Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ τόσο ερευνητικής όσο και επαγγελματικής κατεύθυνσης, καθώς και διδακτορικό πρόγραμμα. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών είναι η Αγγλική. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

Προγράμματα Μάστερ

Μάστερ στην Οικονομικη Ανάλυση

Προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και την οικονομετρία. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή να διεκδικήσουν θέσεις οικονομικού αναλυτή σε επιχειρήσεις ή ερευνητικούς οργανισμούς.

Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά

Παρέχει μια γενική βάση στις συμπεριφορικές και πειραματικές προσεγγίσεις στις κοινωνικές επιστήμες. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομίες που απαιτούν την ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς (σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια πολιτική, κτλ.)

Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονο-μικά

Παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης στα νομισματικά και χρηματοοικονομικά. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για απασχόληση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ.

Μάστερ στην Επιχειρηματική Οικονομική (TIME-MBE)

Παρέχει όλες τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται οι καινοτόμοι οργανισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) στα Οικονομικά

Aπευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για ερευνητική καριέρα, είτε στον ακαδημαϊκό χώρο είτε στην ανάλυση πολιτικής. Για εισδοχή στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο μάστερ ερευνητικής κατεύθυνσης στα οικονομικά ή συναφή κλάδο. Ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δεν έχουν ικανοποιητικό υπόβαθρο προτρέπονται να υποβάλουν πρώτα αίτηση για εισδοχή στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση.

Δομή προγραμμάτων

Προγράμματα Μάστερ

Απαιτείται πλήρης φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.

Για όλα τα προγράμματα μάστερ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS με εξαίρεση το πρόγραμμα MBE που προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 ECTS. Για το πρόγραμμα Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά, αυτό αντιστοιχεί σε εννέα μαθήματα και εκπόνηση διατριβής. Για το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση, αντιστοιχεί σε δέκα μαθήματα και εκπόνηση διατριβής. Τα μαθήματα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα παρέχουν τις βασικές γνώσεις μικροοικονομικών, μακροοικονομικών και οικονομετρίας, τις οποίες πρέπει να έχει κάθε οικονομολόγος. Τα μαθήματα επιλογής δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Τα απαιτούμενα μαθήματα, για το κάθε πρόγραμμα μάστερ, παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα του κάθε προγράμματος.

Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το διδακτορικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικά στάδια: το στάδιο των μαθημάτων και το ερευνητικό στάδιο.

Στο στάδιο των μαθημάτων, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα στους τρεις βασικούς τομείς των Οικονομικών: Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία, καθώς και μαθήματα επιλογής που βοηθούν στην εμβάθυνση των γνώσεών τους σε συγκεκριμένους κλάδους. Φοιτητές που επιτυγχάνουν αρκετά υψηλή επίδοση στα υποχρεωτικά μαθήματα (δείτε εδώ για λεπτομέρειες) παίρνουν το δικαίωμα να δώσουν περιεκτική εξέταση, επιτυχία στην οποία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να περάσει στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος.

Στο ερευνητικό στάδιο, ο φοιτητής καλείται να διεξάγει πρωτογενή έρευνα υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου του. Η πρώτη βασική διαδικασία του ερευνητικού σταδίου είναι η υποβολή της ερευνητικής πρότασης, την οποία ο φοιτητής παρουσιάζει σε τριμελή επιτροπή. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης, ο φοιτητής διεξάγει πρωτογενή έρευνα η οποία οδηγεί στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής του. Όταν ο φοιτητής θεωρεί ότι η διατριβή του είναι ολοκληρωμένη και αφού λάβει έγκριση του Ερευνητικού Συμβούλου του, υποβάλλει τη διατριβή του και ξεκινά η διαδικασία υποστήριξης της διατριβής. Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται σε ανοικτή διάλεξη ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται το νωρίτερο κατά το έκτο εξάμηνο φοίτησης στο Διδακτορικό πρόγραμμα.

Όροι εισδοχής

Προγράμματα Μστερ

Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών και απονομής υποτροφιών καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα πιστοποιητικά που είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας δίνονται στον κατάλογο παρακάτω.

Φοιτητές γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος αφού υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα και κριθούν κατάλληλοι βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος είναι ανοιχτά και σε υποψήφιους που δεν έχουν πρώτο πτυχίο στα Οικονομικά. Τα προγράμματα είναι αυτόνομα και αυτοτελή, και προσφέρονται για φοιτητές με διαφορετικό υπόβαθρο, κυρίως από κλάδους που προσφέρουν υψηλή τεχνική κατάρτιση (όπως μαθηματικά, στατιστική, πολυτεχνείο).

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Για την εισδοχή στο διδακτορικό Πρόγραμμα απαιτείται κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά σε πρόγραμμα σπουδών με ερευνητική κατεύθυνση. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων και οι ερευνητικές τους δυνατότητες.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα πιστοποιητικά που είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας δίνονται στον κατάλογο παρακάτω.

Για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό στο διδακτορικό πρόγραμμα, θα καταρτίζεται πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων από τις προηγούμενες σπουδές και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του φοιτητή να προχωρήσει στο στάδιο της έρευνας. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να τους αναγνωριστούν παρόμοια μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα Πανεπιστήμια.

Γλωσσικές απαιτήσεις

Οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα πιστοποιητικά που είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας δίνονται στον κατάλογο παρακάτω.

Τα παρακάτω αποτελούν αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας και γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εισδοχής στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών:

 1. G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 2. I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 3. I.E.L.T.S. με βαθμό 6.5 και άνω.
 4. T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
 5. Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
 6. Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
 7. Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
 8. Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
 9. Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
 10. IB diploma (International Baccalaureate).
 11. Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 12. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
 13. Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 14. Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.