Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

 
 Γενικές Πληροφορίες

 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια και σε ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμβολιάσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

 
 Όροι Εισδοχής
 

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

  1. Kατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά σε πρόγραμμα σπουδών με ερευνητική κατεύθυνση. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για την εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογική επίδοση των φοιτητών, και συγκεκριμένα με μέσο όρο βαθμολογίας Λίαν Καλώς στα υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία καθώς και άλλοι παράμετροι που αφορούν τις ακαδημαϊκές/ερευνητικές τους δυνατότητες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με εισήγηση της Τμηματικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών το Συμβούλιο του Τμήματος θα μπορεί να τροποποιήσει το πάρα πάνω κριτήριο εισδοχής που αφορά το μέσο όρο βαθμολογίας.
     
  2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα (δείτε εδώ) .
 Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΤΕΜΣ) του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των αιτητών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους και τη συνάφεια των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων με αυτά των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτητές καλούνται για προσωπική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο. Η ΤΕΜΣ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.

Για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό στο διδακτορικό πρόγραμμα θα καταρτίζεται πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων από τις προηγούμενες σπουδές και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του
φοιτητή να προχωρήσει στο στάδιο της έρευνας.

 
 Δομή Προγράμματος
 
 Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τετραετές, αντιστοιχεί δηλαδή σε 240 ΠΜ. Το διδακτικό μέρος του προγράμματος είναι 90 ΠΜκαι το ερευνητικό μέρος 150 ΠΜ. Τα κύρια στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

 Α. Παρακολούθηση Μαθημάτων - Περιεκτικές Εξετάσεις

Κατά το πρώτο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα  στους βασικούς τομείς των οικονομικών – Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία.  Δικαίωμα συμμετοχής στην περιεκτική εξέταση θα έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικών, Μακροοικονομικών και Οικονομετρίας, χωρίς να έχουν αποτύχει σε κανένα μάθημα. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η επανάληψη οποιουδήποτε μαθήματος για βελτίωση βαθμολογίας.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να δώσει και δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητή, που απέτυχε σε ένα μάθημα. 

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα Μαθήματα Επιλογής (30 μονάδες), τα οποία του δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, στο στάδιο αυτό, ο φοιτητής θα συζητήσει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει – στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας - στην επιλογή του ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή.

Η γραπτή περιεκτική εξέταση πραγματοποιείται στην περιοχή του ερευνητικού πεδίου ενδιαφέροντος των φοιτητών. Η Επιτροπή θα αποφασίζει πότε θα πραγματοποιείται η εξέταση, με μέγιστο όριο  τη συμπλήρωση τού 2ου έτους φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα. Η Επιτροπή που θα πραγματοποιεί τη γραπτή εξέταση θα είναι τριμελής και θα ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ύστερα από εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή.

Σε περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακαθήσει  και πάλι στην εξέταση το αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο εξάμηνο των σπουδών, όπως απαιτεί ο Κανόνας του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή που θα πραγματοποιεί τη γραπτή εξέταση, θα είναι τριμελής και ορίζεται από  το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Τμηματικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετέχει και ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.

Σε περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακαθίσει και πάλι στην εξέταση το αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο εξάμηνο των σπουδών του που απαιτεί ο κανόνας του Πανεπιστημίου.

Β. Εξειδίκευση - Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης

Με την καθοδήγηση του ερευνητικού του συμβούλου, ο φοιτητής θα ετοιμάσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του μέχρι το τέλος του τρίτου έτους. Η διαδικασία υποστήριξης της ερευνητικής πρότασης καθορίζεται από τους κανόνες του Πανεπιστημίου.

Υποστήριξη Πρότασης για Διατριβή (σε τριμελή εξεταστική επιτροπή)

Μέχρι το έκτο εξάμηνο των σπουδών του στο διδακτορικό πρόγραμμα, ο φοιτητής υποχρεούται να έχει καταστρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του ερευνητικού συμβούλου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Τριμελούς Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου και σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.  Ο φoιτητής πρέπει vα δείξει ότι έχει εvτoπίσει έvα εvδιαφέρov θέμα, πoυ δεv έχει διερευvηθεί με παρόμoιo τρόπo, ότι κατέχει τις πρoτειvόμεvες ερευvητικές μεθόδoυς και ότι έχει εvθαρρυvτικά πρoκαταρκτικά απoτελέσματα.

Γ. Έρευνα – Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία υποστήριξης της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστημίου. Οι υπoψήφιoι παρoυσιάζουν τη διατριβή τoυς σε ανοικτή διάλεξη διάρκειας 30-45 λεπτών, ενώπιον πενταμελούς επιτρoπής. Οι υπoψήφιoι πρέπει vα υπoστηρίξουν τα απoτελέσματά τoυς, vα καταδείξουν τηv πρωτoτυπία της διατριβής και vα δικαιoλoγήσουν απoκλίσεις από τυχόv πρoηγoύμεvα απoτελέσματα στo ίδιo ή παρόμoια θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες/ Απαιτήσεις Μεταπτυχιακής Φοίτησης απευθύνεστε στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ.: 22894021/44).

Αναγνώριση Μαθημάτων

Σε εισερχόμενους φοιτητές, μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 60 ΠΜγια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα πανεπιστήμια. Συνεπώς, για ολοκλήρωση του διδακτορικού απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 30 ΠΜ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Οι φοιτητές δεν μπορούν να εξαιρεθούν από την περιεκτική εξέταση.

 
 
 Κατάλογοι Μαθημάτων
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601) 7.5
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602) 7.5
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603) 7.5
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7,5
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 
 
Μαθήματα Επιλογής
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο 7.5
ΟΙΚ 606 Επενδύσεις 7.5
ΟΙΚ 610 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια 7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας 7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7,5
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική 7,5
 
Σημειώσεις:
  1. Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο μάθημα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ακροατήριο, μπορεί να αντικατασταθεί με εκπόνηση εργασίας, με βάση κατάλογο θεμάτων που ετοιμάζει ο υπεύθυνος καθηγητής (reading course or Independent Study, ΟΙΚ 693 και ΟΙΚ 696). Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει με εργασίες περισσότερα από δύο μαθήματα.
     
  2. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν, επίσης, να αντικαταστήσουν μέχρι δύο Μαθήματα Επιλογής με προπτυχιακά μαθήματα που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Καθοδήγηση και Στήριξη
 
Καθοδήγηση

Ο εκάστοτε συντονιστής διδακτορικού προγράμματος έχει την ευθύνη της επίβλεψης και καθοδήγησης των φοιτητών από την εισδοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι και την εξεύρεση ερευνητικού συμβούλου. Ο ερευνητικός σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο ή άλλη εργασία του φοιτητή, και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.

Ερευνητικό - Συγγραφικό Στάδιο

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την περιεκτική εξέταση, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις για κάθε εξάμηνο που βρίσκονται σε ερευνητικό ή συγγραφικό στάδιο:

  1. Να παρακολουθούν τη σειρά σεμιναρίων του Τμήματος τουλάχιστον κατά το 80% των προγραμματισθέντων σεμιναρίων και, κάθε φορά, να εξασφαλίζουν υπογραφή στο σχετικό έντυπο από παρευρισκόμενα μέλη ΔΕΠ.
  2. Να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε ενδοτμηματικό σεμινάριο.

Υπεύθυνος για την επίβλεψη των πιο πάνω υποχρεώσεων είναι ο εκάστοτε συντονιστής μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οικονομική Στήριξη Διδακτορικών Φοιτητών

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους, που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και συμπληρώνεται κατά το δυνατόν με υποτροφίες. Παρέχονται, επίσης, δυνατότητες απασχόλησης φοιτητών ως βοηθών έρευνας.

 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας