Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Σπουδών.

 Απαιτήσεις Πτυχίου

 

Για την απόκτηση του πτυχίου στα Μαθηματικά και Οικονομικά απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ΠΜ). Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται και τα πιο κάτω:

  1. Τουλάχιστον 171 ΠΜ θα πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής και του τμήματος Οικονομικών.
  1. Τουλάχιστον 32 ΠΜ από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από το τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ή από το Τμήμα Οικονομικών (επιπρόσθετα από αυτές που συμπεριλαμβάνονται μέσα στις 171 ΠΜ στο (1) πιο πάνω).
  1. Τουλάχιστον 15 ΠΜ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου.
    Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 ΠΜ σε μαθήματα Αθλητισμού (σύνολο 6 ΠΜ)
  1. Συμπλήρωση 15 πμ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ100, ΓΛΩ101, ΓΛΩ209).

* Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-4 ανέρχεται στις 233 πμ και ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη ένα με δύο μαθήματα από τις απαιτήσεις 1-3 για συμπλήρωση των ελάχιστων 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

 

Σημειώσεις:

  1. Οι φοιτητές θα μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και δύο επιλογές στα οικονομικά με μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Τμήματος.
  2. Οι φοιτητές προτρέπονται να εγγραφούν στο μάθημα ελεύθερης Επιλογής ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές (8 ΠΜ). Παρακολούθηση οποιουδήποτε άλλου μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής 8 ΠΜ και παρακολούθηση ενός ακόμη μαθήματος 7 ΠΜ καλύπτουν την απαίτηση των 15 ΠΜ από μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δεδομένου ότι τα μαθήματα προέρχονται από δύο διαφορετικές Σχολές.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

  Ενδεικτικό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα

 Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο για το Πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά

1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΜΑΣ 133 Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 7
ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά Ι 7
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής 5
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
2ο Εξάμηνο  
ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8
ΜΑΣ 132 Βασικά Μαθηματικά ΙΙ 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι 7
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7
2ο ΕΤΟΣ
3ο  Εξάμηνο
ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8
ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι 8
ΜΑΣ 261 Πιθανότητες Ι 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
4ο Εξάμηνο
ΜΑΣ 202 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 261) 7
ΜΑΣ 262 Στατιστική Ι 7
ΟΙΚ 262 Προχωρημένα Μακροοικονομικά (ΟΙΚ 221) 7
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 3
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
ΜΑΣ/ΕΠΛ/ΟΙΚ Περιορισμένη επιλογή: Επιλογή Α1Β) 7
ΜΑΣ/ΕΠΛ/ΟΙΚ Περιορισμένη επιλογή: Επιλογή Α1Β) 7
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
6ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 261 Προχωρημένα Μικροοικονομικά (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 263 Προχωρημένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΜΑΣ 122 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 8
ΜΑΣ 203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι 7
4ο ΕΤΟΣ 
7ο Εξάμηνο 
ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις (ΜΑΣ 261) 7
ΜΑΣ 301 Πραγματική Ανάλυση 8
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι (ΟΙΚ211, ΟΙΚ112, ΟΙΚ221) 6
1 μάθημα Περιορισμένης επιλογής Β 6
1 μάθημα Ελεύθερης επιλογής 3
8ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ397) 6
ΟΙΚ/ΜΑΣ Περιορισμένη επιλογή: Β ή Α2 6
ΟΙΚ/ΜΑΣ Περιορισμένη επιλογή: Β ή Α2 6
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής ή μάθημα περιορισμένης επιλογής (Β ή Α1 ή Α2) 6
Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα 
 Κατάλογοι μαθημάτων περιορισμένης επιλογής
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής Α1
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8
ΜΑΣ 302 Μιγαδική Ανάλυση 7
ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση 7
ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα 7
ΜΑΣ 361 Πιθανότητες ΙΙ 7
ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 7
ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7
ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι 8
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές 7
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 7
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής Α2
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΜΑΣ 191 Μαθηματικά με Υπολογιστές 8
ΜΑΣ 303 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7
ΜΑΣ 304 Συναρτησιακή Ανάλυση 7
ΜΑΣ 321 Εισαγωγή στην Άλγεβρα 7
ΜΑΣ 331 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία 7
ΜΑΣ 361 Πιθανότητες ΙΙ 7
ΜΑΣ 362 Στατιστική ΙΙ 7
ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 7
ΜΑΣ 401 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 7
ΜΑΣ 402 Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ 7
ΜΑΣ 418 Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier 7
ΜΑΣ 425 Θεωρία Ομάδων 7
ΜΑΣ 431 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες 7
ΜΑΣ 451 Γραμμικά Μοντέλα Ι 8
ΜΑΣ 452 Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ 7
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές 7
ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 7
Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

 

Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής Β
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 121) 6
ΟΙΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111) 6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211 6
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) 6
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (ΟΙΚ 111, OIK 221) 6
ΟΙΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 261) 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 263) 6
ΟΙΚ 503 Στατιστική & Οικονομετρία Ι (7,5 ΠΜ) (ΟΙΚ 263) 6
Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας