Απαιτούμενα έντυπα
 

**Η Δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να τυπωθεί, να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Γραφείο Κινητικότητας το αργότερο μέχρι τις 03/03/2020 μαζί με την ανεπίσημη βαθμολογία του φοιτητή τυπωμένη από το banner web.
Απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρωθεί και η ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι τις 03/03/2020.
Μετά την έγκριση του φοιτητή για συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί η Συμφωνία Εκμάθησης -Learning Agreement

- Online Δήλωση Ενδιαφέροντος

Συμφωνία Εκμάθησης (Learning Agreement)

** Το πιο πάνω έντυπο του Learning agreement συμπληρώνεται μετά την έγκριση του φοιτητή απο το Τμήμα του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποστέλλεται στο Πανεπιστημιο υποδοχής για έγκριση. Σημειώνεται ότι η Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, κατάλληλα συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία και υπογραμμένη από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του φοιτητή και να συνοδεύεται από τις περιγραφές των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς και τις πιστωτικές τους μονάδες ECTS πριν παραδοθεί στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων.
Μαζί με την Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και η επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.
Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου αποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.