ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στo Τμήμα Επιστημώv της Αγωγής βρίσκονται σε λειτουργία εννιά μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στηv απόκτηση τίτλου μάστερ και διδακτoρικού στις πιο κάτω γνωστικές περιοχές:

1. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση (Μάστερ και Διδακτορικό)

2. Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (Μάστερ και Διδακτορικό)

3. Επιστήμες της Αγωγής (Μάστερ και Διδακτορικό) με κατευθύνσεις: Διαπολιστισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θρησκευτική Παιδεία,Νηπιοσχολική Αγωγή,Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής.

4. Μαθηματική Παιδεία (Μάστερ και Διδακτορικό)

5. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον (Μάστερ) (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα και Εγκεκριμένο από το ΔΙΠΑΕ) (Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20)

6. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον (Διδακτορικό) (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα και Εγκεκριμένο από το ΔΙΠΑΕ) (Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20)

7. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (Μάστερ)

8. Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος (Μάστερ)

9. Γλώσσα και Εκπαίδευση (Διδακτορικό)

10. Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Μάστερ και Διδακτορικό)

11. Σπουδές Φύλου (Μάστερ και Διδακτορικό). Διατμηματικό και διεπιστημονικό Αυτοχρηματοδοτούμενο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προγράμματα θα βρείτε στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Αναμένεται ότι η προοδευτική στελέχωση του Τμήματος με μέλη ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού θα επιτρέψει την ανάπτυξη και πρόσθετων προγραμμάτων, ώστε να καλυφθεί, κατά το δυνατόν, πλήρως το ευρύ φάσμα των Επιστημών της Αγωγής.

Με βάση το σχετικό κανόνα του Πανεπιστημίου, τα προγράμματα επιβλέπονται από τo Συvτovιστή Μεταπτυχιακών Πρoγραμμάτωv (ΣΜΠ) τoυ Τμήματoς, o oπoίoς διoρίζεται από τov Πρόεδρo τoυ Τμήματος και πρoεδρεύει τριμελoύς επιτρoπής, τα μέλη της οποίας, επίσης, διoρίζονται από τov Πρόεδρo τoυ Τμήματoς.

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενημερώνεστε επίσης ότι στο http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studies-regulations

θα βρείτε την πολιτική σύστασης της τριμελούς και της πενταμελούς επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής
πρότασης και της διατριβής των διδακτορικών φοιτητών.