Πρώτη παρουσίαση στους διευθυντές των σχολικών μονάδων πριν να εφαρμόσουν τη Δυναμική Προσέγγιση Βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας - Στο σεμινάριο που διοργανώθηκε, παρουσιάστηκε ο σκοπός του ερευνητικού προγράμματος, το θεωρητικό του πλαίσιο (Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας - ΔΜΕΑ), τα βασικά στάδια της δυναμικής προσέγγισης και οι παράγοντες αποτελεσματικότητας στο επίπεδο του σχολείου.

Η συμβολή των γονέων στην προώθηση της μάθησης: Πορίσματα της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.
 
 
 
Δυνατότητες βελτίωσης της σχολικής μας μονάδας - Δράσεις που στηρίζονται σε εμπειρικά τεκμηριωμένα θεωρητικά μοντέλα:

 

Δείγμα Σχεδίου Δράσης