Ερευνητικό Πρόγραμμα κατηγορίας «Νησίδες Αριστείας» των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με τίτλο «Μοντέλα με Μειχτές Συχνότητες: Θεωρία και Εφαρμογές», Aκαδημαϊκή Yπεύθυνη: Καθ. Έλενα Ανδρέου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να αναπτυχθούν νέα οικονομετρικά μοντέλα που επεκτείνουν τις τρέχουσες σύγχρονες τεχνικές μοντέλων Δυναμικών Κοινών Παραγόντων (Dynamic Factor Models). Τα νέα μοντέλα εφαρμόζουν την ιδέα της δειγματοληψίας ανάμεικτων δεδομένων (Mixed Data Sampling (MIDAS)) για περαιτέρω ανάπτυξη των μοντέλων τύπου παράγοντα με μικτές συχνότητες. Αυτά τα μοντέλα είναι χρήσιμα για την ανάλυση πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων, για μακροοικονομική πρόβλεψη, καθώς και για εφαρμογές δυναμικών μοντέλων για χάραξη οικονομικής πολιτικής. Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη νέων οικονομετρικών τεχνικών για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών και των διαρθρωτικών αλλαγών (sequential analysis) που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για προειδοποίηση αστάθειας στην οικονομία. Αυτές οι τεχνικές θα αναπτύξουν διαδοχικές δοκιμές σημείων αλλαγής με την άφιξη νέων χρηματοοικονομικών δεδομένων υψηλής συχνότητας (high frequency financial data), τη σταθερότητα των οικονομικών δεικτών, την αξιοποίηση μικτών συχνοτήτων και τις ιδιότητες των χρηματοοικονομικών μεταβλητών για την παραγωγή ενδείξεων έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την αστάθεια στην οικονομία ή/και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρόβλεψη και η συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real-time forecasting and monitoring) βασικών οικονομικών μεταβλητών είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών και κρατικών θεσμών, εταιρειών επενδύσεων και είναι, επίσης, χρήσιμη στους φορείς χάραξης πολιτικής.

Ερευνητικό Πρόγραμμα κατηγορίας «Διδάκτωρ» των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με τίτλο «Δυναμική συμπεριφορά στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου», Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Σωφρόνης Κληρίδης.

Το αυτοκίνητο είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές που κάνει το κάθε άτομο, για αυτό και η μελέτη της συγκεκριμένης αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, οι οποίες βασίζονται στην εκτίμηση στατικών μοντέλων ζήτησης. Πιο πρόσφατα, η προσοχή έχει στραφεί στη δυναμική διάσταση της ζήτησης, η ανάλυση της οποίας είναι πολύ πιο σύνθετη αλλά και δυσχεραίνεται από την έλλειψη δεδομένων για τις διαχρονικές επιλογές των καταναλωτών. Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό με την αξιοποίηση μιας μοναδικής βάσης δεδομένων, η οποία καταγράφει κάθε εγγεγραμμένο όχημα στην Κύπρο και όλες τις μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να καταγραφεί το πλήρες ιστορικό ιδιοκτησίας κάθε ατόμου. Από την ανάλυση των δεδομένων και μόνο θα προκύψουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων μοντέλων δυναμικής συμπεριφοράς.

Ερευνητικό Πρόγραμμα των προγραμμάτων RESTART 2016-2020, International Collaborations Dual Targeting,  του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με τίτλο "Group Factor Models", Aκαδημαϊκή Yπεύθυνη: Καθ. Έλενα Ανδρέου.

Το έργο αυτό θα αναπτύξει καινοτόμα μοντέλα, ελέγχους και εργαλεία για μοντέλα Group Factor με μεγάλα σύνολα δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες/ομάδες ή/και διαφορετικών δειγματοληψιών για την παροχή νέων αποτελεσμάτων στην οικονομετρική θεωρία και μακρο/χρηματοικονομικές εφαρμογές που είναι χρήσιμες για τους οικονομολόγους και τους φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει σκοπό να δημιουργήσει μια ομάδα ερευνητών από πανεπιστήμια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χάραξης πολιτικής στην Κύπρο και στις ΗΠΑ. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (RESTART 2016-2020, International Collaborations Dual Targeting).

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο "Composite Leading Indicator", Aκαδημαϊκή Yπεύθυνη: Καθ. Έλενα Ανδρέου.

Ο συνδυαστικός προπορευόμενος δείκτης της οικονομίας (Composite Leading Indicator, CLI) ή καθοδηγητικός οικονομικός δείκτης (Leading Economic Indicator, LEI) για κάθε χώρα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που παρακολουθούνται διεθνώς από τους οικονομολόγους, τους φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και το κοινό, δεδομένου ότι παρέχει προπορευόμενες/καθοδηγητικές πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας. Ο CLI / LEI είναι ένας δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρώιμα σήματα των σημείων καμπής στους οικονομικούς κύκλους γύρω από το μακροπρόθεσμο δυναμικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα αυτό εφαρμόζονται σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές για την ανάπτυξη ενός δείκτη CLI / LEI για την κυπριακή οικονομία συγκρίσιμο με τους αντίστοιχους δείκτες σε άλλες χώρες. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Τράπεζα.

Ερευνητικό πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (SOCIENTITY_PR, Grant agreement: 894128) - "Ο Ρόλος της Κοινωνικής Ταυτότητας στις Προτιμήσεις για Αναδιανομή", Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Άντρος Κούρτελλος, Ερευνητής: Δρ. Κυριάκος Πέτρου.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατανόηση του ρόλου της κοινωνικής ταυτότητας στη διαμόρφωση των προτιμήσεων για αναδιανομή του εισοδήματος. Η υποτροφία απαιτεί μετάβαση του ερευνητή στο University of California, Los Angeles για 24 μήνες και επιστροφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 12 μήνες. Οι ερευνητικοί στόχοι του έργου είναι: (1) Η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η κοινωνική ταυτότητα στις προτιμήσεις για αναδιανομή και (2) Η διερεύνηση της ύπαρξης πολλαπλών ομάδων και ετερογένειας στις προτιμήσεις για αναδιανομή. Η υποτροφία θα οδηγήσει στη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, καθώς και στη δημοσίευση άρθρων, με στόχο την εξάλειψη αρνητικών κοινωνικών φαινομένων τα οποία επηρεάζουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους κυπριακούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Εκτός από τους πέντε τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, η έρευνα στο Κέντρο διαφοροποιείται περαιτέρω μέσω της μελέτης εξειδικευμένων θεμάτων, όπως: μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός στην Κύπρο, η ιδιοκτησία αυτοκινήτου στην Κύπρο, προσδιοριστικοί παράγοντες των κριτηρίων δανεισμού στην Κύπρο, τεχνολογική πρόοδος και εμπόριο.

Ερευνητικό Πρόγραμμα "SlnnoPSis" των προγραμμάτων Η2020-WIDESPREAD- 2018-2020 χρηματοδοτούμενο από το Horizon2020, με τίτλο «Έδρα ERA στην Μελέτη και Πολιτική του Χώρου της Επιστήμης και Καινοτομίας», Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ζαχαρίας Μανιαδής.

Η ανταπόκριση στις πρόκλησεις που αφορούν την κατανόηση των διαδικασιών της έρευνας και της καινοτομίας προϋποθέτει  την ύπαρξη ισχυρής διεπιστημονικής συνεργασίας. Η δημιουργία της  Έδρας ERA στην Μελέτη και Πολιτική του Χώρου της Επιστήμης και Καινοτομίας έχει στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών αυτών προκλήσεων, φέρνοντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για την διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας, καθώς και την προώθηση της διασταυρούμενης συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το επίκεντρο της έρευνας είναι η κατανόηση των θεσμών έρευνας και των κινήτρων που αυτοί οι θεσμοί δημιουργούν.

Κύριος στόχος είναι η μετεξέλιξη του SlnnoPsis σε μια διεθνή και εξωστρεφή Ερευνητική Μονάδα, που μέσω της διοργάνωσης διαφόρων διεπιστημονικών δραστηριοτήτων θα επεκτείνει τις διεθνείς της συνεργασίες και την επιρροή της στους εγχώριους και διεθνείς θεσμούς της ερευνας.

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Κόμβος Μοντελοποίησης Οικονομικής Πολιτικής- Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου 2021-2026», Aκαδημαϊκή Yπεύθυνη: Καθ. Έλενα Ανδρέου.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονων μοντέλων (υποδειγμάτων) /εργαλείων για την αξιολόγηση και τη μελέτη του αντίκτυπου των οικονομικών πολιτικών/μεταρρυθμίσεων, που διαδραματίζουν  σημαντικό ρόλο στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, τόσο από το δημόσιο τομέα, όσο και από άλλους οργανισμούς καθώς  και στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των νέων (υποδειγμάτων) μοντέλων οικονομικής μεγέθυνσης.

Η επένδυση θα αποτελείται από 3 δράσεις:

  • Δράση 1: Κόμβος Μοντελοποίησης Οικονομικής Πολιτικής στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών: Νέα Μοντέλα (Υποδείγματα), Εργαλεία και Δεδομένα για την Ανάλυση και Αξιολόγηση της Οικονομικής Πολιτικής.
  • Δράση 2: Μεταφορά γνώσεων και εκπαίδευση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Υπουργείο Οικονομικών. Αναβάθμιση των εργαλείων και των δεξιοτήτων του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής (π.χ. εκτιμήσεις οικονομικών επιπτώσεων/αντικτύπων, οικονομική αξιολόγηση και παρακολούθηση μεταρρυθμίσεων).
  • Δράση 3: Ανάπτυξη Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) - συλλογή και σύνδεση διαφορετικών βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με την κυβέρνηση - για την ενημέρωση και την παρακολούθηση των οικονομικών πολιτικών, ιδιαίτερα σε πραγματικό χρόνο, που είναι χρήσιμα επίσης για προβλέψεις (forecasting)  και την ανάπτυξη μοντέλων (υποδειγμάτων) (nowcasting).

Πρόσθετες πληροφορίες για το έργο και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.  

Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Cyprus and the EU sanctions on Russia: macroeconomic impacts and policy recipes for a sustained recovery”, Συντονιστής Έρευνας: Δρ. Στυλιανός Σακκάς.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από την εμπορική της σχέση με τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ οι οικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία έχουν μειωθεί μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, η έκθεση της κυπριακής οικονομίας μέσω του εμπορίου υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού, παραμένει σημαντική,  συμβάλλοντας πάνω από 25% στην οικονομία της Κύπρου. Επιπλέον, η αύξηση του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. μεταφορές) εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους προκαλεί επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και μειώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δεδομένων αυτών των οικονομικών κραδασμών και του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για βιώσιμη αναζωογόνηση της κυπριακής οικονομίας, αξιοποιώντας τα κεφάλαια από το πακέτο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το έργο μελετούμε αύτες τις προκλήσεις μέσω ενός Δυναμικού Μακροοικονομικού Μοντέλου Γενική Ισορροπίας για να αξιολόγησουμε της μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στην κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, επιδιώκει να διατυπώσει συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη σταθερής οικονομικής ανάκαμψης, ιδίως μέσω της αξιολόγησης των μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων μακροοικονομικών επιπτώσεων του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του LSE (Hellenic Observatory).