Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Ανθρωπολογία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Μηχανική ή άλλους συναφείς ερευνητικούς τομείς.
 
Όλοι οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5/10, ενώ για τους απόφοιτους άλλων Πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο.
 

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των συνδέσμων της  Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν βρίσκονται στην Κύπρο.
 
Η προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται κάθε χρόνο από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η υποβολή αιτήσεων μέσω του συστήματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 λήγει στις 03/04/20 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.