Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών παρέχει υψηλής ποιότητας αναλύσεις σχετικές με την οικονομία της Κύπρου χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρική γνώση που κατέχει το Κέντρο αναφορικά με την τοπική οικονομία. Οι μελέτες που παράγονται απευθύνονται σε ένα διευρυμένο ακροατήριο που περιλαμβάνει την κυβέρνηση, την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, τις ΜΚΟ, τις συντεχνίες, τα ΜΜΕ καθώς και το ευρύ κοινό.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται στους εξής τομείς:

Τομέας Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Ευημερίας

Ο τομέας διεξάγει έρευνα σχετική με τα οικονομικά και την ευημερία των νοικοκυριών, το ρόλο του κράτους (με έμφαση στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής) και επιπλέον καλύπτονται θέματα παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στον τομέα μικροοικονομικής ανάλυσης και ευημερίας είναι οι επιπτώσεις της κοινωνικής πολιτικής, το χάσμα μισθών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, οι επιδράσεις του φορολογικού συστήματος σε διαφορές στην προσφορά εργασίας μεταξύ χωρών, ανταγωνιστικότητα,  καθώς και η κατασκευή δεικτών παραγωγικότητας.

Επιπρόσθετα, στον τομέα αυτό εντάσσεται η παροχή υπηρεσιών διατήρησης και ενημέρωσης του μοντέλου φοροπαροχών για την κυπριακή οικονομία στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού μοντέλου EUROMOD και ο συντονισμός της διεξαγωγής έρευνας πεδίου για τη συλλογή στοιχείων από άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω στα πλαίσια της ευρωπαϊκής έρευνας SHARE. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του τομέα απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, και τους ασκούντες οικονομική πολιτική και δημοσιεύονται στη σειρά Δοκιμίων Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης του ΚΟΕ, σε επιστημονικά περιοδικά ή ως εκθέσεις πολιτικής.

Τομέας Μακροοικονομικών Προβλέψεων και Ανάλυσης

Ο τομέας ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων/εργαλείων για σκοπούς μακροοικονομικής ανάλυσης της κυπριακής οικονομίας και πρόβλεψης μακροοικονομικών μεγεθών για το σύνολο της οικονομίας, καθώς και για τομείς. Οι μεθοδολογίες ανάλυσης και πρόβλεψης δημοσιεύονται στη σειρά Δοκιμίων Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης του ΚΟΕ.

Προβλέψεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση μαζί με ανάλυση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας στο δελτίο Οικονομικές Προοπτικές.

Στον τομέα εμπίπτει, επίσης, η ανάλυση των στοιχείων από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του Κοινού Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία συλλέγονται βάσει ερωτηματολογίων και αφορούν στις αντιλήψεις επιχειρηματιών και καταναλωτών αναφορικά με την παρούσα οικονομική κατάσταση, καθώς και τις προσδοκίες τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα αποτελέσματα των Ερευνών δημοσιεύονται κάθε μήνα στο δελτίο Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας.

Η έρευνα στους πιο πάνω τομείς χρηματοδοτείται εν μέρει από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών.

Τομέας Απασχόλησης

Ο τομέας αυτός δημιουργήθηκε στο ΚΟΕ μετά την ανάθεση και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council) του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Employment in Europe, για την περίοδο 2013-2018, με συντονιστή τον Νομπελίστα Οικονομολόγο Καθ. Χριστόφορο Πισσαρίδη. Ο τομέας επικεντρώθηκε στη μελέτη της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ευρώπη και στην ανάλυση θεμάτων όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας ανά κλάδο απασχόλησης, η απασχόληση του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού και οι μισθολογικές ανισότητες, η εργασία στο δημόσιο τομέα και η επιδότηση της εργασίας σε σύγκριση με την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, η συμβατότητα του κράτους πρόνοιας με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση καθώς και το πλήθος των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τις ώρες εργασίας της κάθε θέσης.

Μέλη της ομάδας του έργου στο ΚΟΕ: Νεοφύτα Έμπορα (PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Χρυστάλλα Καπετάνιου (PhD in Management, University of Kent), Γεωργία Κατσιαφαράκη (Master in Business Administration, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Βάσω Μποζάνη (PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Πάρης Νεάρχου (PhD in Economics, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Robert Duval-Hernandez (PhD in Economics, Cornell University).