Σειρά Σεμιναρίων Ενιαίας Εκπαίδευσης
 
 
 
 
 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής & ΚΟΕΕ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευση
Εγγραφές-πληροφορίες: www.ucy.ac./lifelong-learning
τηλ. 22894227
 
UNESCO
Ιστοσελίδα UNESCO        http://www.ucy.ac.cy/unesco/index.php/el/
 
Έδρα UNESCO για την ισότητα και  ενσωμάτωση των φύλων