Γενικές Πληροφορίες
Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Οικονομικών δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Τοποθέτησης σε Οργανισμούς. Η Τοποθέτηση των φοιτητών γίνεται ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους και έχει σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Τα παρακάτω είναι μερικά από τα οφέλη για τους συμμετέχοντες:
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους.
 • Αφομοίωση της επιστημονικής και θεωρητικής γνώσης μέσα από την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Βελτίωση ικανοτήτων και απόκτηση επικοινωνιακών και άλλων δεξιοτήτων, ενισχύοντας τις πιθανότητες για μετέπειτα απασχόληση.
 • Λήψη επιδόματος τοποθέτησης.
 • Επαφή με την αγορά εργασίας και με μελλοντικούς εργοδότες.
Η τοποθέτηση γίνεται με την επιλογή 1 ή 2 από τα σχετικά μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΟΙΚ 391 (6 ECTS) και ΟΙΚ 392 (6 ECTS). Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται το Θερινό Εξάμηνο.
Αξιολόγηση
Η βαθμολογία των σχετικών μαθημάτων έχει τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία.
Διάρκεια
Η διάρκεια της τοποθέτησης είναι 6 εβδομάδες (180 ώρες κατά ελάχιστο).
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
Κριτήρια συμμετοχής
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές του τμήματος που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
 • Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του 2oυ Έτους Σπουδών.
 • Ολοκλήρωση 120 ECTS.
 • Σταθμικός μέσος όρος μεγαλύτερος ή ίσος του 6.
Επιλογή
Ο/Η Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος κάνει την επιλογή για την τοποθέτηση των φοιτητών στις εταιρείες.
Ακολούθως γίνεται επιλογή από την ίδια την εταιρεία/οργανισμό με τη πιθανότητα διεξαγωγής μικρών συνεντεύξεων.
Επίδομα Τοποθέτησης

Προβλέπεται επίδομα €500 (ανά τοποθέτηση) για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ποσό καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και αφού υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γραφείο Διασύνδεσης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Διαδικασία
Η διαδικασία από πλευράς φοιτητών έχει τα ακόλουθα στάδια:
  1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο Διασύνδεσης ([email protected]). Η καταληκτική διορία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι περί τα μέσα του Εαρινού εξαμήνου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία για κάθε χρόνο ανακοινώνεται εγκαίρως από το τμήμα και το Γραφείο Διασύνδεσης.
  2. Εγγραφή στο μάθημα ‘ΟΙΚ391 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς Ι’ ή ‘ΟΙΚ392: Τοποθέτηση σε Οργανισμούς ΙΙ’.
  3. Συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών εντύπων:
   • Έντυπο εβδομαδιαίας καταγραφής εργασίας φοιτητή
   • Έντυπο αξιολόγησης τοποθέτησης από φοιτητή
   • Έντυπο τελικής έκθεσης φοιτητή

   Τα έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected] και να είναι:

   • Πλήρως συμπληρωμένα
   • Υπογεγραμμένα από φοιτητή και μέντορα.

Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των εντύπων: Μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, τις ημερομηνίες καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας