Απαιτήσεις Πτυχίου

Για τηv απόκτηση τoυ πτυχίoυ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικovoμικώv Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240* πιστωτικών μονάδων. Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται και τα πιο κάτω:

(1) τoυλάχιστov 111 π.μ. που πρέπει vα προέρχονται από μαθήματα πoυ προσφέρει τo Τμήμα Οικονομικών (φέρουν κωδικό ΟΙΚ), από τις οποίες 63 π.μ. αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα.
 
(2) τουλάχιστον 20 π.μ. από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστο σχολές του Πανεπιστημίου
Οι φοιτητές δικαιούνται εάν το επιθυμούν να παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ δύο μαθήματα Αθλητισμού (σύνολο 6 πμ) τα οποία θα προσμετρήσουν ως ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής.
 
(3) τουλάχιστον 24 π.μ. πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ) ή/ και τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔΔ)
 
(4) τουλάχιστον 12 π.μ. πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ)
 
(5) τουλάχιστον 12 π.μ. πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Νομικής (ΝΟΜ)
 
(6) τουλάχιστον 10 π.μ. πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΤ)
 
(7) συμπλήρωση 18 π.μ. που αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα τμήματα
 
(8) συμπλήρωση 15 π.μ. από μαθήματα αγγλικής γλώσσας και
 
(9) συμπλήρωση 15 π.μ. από μαθήματα άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (απαιτείται η παρακολούθηση 3 επιπέδων).
 
* Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-9 ανέρχεται στις 237 πμ ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-3 για συμπλήρωση των ελάχιστων 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

Οδηγός Σπουδών