Η SHARE αποτελεί τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή μελέτη κοινωνικών επιστημών που παρέχει διεθνώς συγκρίσιμα διαχρονικά δεδομένα (longitudinal microdata), τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τους τομείς της δημόσιας υγείας και των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των Ευρωπαίων ατόμων, τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής