείματα,  εξισώσεις Frenet, δείκτης στροφής,  Θεμελιώδες Θεώρημα, ισοπεριμετρική ανισότητα, Θεώρημα του Hopf. Καμπύλες στον Rᵌ: καμπυλότητα, στρέψη, παραδείγματα, εξισώσεις Frenet, Θεμελιώδες Θεώρημα. Επιφάνειες στον Rᵌ: κανονικές επιφάνειες, τοπική παραμέτριση,  παραδείγματα: σφαίρα, σάγμα, κύλινδρος, γραφήματα διαφορίσιμων συναρτήσεων κ.ο.κ. Διαφορίσιμες συναρτήσεις μεταξύ επιφανειών, εφαπτόμενος χώρος, ολικό διαφορικό. Πρώτη Θεμελιώδης μορφή,  προσανατολισμός,  παραδείγματα (ταινία του Moebius), απεικόνιση Gauss, δεύτερη Θεμελιώδης μορφή, κύριες καμπυλότητες, γραμμες καμπυλότητας, κανονική καμπυλότητα, καμπυλότητα Gauss, μέση καμπυλότητα. Γεωμετρική ερμηνεία καμπυλότητας. Ολοκλήρωση σε επιφάνειες, εμβαδόν επιφάνειας. Ευθειακές, ελαχιστικές, επιφάνειες εκ περιστοφής. Ισομετρικές (τοπικά ισομερικές) επιφάνειες, σύμβολα Christoffel, Theorema Egregium (Gauss). Παράλληλα διανυσματικά πεδία, γεωδαισιακές, γεωδαισιακή καμπυλότητα, παραδείγματα. Το Θεώρημα Gauss-Bonnet.

 

ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις (7 ΠΜ)

Έννοια στοχαστικής ανέλιξης, στάσιμες στοχαστικές ανελίξεις, χρόνοι στάσης, αλυσίδες Markov, ανέλιξη Poisson, κίνηση Brown.

 

ΜΑΣ 361 Πιθανότητες ΙΙ (7 ΠΜ)

Επανάληψη βασικών στοιχείων από το ΜΑΣ 261. Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών μέσω σ-αλγεβρών, λήμματα Borel-Cantelli, Kolmogorov 0-1 Νόμοι, Μέση τιμή ως ολοκλήρωμα Lebesgue, βασικές ανισότητες, συγκλίσεις ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών, συγκλίσεις τυχαίων σειρών, νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικά οριακά θεωρήματα, δεσμευμένη πιθανότητα, δεσμευμένη μέση τιμή, εισαγωγή στα martingales, κεντρικό οριακό θεώρημα για martingales.

 

ΜΑΣ 362 Στατιστική ΙΙ (7 ΠΜ)

Ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών, ασυμπτωτική αποδοτικότητα, ασυμπτωτική κανονικότητα, εισαγωγή στη στατιστική θεωρία αποφάσεων (ελαχιστόμεγιστες και εκτιμήτριες Bayes), ασυμπτοτικές ιδιότητες ελέγχων, βέλτιστοι έλεγχοι, έλεγχοι καλής προσαρμογής, έλεγχοι ανεξαρτησίας. Στατιστικές συναρτήσεις U.

 

ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ (7 ΠΜ)

Σύντομη επανάληψη της θεωρίας ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Συμμετρικοί και θετικά ορισμένοι πίνακες. Πηλίκο Rayleigh. Στάθμες διανυσμάτων και πινάκων. Επαναληπτικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Φράγματα Gershgorin για ιδιοτιμές. Αριθμητικές μέθοδοι για ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Παρεμβολή κατά Lagrange. Παρεμβολή κατά Hermite. Διηρημένες διαφορές σε επαναλαμβανόμενα σημεία. Η μορφή Newton του πολυωνύμου παρεμβολής Hermite. Ορθογώνια πολυώνυμα. Αριθμητική ολοκλήρωση κατά Gauss.

 

ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης (7 ΠΜ)

Σύνολα, διατάξεις, πληθικοί αριθμοί, μετρικοί χώροι. Μέτρα, άλγεβρες και σ-άλγεβρες συνόλων, προσθετικά και σ-προσθετικά μέτρα, εξωτερικά μέτρα, μέτρα Borel στην πραγματική ευθεία. Ολοκλήρωση: μετρήσιμες συναρτήσεις, ολοκλήρωση θετικών συναρτήσεων, ολοκλήρωση συναρτήσεων με μιγαδικές τιμές, Θεωρήματα σύγκλισης, τρόποι σύγκλισης, μέτρα γινόμενο, το n-διάστατο ολοκλήρωμα Lebesgue. Προσεσημασμένα μέτρα, το Θεώρημα Radon-Nikodym, μιγαδικά μέτρα, διαφόριση σε Ευκλείδιους χώρους, συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης. Χώροι LP, βασική θεωρία, οι δυϊκοί των χώρων LP, οι χρήσιμες ανισότητες, η συνάρτηση κατανομής, ασθενείς LP χώροι, θεωρήματα παρεμβολής.

 

ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ (7 ΠΜ)

Συμπάγεια και σύγκλιση στο χώρο των αναλυτικών συναρτήσεων. Ο χώρος των μερομορφικών συναρτήσεων. Θεώρημα απεικόνησης του Riemann, Θεώρημα παραγοντοποίησης του Weierstrass. Αναλυτική συνέχιση, αρχή ανάκλασης του Schwarz, Θεώρημα μονοδρομίας. Ελλειπτικές συναρτήσεις. Επιφάνειες Riemann.

 

ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier (7 ΠΜ)

Περιοδικές συναρτήσεις, τριγωνομετρικά πολυώνυμα, τριγωνομετρικές σειρές. Σειρές Fourier. Σύγκλιση σειρών Fourier. Ανισότητα Bessel, πληρότητα, Θεώρημα του Parseval. To Λήμμα των Riemann-Lebesgue. Το Θεώρημα του Dirichlet. Το φαινόμενο Gibbs. Παραγώγιση και Ολοκλήρωση σειρών Fourier. Αθροισιμότητα των σειρών Fourier κατά Cesaro και Abel. To Θεώρημα του Fejer. Το Θεώρημα του Poisson. Ο μετασχηματισμός Fourier και οι βασικές του ιδιότητες. Το Θεώρημα της αντιστροφής και η ταυτότητα του Plancherel. Η συνέλιξη και οι βασικές της ιδιότητες. Εφαρμογές στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.

 

ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων (7 ΠΜ)

Κανονικές υποομάδες, θεωρήματα ομομορφισμών. Ευθέα και ημιευθέα γινόμενα. Δράση ομάδων. Κανονικοποιούσες και κεντροποιούσες ομάδες. Θεωρήματα Sylow και p-ομάδες. Απλές ομάδες. Πεπερασμένα παραγόμενες Αβελιανές ομάδες. Συνθετικές σειρές και θεώρημα Jordan - Holder. Επιλύσιμες ομάδες.

 

ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (7 ΠΜ)

Πολλαπλότητες. Εφαπτόμενοι χώροι. Διαμέριση της μονάδας.  Κανονικές Τιμές. Θεώρημα Sard.  Διανυσματικά πεδία, ροές. Θεώρημα Frobenius. Διαφορικές μορφές. Θεώρημα Stokes.  Θεώρημα de Rham.

 

 ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι (8 ΠΜ)

Απλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης: εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Πολλαπλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης: εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Έλεγχοι καταλληλότητας μοντέλων και επιλογή μοντέλου. Ανάλυση της Διακύμανσης κατά ένα και δύο παράγοντες.

 

 ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ (7 ΠΜ)

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα ή περισσότερους σταθερούς παράγοντες, ανάλυση διακύμανσης κατά ένα ή περισσότερους τυχαίους παράγοντες, ανάλυση συνδιακύμανσης. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα: εκτίμηση σε ορισμένα παραδείγματα όπως λογιστική ή λογαριθμική παλινδρόμηση, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών.

 

ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές (7 ΠΜ)

Στάσιμες στοχαστικές ανελίξεις, συνάρτηση αυτοσυνδιακύμανσης , φασματική πυκνότητα, γραμμικές ανελίξεις, ανελίξεις ARMA, μη γραμμικές ανελίξεις, ανελίξεις ARCH και GARCH. Εκτιμήτριες μεσοσυνάρτησης και συνάρτησης αυτοσυνδιακύμανσης. Ροπο-εκτιμήτριες, εκτιμήτριες ελαχίστων τετραγώνων και εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας παραμέτρων. Ασυμπτοτικές Ιδιότητες εκτιμητριών.

 

 

*  *  *

 

 

ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα (6ΠΜ)

Εξοικείωση με τις βασικότερες έννοιες της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπολογιστικών Συστημάτων. Επαφή με τις σύγχρονες τάσεις στην πρακτική της Πληροφορικής. Εξάσκηση στη χρήση διαφόρων λογισμικών πακέτων που είναι χρήσιμα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

 

ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (7 ΠΜ)

Εισαγωγή στις βασικές αρχές προγραμματισμού με έμφαση το δομημένο προγραμματισμό, την αφαιρετικότητα, και τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων. Εφαρμογή των αρχών αυτών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN 90/95.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυαδικό σύστημα. Υλικό και λογισμικό. Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος, αλγόριθμοι και διαγράμματα ροής. Αλφάβητο και σύνταξη της FORTRAN. Τελεστές. Δομές επιλογής και επανάληψης. Πίνακες. Διαδικασίες. Αναδρομή. Φορμαρισμένη είσοδος-έξοδος. Αρχεία. Δυναμικά δεδομένα.

 

ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων (6 ΠΜ)

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές πέραν του Τμήματος Πληροφορικής και στοχεύει να διδάξει δομημένο προγραμματισμό, αφαιρετικότητα στη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές προγραμματισμού με έμφαση στο δομημένο προγραμματισμό, την αφαιρετικότητα και τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων. Εξάσκηση και εμπέδωση σε μία κοινή γλώσσα προγραμματισμού, όπως π.χ., C ή Python.

 

 

*  *  *

 

 

 

ΓΛΩ100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου (5 ΠΜ)

Το μάθημα Αγγλικών Γενικής Μορφής, Προχωρημένου Επιπέδου, καλεί τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό ακαδημαϊκό λόγο σε όλες του τις μορφές. Διδάσκονται και εξασκούνται σε κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων και αποσπασμάτων ενώ παράλληλα διευρύνουν το ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται επίσης να κατανοήσουν την σημαντικότητα των κοινωνιο-γλωσσολογικών πτυχών της αγγλικής γλώσσας. Καθώς οι φοιτητές/φοιτήτριες βελτιώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, λύση προβλημάτων, ψηφιακός γραμματισμός και γνώσεις πληροφορικής – ικανότητες απαραίτητες στον ακαδημαϊκό και εργασιακό κόσμο.

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

 

ΓΛΩ101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (5 ΠΜ)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΓΛΩ 100: Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τον γλωσσικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας.  Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ παράλληλα θα εξοικειώνονται με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας γραφής και σύνθεσης εκθέσεων ιδεών. Έχει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω γραπτού ή/και προφορικού λόγου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία εγείρονται στο μάθημα.  

Θα δοθεί τέλος ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα επίκλησης τρόπων και μέσων της πειθούς. Όλες οι πιο πάνω δεξιότητες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να λειτουργούν καλύτερα τόσο την καθημερινή τους ζωή, όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό ή/και ακαδημαϊκό  τους περιβάλλον. 

Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο Β2+.

 

ΓΛΩ209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία (5 ΠΜ)

Το εξειδικευμένο αυτό μάθημα προχωρημένου επιπέδου έχει στόχο την εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων προχωρημένου επιπέδου ποικίλων θεμάτων (π.χ. Έκθεση Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη), τα οποία αποτελούν τη βάση για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. λήψη σημειώσεων και συγγραφή περιλήψεων). Το μάθημα επικεντρώνεται στον φοιτητή και βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας μέσω δραστηριοκεντρικών εργασιών, αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος, που είναι η ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο, καθώς και η συνεκτική παραγωγή γραπτού λόγου. Οι φοιτητές θα δουλέψουν με αυθεντικά κείμενα (π.χ. μελέτη περίπτωσης) και θα κληθούν να εκπονήσουν ομαδική έκθεση γνωμοδότησης καθώς και παραγωγή ατομικού ηχητικού αρχείου τύπου podcast. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξάσκηση λεξιλογίου, για να ενισχυθεί η συνολική γνώση και χρήση της γλώσσας.

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

 

 

*  *  *

 

 

ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1500-1918) (5 ΠΜ)

Το μάθημα χρονικά καλύπτει τους αιώνες μεταξύ της Αναγέννησης και της του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μάθημα θα εξετάσει τις πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δομές των αιώνων μεταξύ περ. 1500-1918, με αναφορά σε θεματικές και γεγονότα όπως η Αναγέννηση, οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές και θρησκευτικές διαμάχες, η ‘ανακάλυψη’ του ‘νέου’ κόσμου και η εξάπλωση της Ευρώπης, η ανάδυση των δυναστικών κρατών, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, ο Διαφωτισμός, η βιομηχανική επανάσταση, η Γαλλική επανάσταση και οι ευρωπαϊκές της ιδεολογικές προεκτάσεις, ανάμεσά τους οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι, το συνέδριο της Βιέννη & η ισορροπία στην Ευρώπη η εποχή των επαναστάσεων (1820-1849), εθνικά και κοινωνικά κινήματα, ο Βίσμαρκ και η εποχή του, το αποικιακό φαινόμενο, η πορεία προς τον Α’ ΠΠ, ο πόλεμος 1914-18 η Επανάσταση στη Ρωσία και το τέλος του Μεγάλου Πολέμου.

 

ΙΣΤ 283 Ευρωπαϊκή Ιστορία (1945-1989) (5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΙΣΤ 181)

– Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο χωρισμός της Ευρώπης
– Ο Ψυχρός Πόλεμος: έναρξη και εξέλιξη

– Η ανασυγκρότηση Ι: Δόγμα Τρούμαν και Σχέδιο Μάρσαλ

– Η ανασυγκρότηση ΙΙ: σοβιετικοποίηση της ανατολικής Ευρώπης.

– Οι ουδέτεροι – Πολιτικές εξελίξεις σε ανατολή και δύση - Εξελίξεις στην Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία – Αποαποικιοποίηση

– Οι κρίσεις: Γερμανία, Σουέζ, Ουγγαρία.

– Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και δημιουργία της Ενιαίας Ευρώπης

– Detente: Από τον Μπρέζνιεφ στον Γκορμπατσώφ

– Η πτώση του Τείχους και η επανενοποίηση της Ευρώπης.

 

ΙΣΤ 285: Η Ευρώπη 1918-1945: Συνθ Βερσ-Κατάρ Ναζ (5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΙΣΤ 181)
Η Συνθήκη των Βερσαλλιών – νικητές και ηττημένοι - η νέα Ευρώπη.
Επαναστατικά κινήματα 1919-1921 - Η δεκαετία του 1920: σε αναζήτηση νέας ισορροπίας - Προσπάθειες συνεργασίας και συλλογική ασφάλεια. Η Κοινωνία των Εθνών - Η μεγάλη οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της - Φασισμός και ναζισμός στην Ευρώπη. Τα αυταρχικά πρότυπα και η διάδοσή τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. - Προς τον πόλεμο: δυναμικές ενέργειες και συνασπισμοί - Πρόβα πολέμου: ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος - Ευρωπαϊκές κουλτούρες στο Μεσοπόλεμο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Από τον Ψευτοπόλεμο στον Ολοκληρωτικό Πόλεμο - Ο πόλεμος στην έρημο, στον αέρα και στη θάλασσα. Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο - Οι κατακτητές και οι κατακτημένοι: Αντίσταση, και συνεργασία. Το Ολοκαύτωμα (Shoah). - Η αντεπίθεση των Συμμάχων: από το Ελ Αλαμέιν στην Νορμανδία. Απόβαση στη Νορμανδία, εισβολή στην Γερμανία και η πτώση του Ράιχ. Το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη.

 

ΙΣΤ 290 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας (5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΙΣΤ 181)

Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιδέα της Ευρώπης στη συνείδηση/αντίληψη των Ευρωπαίων ξεκινώντας από την αρχαιότητα και φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης; Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων; Ποιες είναι οι βασικές της κληρονομιές; Πότε γεννήθηκε η ιδέα της Ευρώπης ως ξεχωριστής ηπείρου; Το μάθημα καλύπτει την ιδέα της Ευρώπης κατά διάφορες χρονολογικές εποχές χρησιμοποιώντας ιστορικές πηγές και θα εστιάσει στα χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνονταν ως κοινά οι πνευματικοί κάτοικοι της ηπείρου ανά τους αιώνες. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι της ηπείρου εξέφρασαν αυτές τις απόψεις εστιάζοντας σε κείμενα, εικονογραφία και χάρτες. Συζητάει λοιπόν έτσι την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της επαφής και σύγκρισης των Ευρωπαίων με τους ‘άλλους’.

 

 

*  *  *

 

 

ΚΠΕ 152 Συγκριτική Πολιτική (6 ΠΜ)

Εισαγωγή των φοιτητών στη μεθοδολογία της Συγκριτικής Πολιτικής και εξέταση βασικών εννοιών όπως το κράτος, η δημοκρατία, το πολιτικό, κομματικό και εκλογικό σύστημα, κτλ. Εφαρμογή των εννοιών αυτών με περιπτωσιολογική μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

ΚΠΕ 153 Διεθνείς Σχέσεις (6 ΠΜ)

Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στον τομέα των διεθνών σχέσεων, όπως αυτός αναδιαμορφώνεται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα εξετάζει την εξέλιξη της μοντέρνας διεθνούς κοινωνίας, τα θεμελιώδη γεγονότα της διεθνούς πολιτικής ιστορίας, τις βασικές θεωρίες διεθνών σχέσεων, τους δρώντες, τις δομές και τις διαδικασίες του διεθνούς συστήματος, καθώς και συγκεκριμένα θέματα όπως η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, η διεθνής οικονομία και ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνείς πτυχές του περιβάλλοντος, της κουλτούρας και της επικοινωνίας.

 

ΚΠΕ 156 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (6 ΠΜ)

Εισαγωγικό μάθημα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες, τάσεις και διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης. Θέματα ενοποίησης προσεγγίζονται ιστορικά κα θεωρητικά με επικέντρωση στη σύσταση και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξετάζονται και αναλύονται επίσης οι δυνατότητες, προοπτικές και προβλήματα που συνοδεύουν την εξελικτική διαδικασία διεύρυνσης και εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΠΕ 266 Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ΠΜ)

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη σημαντικών πτυχών του πολιτικού συστήματος της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή και λειτουργίες και βασικές συνιστώσες του πολιτικού της συστήματος της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεσμική συγκρότηση, τις βασικές παραμέτρους του πολιτικού συστήματος και σε θεματικές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως η κοινή γνώμη με στάσεις και απόψεις των πολιτών για την ΕΕ, Ευρωεκλογές, Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην ΕΕ, Brexit & το μέλλον της ΕΕ, κ.α..

 

ΚΠΕ 361 Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση (6 ΠΜ)

Εξετάζονται ιδιαίτερα οι πολιτικές πτυχές και συναφή θέματα μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Κύπρου. Οι δομές, λειτουργίες, εμβάθυνση και διεύρυνση της Ε.Ε. είναι μερικά από τα θέματα, που εξετάζονται από την οπτική γωνία της Κύπρου ως χώρας-μέλους.

 

ΚΠΕ 362 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ΠΜ)

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει το γενικό πλαίσιο και την τυπολογία των βασικών πολιτικών της Ε.Ε. και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη συμβολή των πολιτικών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται από την οπτική γωνία της πολιτικής επιστήμης οι βασικές οικονομικές πολιτικές, οι πολιτικές συνοχής και ανάπτυξης, και ποιότητας ζωής.

 

*  *  *

 

ΝΟΜ 201 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (6 ΠΜ)

Το μάθημα έχει ως σκοπό την εισαγωγή στη λειτουργική οργάνωση της ΕΕ και στο ιδιαίτερο νομικό σύστημα που τη διέπει. Σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο, εξετάζονται οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές της ΕΕ, η φύση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και η σχέση του με το εθνικό δίκαιο, καθώς και οι γενικές αρχές δικαίου, όπως προκύπτουν από το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο και από την νομολογία του ΔΕΚ. Σημαντικός παράγοντας ανάλυσης και διδασκαλίας είναι και η αντίδραση των εθνικών δικαστηρίων στη νομολογία και η αμφίδρομη επιρροή, που χαρακτηρίζει την σχέση του ΔΕΚ με τα εθνικά δικαστήρια.

 

ΝΟΜ 202 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (6 ΠΜ)

Το μάθημα επικεντρώνεται στο ουσιαστικό δίκαιο της ΕΕ και στις τέσσερεις βασικές ελευθερίες, με εμβάθυνση στη μελέτη της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων. Το κύριο μέρος της διδασκαλίας βασίζεται στη νομολογία του ΔΕΕ, σε τυχόν μεταστροφές ή και εξελίξεις της. Επίσης, εξετάζεται το διαδικαστικό πλαίσιο της ΕΕ και αναλύονται όλες οι διαδικασίες, δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητες του το ΔΕΕ.

 

ΝΟΜ 205 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (6 ΠΜ)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές αρχές, τη λειτουργία και τους μηχανισμούς παραγωγής και εφαρμογής τους διεθνούς δικαίου, προκειμένου να κατανοηθεί ο ρόλος του στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξεταστούν σε πρώτο στάδιο οι παραδοσιακές και οι νεώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις του διεθνούς δικαίου, τα υποκείμενα (κράτη, διεθνείς οργανισμοί, άτομα κλπ) και οι πηγές του (συνθήκες, έθιμο κλπ). Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου με έμφαση στο θεμελιώδη κανόνα της απαγόρευσης χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και τις εξαιρέσεις του, καθώς και στην αρχή και τους μηχανισμούς της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών.

 

ΝΟΜ 206 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (6 ΠΜ)

Το μάθημα εμβαθύνει σε ορισμένους κλάδους και κανόνες του διεθνούς δικαίου που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Κύπρο. Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζονται οι κανόνες του δικαίου της θάλασσας, το Κυπριακό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και οι Κυπριακές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξετάζεται επίσης η θέση του διεθνούς δικαίου στην Κυπριακή έννομη τάξη, οι δικαστικές ασυλίες, καθώς και οι μηχανισμοί εφαρμογής και επιβολής του διεθνούς δικαίου, με έμφαση στους κανόνες της κρατική ευθύνης.