Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ξένων κορυφαίων Πανεπιστημίων, οι οποίοι χαίρουν ευρείας αναγνώρισης για το άριστο ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελούν. Σκοπός του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι η συνεχής αλληλεπίδραση της Σχολής με το διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο, για τη διατήρηση της αριστείας και την επίτευξη των στόχων της στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην κοινωνική συνεισφορά. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, προτείνοντας και δημιουργώντας στρατηγικές που σχετίζονται με την ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή της Σχολής. Σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, η Σχολή στοχεύει στη χάραξη στρατηγικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα, την υποστήριξη των φοιτητών και τη διασφάλιση της ποιότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη φήμη της στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Σύνθεση Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

Μέλη Ex officio

Πρώην μέλη