Εκθέσεις

Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών στο χώρο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας που αφορούν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του σχολείου ως προς τις διαστάσεις της ισότητας και της ποιότητας.

Το μοντέλο μέτρησης της επίδρασης του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών - Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μεθοδολογία δημιουργίας του στατιστικού μοντέλου.

 Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος και Εισηγήσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

Σχετικά Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L. (2010). School factors explaining achievement on cognitive and affective outcomes: Establishing a dynamic model of educational effectiveness. Scandinavian Journal of Educational Research, 54 (1), 263-294.

 
 
 
 
 
 
Σχετικό Υλικό σε Ελεύθερη Πρόσβαση