Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το ΚΟΕ έχει στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά, και ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Κύπρο όσο και την Ευρώπη. Το ΚΟΕ χρηματοδοτείται από Ερευνητικά Προγράμματα που κερδίζει ανταγωνιστικά από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εισφορές από Κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς.

Το ΚΟΕ διαθέτει την απαιτούμενη ερευνητική υποδομή (κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές, ενημερωμένες βάσεις δεδομένων, λογισμικά και εξοπλισμό) για να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης. Η μελέτη οικονομικών προβλημάτων σε συνεχή βάση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το σύγχρονο διεθνές και τοπικό οικονομικό σκηνικό αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Το ΚΟΕ δεν ερευνά μόνο θέματα που αφορούν στην Κυπριακή οικονομία αλλά και ζητήματα γενικότερου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος. Παράγει ερευνητικό έργο προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στις δραστηριότητες του ΚΟΕ συμμετέχουν καταξιωμένοι Κύπριοι και ξένοι επιστήμονες ως εταίροι και συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα.
 
Οι Ερευνητικές Δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται στους εξής Τομείς:
 
• Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Ευημερίας (Microeconomic Analysis and Welfare) 
• Μακροοικονομικών Προβλέψεων και Ανάλυσης (Macroeconomic Forecasts and Analysis)
• Απασχόλησης (Employment)
• Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των πιο πάνω τομέων αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μεγάλο αριθμό συνδρομητών και βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του ΚΟΕ.
 
Στην πυραμίδα της διοικητικής ιεραρχίας του ΚΟΕ είναι το Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο:
 
• Το Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, της Κυβέρνησης και των ιδιωτικών οργανισμών που στηρίζουν οικονομικά το ΚΟΕ και προτείνει θέματα για έρευνα.

• Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων και μεριμνά για τη διεξαγωγή της έρευνας.