Πρόγραμμα σπουδών πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών Σπουδών κατά εξάμηνο

1ο Έτος
Εξάμηνο Ι
 
ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι - 8
ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι - 8
ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά - 8
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικών - 7
 
 
Εξάμηνο ΙΙ
ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (ΜΑΣ101) - 8
ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΣ121) - 8
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικών - 7
Ελεύθερη επιλογή (π.χ. υπολογιστές, είδε σημείωση γ) - 6
 
 
2ο Έτος  
Εξάμηνο ΙΙΙ
 
ΜΑΣ 211 Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών - 8
ΜΑΣ 261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑΣ101, ΜΑΣ 102) - 8
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (OIK111) - 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (OIK121) - 7
 
Εξάμηνο ΙV
 
ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών - 8
ΜΑΣ 203 Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις - 8
ΜΑΣ 262 Εισαγωγή στη Στατιστική - 8
Ελεύθερη επιλογή 6
 
 
3ο Έτος
Εξάμηνο V
 
ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση - 8
ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις (ΜΑΣ261) - 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (MAΣ262) - 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (ΜΑΣ131) - 7
 
Εξάμηνο VI
 
OIK301 Θέματα στη Μικροοικονομική (OIK211) - 7
OIK302 Θέματα στη Μακροοικονομική (OIK 221) - 7
ΟΙΚ303 Οικονομετρία (OIK222) - 7
ΜΑΣ/ΟΙΚ Επιλογή Α1 (ή B) - 7
Ελεύθερη επιλογή - 3
 
4ο Έτος
Εξάμηνο VII
 
ΜΑΣ/ΟΙΚ Επιλογή A2 (ή Β) - 7
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή Β (ή Α2) - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΓΛΩ100 Αγγλικά Γενικής Μορφής - 5
 
Εξάμηνο VIII
 
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 7
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 6
ΟΙΚ/ΜΑΣ Επιλογή B (ή A3) - 6
ΟΙΚ Επιλογή B - 6
ΓΛΩ101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς - 5
 
Επιλογή A1
 
ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση - 8
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές - 7
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση - 7
 
Επιλογή Α2
 
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά - 7,5
ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα - 7
ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - 7
ΜΑΣ 361 Θεωρία Πιθανοτήτων - 8
ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙI - 7
ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι - 7
 
Επιλογή Α3
 
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση - 7
ΜΑΣ 362 Στατιστική Θεωρία - 7
ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης - 7
ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία - 8
ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων - 7
ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ - 7
ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier - 7
ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες - 7
ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ (ΜΑΣ 451) - 7
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές - 7
 
Επιλογή Β
 
ΟIΚ 305 Διεθvές Εμπόριo (ΟΙΚ 211) - 6
ΟIΚ 306 Διεθvής Χρηματooικovoμική (ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 308 Οικovoμική Αvάπτυξη (ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 309 Οικovoμική Μεγέθυvση (ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 310 Χρηματοοικονομική Τράπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 311 Οικovoμικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) - 6
ΟIΚ 312 Βιoμηχαvική Οργάvωση (ΟΙΚ 211) - 6
ΟIΚ 313 Δημόσια Οικovoμικά (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) - 6
ΟIΚ 316 Οικovoμικά της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης (ΟΙΚ 111) - 6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 320 Iστoρία της Οικονομικής Σκέψης - 6
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 326 Αστικά και Περιφερειακά οικονομικά (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) - 6
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211) - 6
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (ΟΙΚ 111, OIK 221) - 6
ΟIΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικovoμίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) - 6
ΟIΚ 415 Θεωρία Παιγvίωv (ΟΙΚ 301) - 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 303) - 6
 
Σημειώσεις
α. Οι φοιτητές θα μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και δύο επιλογές στα οικονομικά με μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Τμήματος.
 
β. Τα μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 
γ. Οι φοιτητές προτρέπονται να εγγραφούν στο μάθημα ελεύθερης Επιλογής ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές (8 πμ). Παρακολούθηση οποιουδήποτε άλλου μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής 8 πμ και παρακολούθηση ενός ακόμη μαθήματος 7 πμ καλύπτουν την απαίτηση των 15 πμ από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δεδομένου ότι τα μαθήματα προέρχονται από δύο διαφορετικές Σχολές.
 
δ. Απαιτούμενες γνώσεις μαθημάτων για τα μαθήματα Μαθηματικών και Στατιστικής
 
ΜΑΣ102 Απειροστικός Λογισμός ΙI
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101)
 
ΜΑΣ122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ121)
 
ΜΑΣ261 Εισαγωγή στις Πιθανότητες
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101, ΜΑΣ102)
 
ΜΑΣ350 Στοχαστικές Ανελίξεις
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ261)
 
ΜΑΣ452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ
(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ451