ΕΙΣΔΟΧΉ
 
Η εισδοχή στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος γίνεται μετά από προκήρυξη και υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places

  
ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ

 Ορίζεται τριμελής ενδοτμηματική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Η επιτροπή αποτελείται από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) του κάθε προγράμματος και από άλλα μέλη ΔΕΠ αν χρειαστεί. Η ενδοτμηματική επιτροπή για κάθε πρόγραμμα αποφασίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από το Συμβούλιο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

 Κριτήρια συνεντεύξεων για εισδοχή στα προγράμματα 

 • Κατανόηση της φύσης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Ικανότητα επεξήγησης της σύνδεσης μεταξύ των προϋπάρχουσων σπουδών στην εκπαίδευση ή σε συναφές αντικείμενο με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Υψηλή δέσμευση για μελέτη και έρευνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Επεξήγηση του περιεχομένου και διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση προηγούμενης έρευνας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο ή για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών (20%)
 • Ικανότητα έκφρασης ερευνητικών ενδιαφερόντων και επεξήγηση του βαθμού στον οποίο σχετίζονται με το πρόγραμμα (10%)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (10%)


ΦΟΊΤΗΣΗ

 
Κανόνες, διαδικασίες, προδιαγραφές και διασφάλιση ποιότητας για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών
 
 
 
 
 
ΜΑΘΉΜΑΤΑ
 
Μαθησιακά αποτελέσματα
 
Πολιτική Διασφάλιση ποιότητας διδασκαλίας: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Phd/GREEK_QualityofTeachingPolicyDocument.pdf
 
Διδακτική μεθοδολογία 
 • Διαλέξεις
 • Ομαδικές συζητήσεις, εργασίες και παρουσιάσεις
 • Ανταλλαγή επιχειρημάτων
 • Μελέτη πρωτογενών πηγών
 • Μελέτη και κριτική τοποθέτηση κειμένων
 • Προβολή βίντεο, ντοκιμαντέρ
 • Συζήτηση μελετών περίπτωσης
 • Εμπλοκή σε φόρουμ ανταλλαγής απόψεων
   
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς διδασκαλίας
 
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων του προγράμματος Blackboard για πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών στις παρουσιάσεις των μαθημάτων και στα αναγνώσματα, καθώς και για κατάθεση των εργασιών τους
 • Εργασία σε ομάδες με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όπου χρειάζεται (μέσω Teams, Zoom κτλ.)
 • Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων
 • Αξιοποίηση ιστοσελίδων και βάσεων αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκμάθηση λογισμικών για ανάπτυξη διδακτικού υλικού (όπου είναι απαραίτητο)
   
Φόρτος Εργασίας
 
Ο φόρτος εργασίας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του κάθε μαθήματος. Ένα ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες φόρτου εργασίας τουλάχιστον.
 
Ο κάθε διδάσκοντας και η κάθε διδάσκουσα κατανέμει τον φόρτο εργασίας ανάλογα με το περιεχόμενο και τη φύση του μαθήματος και ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά.
 
Ένα μάθημα 12 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 300 ώρες (12 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν στα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που χρειάζεται να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
 • Παρακολούθηση διαλέξεων
 • Ανάγνωση ακαδημαϊκών άρθρων και κεφαλαίων πριν από κάθε συνάντηση
 • Προετοιμασία και συγγραφή εργασίας
 • Προετοιμασία για παρουσίαση
 • Προετοιμασία για ενδιάμεση τελική εξέταση
 • Άλλες δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις, εργασίες που θα αποτελέσουν μέρος ενός ατομικού portfolio, συναντήσεις με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος
   
Ένα μάθημα 30 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 600 ώρες (30 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά είναι ανήκουν στα Ερευνητικά και Συγγραφικά Στάδια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
 • Μελέτη της βιβλιογραφίας
 • Συλλογή δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Συγγραφή της διατριβής
 • Συναντήσεις με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα που επιβλέπει τη διατριβή

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Μεταπτυχιακής Φοίτησης, η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστον αξιολογήσεις.

Η τελική εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας. 

Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης: 

 • Συμμετοχή στη συζήτηση και στις δραστηριότητες του μαθήματος
 • Παρουσίαση
 • Εργασία
 • Πορτφόλιο
 • Τελική εξέταση

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα ανά επίπεδο σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας (European Quality Framework-EQF)

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

Επίπεδο 7 (Μάστερ)

Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη.

Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία

Μπορεί να διαχειρίζεται και να μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.

Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων.

Επίπεδο 8 (Διδακτορικό)

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία

Κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Σημείωση: Η μετάφραση στα Ελληνικά ανταποκρίνεται στη μετάφραση που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels