Εκτύπωση
Εισδοχή | Συνεντεύξεις | Φοίτηση | Μαθήματα


 
ΕΙΣΔΟΧΉ
 
Η εισδοχή στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος γίνεται μετά από προκήρυξη και υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places

  
ΣΥΝΕΝΤΕΎΞΕΙΣ

 Ορίζεται τριμελής ενδοτμηματική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Η επιτροπή αποτελείται από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) του κάθε προγράμματος και από άλλα μέλη ΔΕΠ αν χρειαστεί. Η ενδοτμηματική επιτροπή για κάθε πρόγραμμα αποφασίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από το Συμβούλιο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

 Κριτήρια συνεντεύξεων για εισδοχή στα προγράμματα ΦΟΊΤΗΣΗ

Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Kanones/RULES_METAPTIXIAKIS_FOITISIS_GREEK.pdf
 
Κανόνες, διαδικασίες, προδιαγραφές και διασφάλιση ποιότητας για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών
 
 
Υποτροφίες: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/scholarships
 
 
Φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία: https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-foiththkhs-merimnas/social-support-office/25-gr-articles/top-menu/offices-gr/social-support-office/122-foitites-anapiria
 
ΜΑΘΉΜΑΤΑ
 
Μαθησιακά αποτελέσματα
Όλα τα μαθήματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας (European Quality Framework – EQF)
 
Πολιτική Διασφάλιση ποιότητας διδασκαλίας: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Phd/GREEK_QualityofTeachingPolicyDocument.pdf
 
Διδακτική μεθοδολογία 
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς διδασκαλίας
 
Φόρτος Εργασίας
 
Ο φόρτος εργασίας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του κάθε μαθήματος. Ένα ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες φόρτου εργασίας τουλάχιστον.
 
Ο κάθε διδάσκοντας και η κάθε διδάσκουσα κατανέμει τον φόρτο εργασίας ανάλογα με το περιεχόμενο και τη φύση του μαθήματος και ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά.
 
Ένα μάθημα 12 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 300 ώρες (12 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν στα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που χρειάζεται να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
Ένα μάθημα 30 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 600 ώρες (30 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά είναι ανήκουν στα Ερευνητικά και Συγγραφικά Στάδια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Μεταπτυχιακής Φοίτησης, η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστον αξιολογήσεις.

Η τελική εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας. 

Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα ανά επίπεδο σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας (European Quality Framework-EQF)

Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

Επίπεδο 7 (Μάστερ)

Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη.

Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία

Μπορεί να διαχειρίζεται και να μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.

Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων.

Επίπεδο 8 (Διδακτορικό)

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία

Κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Σημείωση: Η μετάφραση στα Ελληνικά ανταποκρίνεται στη μετάφραση που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels