Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για την αίτηση:

Ηλεκτρονική αίτηση

Πολιτική Οικονομικής Στήριξης Διδακτορικών Φοιτητών

**********************************************************************

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, σε διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εξυψώσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμβολιάσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση.

4.1 ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

1. Kατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά σε πρόγραμμα σπουδών με ερευνητική κατεύθυνση. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για την εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογική επίδοση των φοιτητών, και συγκεκριμένα με μέσο όρο βαθμολογίας Λίαν Καλώς στα υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία καθώς και άλλοι παράμετροι που αφορούν τις ακαδημαϊκές/ερευνητικές τους δυνατότητες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με εισήγηση της Τμηματικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών το Συμβούλιο του Τμήματος θα μπορεί να τροποποιήσει το πάρα πάνω κριτήριο εισδοχής που αφορά το μέσο όρο βαθμολογίας.

2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΤΕΜΣ) του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των αιτητών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους και τη συνάφεια των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων με αυτά των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτητές καλούνται για προσωπική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο. Η ΤΕΜΣ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.

Για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό στο διδακτορικό πρόγραμμα θα καταρτίζεται πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων από τις προηγούμενες σπουδές και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του
φοιτητή να προχωρήσει στο στάδιο της έρευνας.

4.2 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τετραετές, αντιστοιχεί δηλαδή σε 240 πιστωτικές μονάδες. Το διδακτικό μέρος του προγράμματος είναι 90 μονάδες και το ερευνητικό μέρος 150 μονάδες.

Τα κύρια στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

Α. Παρακολούθηση μαθημάτων - Περιεκτικές εξετάσεις

Κατά το πρώτο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα στους βασικούς τομείς των οικονομικών – Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία. Δικαίωμα παρακάθησης στην περιεκτική εξέταση θα έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικών, Μακροοικονομικών και Οικονομετρίας χωρίς να έχουν αποτύχει σε κανένα μάθημα. Δεν επιτρέπεται επίσης η επανάληψη οποιουδήποτε μαθήματος για βελτίωση βαθμολογίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να δώσει και δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητή που απέτυχε σε ένα μάθημα.

Η γραπτή περιεκτική εξέταση, πραγματοποιείται στην περιοχή του ερευνητικού πεδίου ενδιαφέροντος των φοιτητών. Η Επιτροπή θα αποφασίζει πότε θα πραγματοποιείται η εξέταση με μέγιστο όριο τη συμπλήρωση του 2ου έτους φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα. Η Επιτροπή που θα πραγματοποιεί τη γραπτή εξέταση θα είναι τριμελής και θα ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή.

Σε περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακαθήσει και πάλι στην εξέταση το αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έβδομο εξάμηνο των σπουδών, όπως απαιτεί ο Κανόνας του Πανεπιστημίου.

Β. Εξειδίκευση - Υποβολή ερευνητικής πρότασης

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα επιλογής (30 μονάδες) τα οποία του δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα στο στάδιο αυτό ο φοιτητής θα συζητήσει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει – στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας - στην επιλογή του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Με την καθοδήγηση του Ερευνητικού του Συμβούλου ο φοιτητής θα ετοιμάσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του μέχρι το τέλος του τρίτου έτους. Η διαδικασία υποστήριξης της ερευνητικής πρότασης καθορίζεται από τους Κανόνες του Πανεπιστημίου.

Γ. Έρευνα - Υποβολή διατριβής

Ο φοιτητής διεξάγει την έρευνά του υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού του Συμβούλου. Η διαδικασία υποστήριξης της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σε εισερχόμενους φοιτητές μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 60 μονάδες για μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα πανεπιστήμια. Συνεπώς για ολοκλήρωση του διδακτορικού απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 30 διδακτικές πιστωτικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι μονάδες αυτές πρέπει να είναι σε μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο που φαίνεται πιο κάτω (δηλαδή τα ΟΙΚ 601/602/603/651/652/653 ΔΕΝ μετρούν στις 30 π.μ.):

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7,5 π.μ.)

Μαθήματα επιλογής

ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 641 Θέματα του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία (7,5 π.μ.)

Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο μάθημα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ακροατήριο, μπορεί να αντικατασταθεί με εκπόνηση εργασίας με βάση κατάλογο άρθρων που ετοιμάζει ο υπεύθυνος καθηγητής (reading course or Independent Study, ΟΙΚ 693 και ΟΙΚ 696). Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει με εργασίες περισσότερα από δύο μαθήματα. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές μπορούν επίσης να αντικαταστήσουν μέχρι δύο μαθήματα επιλογής με προπτυχιακά μαθήματα που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Ο εκάστοτε Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος έχει την ευθύνη της επίβλεψης και καθοδήγησης των φοιτητών από την εισδοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι και την εξεύρεση Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις περιεκτικές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις για κάθε εξάμηνο που βρίσκονται σε ερευνητικό ή συγγραφικό στάδιο: 

α. Να παρακολουθούν τη σειρά σεμιναρίων του Τμήματος τουλάχιστον 80% των προγραμματισθέντων σεμιναρίων και κάθε φορά με υπογραφή από παρευρίσκοντες μέλη ΔΕΠ.

β. Να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε ενδοτμηματικό σεμινάριο. Υπεύθυνος για την επίβλεψη των πιο πάνω υποχρεώσεων είναι ο εκάστοτε συντονιστής μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Υποστήριξη πρότασης για διατριβή (σε τριμελή εξεταστική επιτροπή). Μέχρι το 6ο εξάμηνο των σπουδών του στο διδακτορικό πρόγραμμα ο φοιτητής υποχρεούται να έχει καταστρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του ενώπιο τριμελούς Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Τριμελούς
Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Ο φoιτητής πρέπει vα δείξει ότιι έχει εvτoπίσει έvα εvδιαφέρov θέμα πoυ δεv έχει διερευvηθεί με παρόμoιo τρόπo, ότι κατέχει τις πρoτειvόμεvες ερευvητικές μεθόδoυς και ότι έχει εvθαρρυvτικά πρoκαταρκτικά απoτελέσματα.

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής (σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή)

1. Η σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής καθορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών με εισήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου και προεδρεύεται από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικου του Τμήματος και όχι από τον Ερευνητικό Σύμβουλο.

2. Ο υπoψήφιoς παρoυσιάζει τη διατριβή τoυ σε ανοικτή διάλεξη διάρκειας 30-45 λεπτών και μετά δέχεται ερωτήσεις από μέλη της Επιτρoπής πoυ σχετίζovται με τo περιεχόμεvo και τα απoτελέσματά της. Ο υπoψήφιoς πρέπει vα υπoστηρίξει τα απoτελέσματα τoυ, vα καταδείξει τηv πρωτoτυπία της διατριβής και vα δικαιoλoγήσει απoκλίσεις από τυχόv πρoηγoύμεvα απoτελέσματα στo ίδιo ή παρόμoια θέματα.

3. Η Επιτρoπή συvεδριάζει αμέσως μετά τηv oλoκλήρωση της υπoστήριξης, χωρίς τηv παρoυσία τoυ υπoψήφιoυ. Απoφασίζει: (1) Να δεχτεί τη διατριβή όπως ακριβώς είvαι ή (2) vα δεχτεί τη διατριβή με τov όρo vα γίvoυv συγκεκριμέvες διoρθώσεις ή (3) vα απoρρίψει τη διατριβή. Στη δεύτερη περίπτωση, υπεύθυvoς για τηv τήρηση τωv όρωv είvαι o Ερευvητικός Σύμβoυλoς και η Επιτρoπή δεv επαvαλαμβάvει τη συvεδρίασή της. Στηv τρίτη περίπτωση, η Επιτρoπή μπoρεί vα θέσει χρovικό όριo στov υπoψήφιo για επαvυπoβoλή σημαvτικά βελτιωμέvης εργασίας στo ίδιo ή παραπλήσιο θέμα. Αv o υπoψήφιoς πρoτίθεται vα ασχoληθεί με εvτελώς διαφoρετικό θέμα κατά τηv κρίση της Επιτρoπής, τότε χρειάζεται άδεια τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Τμήματoς και υπoστήριξη vέας ερευvητικής πρότασης.

Οικονομική στήριξη διδακτορικών φοιτητών

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα. Αυτοί εξασφαλίζονται κυρίως με την απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και συμπληρώνεται κατά το δυνατό με υποτροφίες. Παρέχονται επίσης δυνατότητες απασχόλησης φοιτητών ως βοηθών έρευνας.