Το Διδακτορικό πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές οδηγεί στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και παρέχει μια σύγχρονη και εξειδικευμένη κατάρτιση. Το Διδακτορικό πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της μεθοδολογίας της έρευνας σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις για πανεπιστημιακή γνώση και τα δεδομένα της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Οι απόφοιτοι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον δημόσιο τομέα της Κύπρου ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στον πολιτιστικό και γλωσσολογικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τριτογενή τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.  

Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

Για τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ: ελληνικά - αγγλικά


 

I. ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό Πρόγραμμα (Επίπεδο Doctorat, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 3-5-8, ή το γαλλικό L-M-D) πρέπει να διαθέτουν, στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Τμήμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Γαλλικές Σπουδές ή σε κάποιον από τους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο αλλά είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, υπό τον όρο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο επιθυμούν να εισαχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι με πτυχίο σε συγγενή επιστήμη πρέπει να χειρίζονται άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα στο γραπτό και τον προφορικό λόγο• γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

 

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Συντονιστή Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις ημερομηνίες που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. Ο αριθμός εισακτέων ανακοινώνεται από την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπρόσθετα, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. δείγμα επιστημονικής γραφής: σύντομο άρθρο, κεφάλαιο μεταπτυχιακής διατριβής κ.λπ.
  2. αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
  3. δύο συστατικές επιστολές που θα υποβάλλονται απευθείας από τους συστήνοντες καθηγητές είτε στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων είτε στη Γραμματεία του Τμήματος

Όταν αιτείστε (γραπτώς) συστατική επιστολή από καθηγητή, θα πρέπει α) να υπολογίσετε αρκετό χρόνο διότι υπάρχουν συχνά πολλές άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις (συνέδρια, ερευνητικά ταξίδια, κλπ.) β) να προσκομίσετε πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) την πλήρη διεύθυνση και ονομασία του διπλώματος/προγράμματος/τμήματος/πανεπιστημίου που θα σταλεί και ε) να δηλώσετε την γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γραφτεί.

Οι υποψηφιότητες θα εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος. Εάν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ή σε τηλεδιάσκεψη. Η τελική πρόταση της Επιτροπής θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω, απευθύνεστε στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ.: 22894021/44), ή στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 22894370).

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) έτη από τη μέρα εισδοχής στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι διδακτορικοί φοιτητές ενθαρρύνονται να περάσουν μέχρι και ένα ημερολογιακό έτος των σπουδών του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών.

 

 

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

 

V. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του Διδακτορικού στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, ο/η φοιτητής/τρία πρέπει να επιτυχεί σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 ΠΜ (ECTS). Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα στάδια του προγράμματος έχει ως εξής:

       
    Μεταπτυχιακός τίτλος 60

ΓΕΣ 650   

ΓΕΣ 651 

ΓΕΣ 652

ΓΕΣ 653

ΓΕΣ 655 

ΓΕΣ 660

ΓΕΣ 661

ΓΕΣ 670

ΓΕΣ 671

ΓΕΣ 680

 

Ερευνητικό στάδιο I

Ερευνητικό στάδιο IΙ

Ερευνητικό στάδιο IΙΙ

Ερευνητικό στάδιο IV

ΜΤ180 Ημερίδα υποψηφίων Διδακτόρων

Περιεκτική εξέταση

Πρόταση διδακτορικής διατριβής

Συγγραφικό στάδιο Ι

Συγγραφικό στάδιο ΙI

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής            

30

30

30

30

0

0

10

15

15

20

Σύνολο     240
       

 

Κάθε εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 π.μ. Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Παρόλ'αυτά, ο φοιτητής μπορεί να χωρίσει κάθε ερευνητικό στάδιο σε δύο εξάμηνα (15 π.μ. για κάθε εξάμηνο). Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από τα παραπάνω στάδια και να καταβάλει τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Ερευνητικός Σύμβουλος. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος· η πρόταση αυτή στοιχειοθετείται σε συνεννόηση με τον διδακτορικό φοιτητή και τον προτεινόμενο Ερευνητικό Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση. (βλ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Μελών ΔΕΠ)

Τριμελής επιτροπή. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται επίσης ο ορισμός Τριμελούς επιτροπής. Η τριμελή Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Τριμελούς Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Συμβάλλει στον προσδιορισμό της εργασίας του φοιτητή που πρέπει να γίνει κατά το στάδιο της προετοιμασίας της περιεκτικής εξέτασης και βεβαιώνεται για την πρόοδο του διδακτορικού φοιτητή κατά την περίοδο αυτή δίνοντάς του τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες.

Παρακολούθηση Μαθημάτων. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα να παρακολουθήσει προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα ή/και σεμινάρια που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την έρευνα που αυτός διεξάγει.

Ημερίδα υποψηφίων Διδακτόρων. Κάθε χρόνο, το Τμήμα διοργανώνει μια υποχρεωτική Ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων κατά την οποία οι φοιτητές παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους στους  συμφοιτητές τους και στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος και η προώθηση του επιστημονικού διαλόγου. Η ημερομηνία της Ημερίδας ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

Περιεκτική Εξέταση. Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να παρακαθίσει σε περιεκτική εξέταση για πρώτη φορά κατά προτίμηση ως το τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο διδακτορικός φοιτητής οφείλει να επαναλάβει την περιεκτική εξέταση το αργότερο ως το τέλος του έκτου εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι σπουδές διακόπτονται. Η φύση και η διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος.

Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής. Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο εξάμηνα στην τριμελή επιτροπή μετά την επιτυχή περιεκτική εξέταση και μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία λήξης των μαθημάτων. Η παρουσίαση της πρότασης πρέπει να γίνει εντός της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν γίνει δεκτή ή προταθούν τροποποιήσεις, θα πρέπει να υποβληθεί και να κριθεί εκ νέου το αργότερο ως το τέλος του εξαμήνου που ακολουθεί την παρουσίαση της πρώτης πρότασης. Σε περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης, οι σπουδές διακόπτονται. Μετά την έγκριση της πρότασης, ο υποψήφιος ασχολείται με την εκπόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής.

Διδακτορική Διατριβή. Απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος είναι η εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής μεταξύ 80 000 και 100 000 λέξεων, η οποία πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στο γνωστικό αντικείμενό της. Η ακριβής έκταση της διατριβής ορίζεται κατόπιν συνενόησης του υποψηφίου με τον Ερευνητικό του Σύμβουλο.

Γλώσσα της Διατριβής. Η διατριβή πρέπει να εκπονηθεί στην ελληνική ή σε μια διεθνή γλώσσα.

Υποστήριξη της Διατριβής. Η Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος με εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου και αποτελείται από: α) την Τριμελή Επιτροπή· β) ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου· γ) ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο ερευνητικός σύμβουλος.

Μη απονομή. Σε περίπτωση εισήγησης της Εξεταστικής Επιτροπής για μη απονομή του διδακτορικού τίτλου, επιτρέπεται στον υποψήφιο να υποβάλει για δεύτερη και τελευταία φορά τη διδακτορική του διατριβή, αφού την επεξεργαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή όλη η διαδικασία υποστήριξης επαναλαμβάνεται· η Εξεταστική Επιτροπή παραμένει η ίδια και στην δεύτερη εξέταση, ενώ αντικατάσταση μέλους γίνεται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών. Ο υποψήφιος μπορεί και ενθαρρύνεται να διανύσει μέχρι και ένα ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

Επικοινωνία: Γραμματεία Τμήματος

 

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στον Χώρο Φοιτητών.