ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 
1. Ευαισθητοποίηση προσωπικού και φοιτητών
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα οικολογικών πρακτικών, εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Εκπαίδευση συγκεκριμένου προσωπικού για τους τρόπους διεξαγωγής ελέγχου των διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων.
  • Ενεργή συμμετοχή σε διάφορες οικολογικές δραστηριότητες εντός και εκτός του Πανεπιστημιακού χώρου.
  • Ενσωμάτωση νέων μαθημάτων με περιβαλλοντική διάσταση στο πρόγραμμα σπουδών των διαφόρων σχολών του Πανεπιστημίου.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συζητήσεων φιλοπεριβαλλοντικού περιεχομένου, ανοικτών προς το ευρύτερο κοινό.
2. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  • Εφαρμoγή των άμεσων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και προχωρώντας με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
  • Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για την κατανάλωση των καυσίμων και του ηλεκτρισμού και συστηματική παρακολούθησή τους.
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καινούριων και υφιστάμενων κτηρίων.
3. Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Προώθηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και διερεύνηση του ενδεχομένου επιδότησης τέτοιων συστημάτων στο Πανεπιστήμιο.
4. Εφαρμογή Πολιτικής για Πράσινες Συμβάσεις
  • Προώθηση μιας νέας πολιτικής αγορών σύμφωνα με την οποία να προτιμάται η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που προκαλούν κατά το δυνατό μικρότερη ζημιά στο περιβάλλον.
  • Αποφυγή αγοράς εξοπλισμού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες.
  • Καταγραφή προμηθευτών, φορέων παροχής υπηρεσιών ή ανάδοχων που έχουν συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες/ κανονισμούς ή/ και που έχουν εφαρμόσει σχήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, eco-label) και καθορισμός περιβαλλοντικά φιλικών κριτηρίων για το στάδιο της επιλογής.
5. Μείωση Κατανάλωσης Νερού
  • Καθορισμός συγκεκριμένων μέτρων και στόχων για τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν και ελεγχθούν είτε άμεσα είτε σταδιακά.
  • Εξέταση του ενδεχομένου χρήσης ανακυκλωμένου νερού για συγκεκριμένες χρήσεις.
6. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
  • Έλεγχος της συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με την υφιστάμενη νομοθεσία σε ότι αφορά στη διαχείριση όλων των κατηγοριών υγρών αποβλήτων.
  • Ανάπτυξη συνεργασίας με εταιρίες ή φορείς που διαχειρίζονται κλινικά απόβλητα, απορριπτόμενα χημικά αντιδραστήρια και άλλες κατηγορίες επικινδύνων υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πανεπιστημίου και η, κατά το δυνατό, επεξεργασία τους.
7. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης
  • Εφαρμογή κατά σειρά προτεραιότητας των παρακάτω:
(α) περιορισμός στη χρήση νέων υλικών,
(β) κατά το δυνατό επαναχρησιμοποίηση υλικών,
(γ) ανακύκλωση παραγόμενων αποβλήτων,
(δ) ασφαλής διάθεση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
  • Περιορισμός χρήσης χαρτιού και επαναχρησιμοποίησή του στο βαθμό του εφικτού και ανάπτυξη συνεργασίας με εταιρίες ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του.
  • Προώθηση του διαχωρισμού των εναπομεινάντων υλικών που μπορούν να ανακτηθούν (γυαλί, πλαστικό) και ανάπτυξη συνεργασίας με εταιρίες ή φορείς για τη διαχείριση του κάθε ρεύματος.
  • Εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας για την απόσυρση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν παρέχεται νέο ισοδύναμο προϊόν στο Πανεπιστήμιο και έλεγχος κατά πόσο ο νέος ηλεκτρικός/ ηλεκτρονικός εξοπλισμός που αγοράζεται είναι σεσημασμένος με ειδικό σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο.
8. Προστασία του περιβάλλοντος χώρου
  • Καθορισμός πολιτικής σύμφωνα με την οποία κατά την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων ή την ανακαίνιση ή επέκταση υφιστάμενων χώρων να προτιμούνται κατά το δυνατό περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι κατασκευής.
  • Διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, με τη χρήση κυρίως ενδημικών φυτών που απαιτούν σημαντικά μικρότερες ποσότητες νερού και δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής βιοποικιλότητας.
  • Έλεγχος επιπέδου θορύβου εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
9. Ενθάρρυνση χρήσης δημοσίων συγκοινωνιών
  • Προώθηση της μεταφοράς του προσωπικού και των φοιτητών με λεωφορείο και ενίσχυση των υφιστάμενων δρομολογίων από και προς τις διάφορες κτηριακές εγκαταστάσεις.
  • Εξασφάλιση επαρκών χώρων κίνησης πεζών ή/και ποδηλατιστών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
  • Προώθηση της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος για τη μεταφορά περισσότερων του ενός ατόμου.
10. Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα
  • Εξασφάλιση καλής ποιότητας εσωτερικού αέρα και καθορισμός ειδικών χώρων για καπνιστές σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ιδρύματος.
11. Ερευνητική δραστηριότητα για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Επέκταση ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα περιβάλλοντος και ενδυνάμωση συνεργασίας με άλλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

 
(α) Εξοικονόμηση ενέργειας:
- Ετοιμασία μελέτης για άμεση εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 15%.
 
- Πρόνοια στον Προϋπολογισμό ειδικού άρθρου για πράσινες συμβάσεις.
 
(β) Διαχείριση / Ανακύκλωση Χαρτιού:
- Μείωση Κατανάλωσης με την χρήση ηλεκτρονικών αρχείων αντί εγγράφων.
 
- Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και περισυλλογής άχρηστου χαρτιού.
 
- Ευαισθητοποίηση χρηστών για μείωση κατανάλωσης.
 
(γ) Διαχείριση Αποβλήτων (χημικών, κλινικών, στερεών):
- Σύμβληση με εταιρείες περισυλλογής και τελικής διάθεσης αποβλήτων
 
(δ) Ευαισθητοποίηση Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών:
- Εκστρατεία χρήσης των Δημοσίων Συγκοινωνιών.
 
- Παρότρυνση φοιτητών για μεταφορά συμφοιτητών τους σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικού οχήματος. Ενημέρωση για το πιο πάνω μέτρο στις εισόδους του Πανεπιστημίου.
 
- Μελέτη σύνδεσης των διαφόρων κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου με μέσα μαζικής μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον.
 
(ε) Αποστολή «Πράσινης Χάρτας»:
- Αποστολή Έντυπου Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς προς το προσωπικό και φοιτητές για περιβαλλοντικά θέματα.