Νομοθεσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από νόμους, κανονισμούς, κανόνες και εγκυκλίους:
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
Τόμος Α
Τόμος Β
 
THE UNIVERSITY OF CYPRUS LAW 1989 TO 2019 (English translation and consolidation)
 
The University of Cyprus (Election, Evaluation and Upgrading of the Academic Staff) Statutes of 1996 to 2015
 
Rules of Evaluation for the Upgrading, Continuation or Termination of Employment of the Academic Staff
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
O περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017, N.184(I)/2017
 
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών ΠΚ
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου.
 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας.