Το Κέντρο Γλωσσών ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η αποστολή του είναι να παρέχει μία εξαιρετική εμπειρία εκμάθησης ξένων γλωσσών σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΠΚ.  Στο Κέντρο Γλωσσών διδάσκονται πέραν των 50 διαφορετικών μαθημάτων σε εννέα γλώσσες σε επίπεδα Α1-Γ1.  Το προσωπικό του ΚΓ δεσμεύεται  για αριστεία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στα ακροατήρια θα  αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Από το 2021, το Κέντρο Γλωσσών δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Ξένης Γλώσσας στους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα απαιτούμενα μαθήματα γλώσσας στα επίπεδα Β1.1 μέχρι και Γ1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (ΚΕΠΑ).

Επιπλέον το Κέντρο Γλωσσών λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, παρέχοντας προγράμματα ξένων γλωσσών μέσα και από το Πρόγραμμα Ενηλίκων.