Αποστολή του Τμήματος

AΠOΣTOΛH TOY TMHMATOΣ

Αποστολή του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής είναι η συμβολή στην ικανοποίηση εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Κοινωνίας της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης της διδασκαλίας, της οργάνωσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μέσω της προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων έρευνας και ανάλυσης σημαντικών εκπαιδευτικών θεμάτων.
 

Σε σχέση με την έρευνα, το Τμήμα στοχεύει:

 • Στην προώθηση της αριστείας στην έρευνα.
 • Στην έρευνα για παραγωγή γνώσης σχετικά με σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης και αξιοποίηση αυτής της γνώσης για παροχή λύσεων σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα.
 • Στην ανάπτυξη  αποτελεσματικών σπουδαστών και επαγγελματιών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν την έρευνα σε επαγγελματικό επίπεδο και να προωθούν την καινοτομία στην  εκπαίδευση, μάθηση και εξάσκηση του ποικιλόμορφου ρόλου του δασκάλου/εκπαιδευτή σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης.

Σε σχέση με τη διδασκαλία, το Τμήμα στοχεύσει στα πιο κάτω:

 • Παραγωγή και διάχυση της ερευνητικής γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης και των ικανοτήτων τους σε διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης.
 • Εκπαίδευση και προετοιμασία εκπαιδευτικών για πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση.
 • Παροχή εμπειριών παιδαγωγικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη παιδαγωγικής κατάρτισης σε όσους επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια και τεχνική εκπαίδευση.
 • Προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων της Κύπρου.

Για να πραγματοποιήσει την αποστολή του, το Τμήμα έχει αναπτύξει:

 • Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε πτυχίο δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης που οδηγεί σε δίπλωμα εκπαίδευσης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς της μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε πτυχίο Μάστερ και Διδακτορικό σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής.
  - Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον με κατεύθυνση α) Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Μάστερ) και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία (Μάστερ),
  - Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση,
  - Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική,
  - Μαθηματική Παιδεία,
  - Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση,
  - Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση,
  - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  - Σπουδές Φύλου

- Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις α) Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής (Μάστερ και Διδακτορικό β) Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση (Μάστερ και Διδακτορικό) γ) Νηπιοσχολική Αγωγή (Μάστερ και Διδακτορικό δ) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Διδακτορικό) Δ) Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (Διδακτορικό) ε) Θρησκευτική Παιδεία (Διδακτορικό)

 

 • Επιπρόσθετα, το Τμήμα προτίθεται να αναπτύξει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για εκπαίδευση εν υπηρεσία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος και του μελλοντικού εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.