Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη φοίτηση, εγγραφές, εξετάσεις κτλ. Επίσης υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη φοίτηση σας στα προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών και την ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία γενικότερα.

 Εγγραφές και φοίτηση
Οι σημαντικότεροι κανόνες φοίτησης που ισχύουν για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν συγκεντρωθεί και αναρτηθεί από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου. Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8-12 εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί o φοιτητής να αναστείλει τις σπουδές του για δύο το πολύ εξάμηνα, με έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος. Αιτήσεις για αναστολή σπουδών με σκοπό ο φοιτητής να παρακαθήσει εκ νέου στις προεισαγωγικές εξετάσεις για αλλαγή κλάδου δεν εγκρίνονται. Επίσης, όταν στις αιτήσεις γίνεται αναφορά σε “προσωπικούς λόγους” πρέπει ο φοιτητής να ενημερώνει τον υπεύθυνο Λειτουργό Φοιτητικών Θεμάτων. Αλλαγή προγράμματος σπουδών μέσα στο ίδιο Τμήμα καθώς και από τμήμα σε τμήμα επιτρέπονται βάσει των σχετικών Κανόνων Εσωτερικών Μετεγγραφών. Η απόφαση για αλλαγή τμήματος λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου σπουδών με την έγκριση του τμήματος υποδοχής. Η αλλαγή πραγματοποιείται με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Για κάθε φοιτητή ορίζεται από το Τμήμα ακαδημαϊκός σύμβουλος από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος, συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα που αφορούν τις σπουδές του, παρακολουθεί την πρόοδο του και εξετάζει κατά πόσον το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή συνάδει με τις απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου.  Είναι υποχρέωση των φοιτητών να έχουν τακτικές συναντήσεις με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο τους και να τον ενημερώνουν σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.

Κάθε εξάμηνο o φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 27-30 ΠΜ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος.  Πλήρης φοίτηση θεωρείται εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του φοιτητή για ένα εξάμηνο είναι τουλάχιστον 27 ΠΜ.  Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 38 π.μ. Μόνο μετά από το 2ο έτος και νοουμένου ότι θα επαναλάβει δύο από τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα συνολικού φόρτου μέχρι 42 π.μ. και κατόπιν έγκρισης του Τμήματος.  (Δείτε και τις σχετικές ανακοινώσεις παραπάνω.)

Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμα του σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, και εγγράφεται σε αυτό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Banner. Εγγραφή δεν είναι δυνατή μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.

Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα είναι δυνατή επίσης από την τρίτη μέχρι την έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου, θα καταγράφεται όμως στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή.

Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.

 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Αξιολόγηση

 

Η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η τελική γραπτή εξέταση. Το ποσοστό συμμετοχής της τελικής εξέτασης στην τελική βαθμολογία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της τελικής βαθμολογίας. Ο επιμερισμός των ποσοστών για την κάθε εξέταση, όπως καθορίζεται από το διάγραμμα του μαθήματος, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής σε κάθε εξέταση. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός και η σχετική βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση του φοιτητή καθορίζονται στην αναλυτική περιγραφή του μαθήματος ή σε ειδική ανακοίνωση που εκδίδεται πριν από το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων. Επίσης οι ημερομηνίες των ενδιάμεσων εξετάσεων καθορίζονται στην περιγραφή του μαθήματος.

Σύστημα Βαθμολογίας

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι o βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός είναι o σταθμικός μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, αναγράφεται στο πτυχίο και συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό “Άριστα με διάκριση” (9,5 – 10),  “Άριστα” (8,5 – 9,49), “Λίαν Καλώς” (6,5 – 8,49), “Καλώς” (5,5 – 6,49) και “Ικανοποιητικά” (5,0 – 5,49).  Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι τυχόν αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μάθημα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η βαρύτητα του βαθμού κάθε μαθήματος αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Ανολοκλήρωτος Βαθμός

Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι:

  1. Συμπληρώνεται έντυπο από το διδάσκοντα και το διδασκόμενο το οποίο κατατίθεται στο Συμβούλιο του Τμήματος και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.
  2. Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν  μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.
  3. Αν δεν κατατεθεί βαθμός μέχρι την καθαρισμένη ημερομηνία, τότε o βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.

Περιπτώσεις αποτυχίας

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, o φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, o φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο. Η αποτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα καταγράφεται στα εξαμηνιαία και τα τελικά δελτία αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή.

Ενστάσεις

Ένας φοιτητής δικαιούται να ζητήσει αναθεώρηση του γραπτού νοουμένου ότι ακολουθείται αυστηρά η πιο κάτω διαδικασία:

  1. Ο φοιτητής στέλνει επιστολή στον πρόεδρο του Τμήματος και ζητεί αναθεώρηση του γραπτού του.
  2. Η επιστολή μεταβιβάζεται στο διδάσκοντα, ο οποίος βαθμολογεί εκ νέου το γραπτό και κάνει εισήγηση προς το Συμβούλιο του Τμήματος.
  3. Το Συμβούλιο του Τμήματος κοινοποιεί την τελική βαθμολογία στο φοιτητή.

Πειθαρχικά Παραπτώματα

Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τους Κανόνες Φοίτησης και τους Πειθαρχικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου και να συμμορφώνονται με αυτούς. Περιπτώσεις εσκεμμένης ή μη εξαπάτησης όπως αντιγραφή, κλοπή ή άλλη χρήση δόλου σε εξετάσεις, η οικειοποίηση πνευματικής εργασίας άλλων, καθώς και η προσπάθεια φοιτητή να πλησιάσει το διδάσκοντα με σκοπό τη συζήτηση του βαθμού του, θεωρούνται αξιόποινες πράξεις και θα παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε παραβίαση των Κανόνων αποτελεί παράπτωμα. Η μη συμμόρφωση με ποινή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει κάποια ποινή που τους έχει υποβληθεί δεν παίρνουν πτυχίο.

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα των σχετικών Κανόνων και Κανονισμών, που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Αναστολή Φοίτησης πριν την έναρξη του Εξαμήνου

Φοιτητές που επιθυμούν αναστολή φοίτησης υποβάλλουν αίτηση προς το Συμβούλιο Τμήματος το οποίο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία αν θα την εγκρίνει ή όχι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, και την κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του.

Προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου

Φοιτητής μπορεί να αιτηθεί προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο Τμήματος με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Διακοπή Φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας