Νομοθεσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από νόμους, κανονισμούς, κανόνες και εγκυκλίους:
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
 
THE UNIVERSITY OF CYPRUS LAW 1989 TO 2019 (English translation and consolidation)
 
 
 
 
 
 
Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου.
 
Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας.