Στο ενημερωτικό δελτίο «Ανάλυση Παραγωγικότητας» (Productivity Analysis), παρουσιάζονται δείκτες μέτρησης της παραγωγικότητας (εργασίας και ολικής παραγωγικότητας) για την Κυπριακή οικονομία συνολικά αλλά και για επιμέρους τομείς. Επιπλέον, γίνονται διάφορες συγκρίσεις όπως: της ολικής παραγωγικότητας με την παραγωγικότητα εργασίας, μεταξύ χρονικών περιόδων, μεταξύ τομέων της οικονομίας αλλά και με παρόμοιους δείκτες άλλων χωρών, και διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής για βελτίωση της παραγωγικότητας. Το δελτίο δημοσιεύεται σε συστηματική βάση σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων.

Τελευταίο τεύχος