Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών έχει αποφασίσει διάφορες πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του και κατευθύνουν τους/τις φοιτητές/τριες όλων των επιπέδων. Οι εσωτερικοί αυτοί κανόνες συμπληρώνουν τους Γενικούς Κανόνες Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για προπτυχιακή και μεταπτυχιακή φοίτηση. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές/τριες του Τμήματος να ενημερώνονται για όλους τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες ηθικής δεοντολογίας του Πανεπιστημίου, καθώς και για τις ενδοτμηματικές πολιτικές και οδηγίες, και να επικοινωνούν τακτικά με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους.

Οι σημαντικότερες ενδοτμηματικές πολιτικές και οδηγίες είναι οι εξής:

 

Μόνο για μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

Σε περίπτωση που μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού χρειαστεί να λείψει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται το Έντυπο Απουσίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού.