Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 
Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master καθώς και διδακτορικό πρόγραμμα.

Το Master στην Οικονομική Ανάλυση προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είτε στο εξωτερικό.

Τα Master στα Οικονομικά και Master στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία στο φοιτητή να εμβαθύνει σε τομείς των οικονομικών που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Απευθύνονται σε φοιτητές που σκοπεύουν να μπουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση του πτυχίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μάστερ βρίσκονται εδώ.

Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει επίσης Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) στα Οικονομικά. Για εισδοχή στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο μάστερ στα οικονομικά ή συναφή κλάδο. Ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο μάστερ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση.

Όροι Εισδοχής:
Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών και απονομής υποτροφιών καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστήμίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με βαθμό τουλάχιστον 550 στην γραπτή εξέταση (paper based format) ή 213 στην εξέταση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer based format) στο TOEFL ή τουλάχιστον Β στο GCE O-Level στην αγγλική γλώσσα.
Φοιτητές γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος αφού υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα και κριθούν κατάλληλοι βάση των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων τα οποία είναι:
α. Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε σχετικό αντικείμενο και ακαδημαϊκή επίδοση
β. Συστατικές επιστολές
γ. Προσωπικής συνέντευξης του υποψηφίου εφόσον κριθεί αναγκαία από το Τμήμα.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή πτυχίου οικονομικών δεν αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. Τα προγράμματα είναι αυτόνομα και αυτοτελή και προσφέρονται για φοιτητές με διαφορετικό υπόβαθρο, κυρίως από κλάδους που προσφέρουν ψηλή τεχνική κατάρτιση (όπως μαθηματικά, στατιστική, μηχανική).

Γενική Δομή Προγραμμάτων
Απαιτείται πλήρης φοίτηση διάρκειας τριών εξαμήνων τουλάχιστον. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.
Για όλα τα προγράμματα Μάστερ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS. Για τα προγράμματα Μάστερ στα Οικονομικά και Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά αυτό αντιστοιχεί σε 8 μαθήματα συν διατριβή. Για το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση αντιστοιχεί σε 7 μαθήματα συν διατριβή ή σε 10 μαθήματα χωρίς διατριβή. Τα μαθήματα διαχωρίζονται στα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα παρέχουν τις βασικές γνώσεις μικροοικονομικών, μακροοικονομικών και οικονομετρίας τις οποίες πρέπει να έχει κάθε οικονομολόγος. Τα μαθήματα επιλογής δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Τα απαιτούμενα μαθήματα για το κάθε πρόγραμμα Μάστερ παρουσιάζονται αναλυτικά στις ανάλογες κατηγορίες.

Διατριβή Μάστερ (OIK698, 22,5 μονάδες)
Ο φοιτητής υποβάλλει διπλωματική εργασία που καταδεικνύει εμβάθυνση στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και περιέχει στοιχεία πρωτότυπης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος με βάση τη συνάφεια των ερευνητικών του ενδιαφερόντων με το θέμα της εργασίας. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον φοιτητών, του Ερευνητικού Συμβούλου καθώς και άλλων μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της εργασίας ο φοιτητής χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1 π.μ.).