Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας προτείνει μια εκπαίδευση η οποία έχει ως βασικούς στόχους ο φοιτητής να αποκτήσει α) ακαδημαϊκές γνώσεις στη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (θεωρητικό πλαίσιο, σύγχρονες μεθοδολογίες), β) επαγγελματικές ικανότητες στη διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας (πρακτική εξάσκηση, σχολική εμπειρία) και γ) εξοικείωση με την εκπαιδευτική διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προτείνει μία εις βάθος κατάρτιση η οποία προσφέρει τόσο τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης διδακτικών καταστάσεων όσο και τα πρακτικά εργαλεία που επιτρέπουν την παρέμβαση σε επαγγελματικούς τομείς που άπτονται της διδακτικής διαδικασίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε ενεργούς καθηγητές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Κύπρου όσο και σε μελλοντικούς καθηγητές ή ειδικούς στον τομέα της Γαλλοφωνίας που επιθυμούν να εργαστούν εντός ή εκτός Κύπρου, μία περαιτέρω εξειδίκευση. Επίσης, απευθύνεται σε πτυχιούχους Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε πτυχιούχους άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλων Κυπριακών ή ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν εξειδίκευση στον τομέα της διδακτικής της γαλλικής σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση.

Από ακαδημαϊκή άποψη, το πρόγραμμα στοχεύει την ενίσχυση των πτυχιούχων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ή κατόχων άλλων διπλωμάτων του γαλλόφωνου χώρου, σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Κύπρο και εκτός Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει μία εις βάθος κατάρτιση, διάρκειας τριών εξαμήνων (4 μαθήματα από Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών + 2 μαθήματα από Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ή/και Τμήμα Ψυχολογίας + διατριβή ή επαγγελματική εκπαίδευση), η οποία προσφέρει τόσο τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης διδακτικών καταστάσεων όσο και τα πρακτικά εργαλεία που επιτρέπουν την παρέμβαση σε επαγγελματικούς τομείς που άπτονται της διδακτικής διαδικασίας. Από ερευνητική σκοπιά, στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να κάνουν διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή σε άλλα τμήματα του Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχουν συναφή αντικείμενα έρευνας (πχ. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Ψυχολογίας) αλλά και σε Πανεπιστήμια άλλων χωρών με προοπτικές για πανεπιστημιακή έρευνα στο αντικείμενο αυτό. Προσφέρει γνώση σε:

 • διδάσκοντες γαλλικής ως ξένης γλώσσας
 • διευθυντές γαλλόφωνων και ξενόγλωσσων ιδιωτικών σχολείων
 • διευθυντές κέντρων γλωσσών και φροντιστηρίων
 • επιθεωρητές γαλλικής ως ξένης γλώσσας
 • ειδικούς εκπαιδευτές παιδαγωγικών ινστιτούτων
 • γαλλόφωνους μορφωτικούς ακόλουθους
 • συγγραφείς γαλλόφωνων εγχειριδίων
 • συμβούλους και λειτουργούς στον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών
 • συμβούλους και λειτουργούς γαλλόφωνων προγραμμάτων
 • συμβούλους ειδικούς σε θέματα Γαλλοφωνίας που δραστηριοποιούνται στο γαλλόφωνο κόσμο
 • συμβούλους ειδικούς σε θέματα πολυγλωσσίας
 • σχεδιαστές γαλλόφωνων διδακτικών προγραμμάτων
 • εκπαιδευτές γαλλικής ως ξένης γλώσσας
 • γενικούς επιθεωρητές ξένων γλωσσών
 • συμβούλους και λειτουργούς στα γραφείο Προγραμματισμού και γλωσσικής Πολιτικής
 • εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
 • εκπαιδευτές για επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε εδώ μαρτυρίες φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (στα Γαλλικά).

Για τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ: ελληνικά – αγγλικά


 

I. ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι τα πιο κάτω:

 1. Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων.
 2. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.
 3. Συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει κριτήρια επιπρόσθετα προς αυτά που αναφέρονται πιο πάνω εάν προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν, στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Τμήμα, πτυχιακό τίτλο στις Γαλλικές Σπουδές ή σε κάποιον από τους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει στο πτυχίο τους μέσο όρο 7/10 ή αντίστοιχο βαθμό ή/και να έχουν αποδεδειγμένη έφεση στην έρευνα ή/και διδακτική εμπειρία. Οι υποψήφιοι με πτυχίο σε συγγενικό πεδίο, πρέπει να χειρίζονται άνετα τη γαλλική γλώσσα, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Στην περίπτωση αποφοίτων γαλλικών πανεπιστημίων, απαιτείται απλώς το πτυχίο. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει από τους επιλεγέντες υποψηφίους να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα που απουσιάζουν από την κατάρτισή τους (π.χ. μάθημα γαλλικής γλώσσας και Μεθοδολογίας της Έρευνας). Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα γίνεται παράλληλα με το πρόγραμμα του πρώτου έτους του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η πίστωση αυτών των μαθημάτων δεν θα επηρεάζει το συνολικό αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS που προβλέπονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ο βαθμός θα έχει τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία, άρα δεν θα συνυπολογίζεται στο σταθμικό μέσο όρο των φοιτητών.

 

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων ανακοινώνεται από την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σύντομη έκθεση των ερευνητικών ή/και επαγγελματικών στόχων και ενδιαφερόντων του υποψήφιου (500 λέξεις)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο προπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από το Συμπλήρωμα Διπλώματος (DS) ή από την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δείγμα γραφής, όπως ανάπτυξη διδακτικού υλικού, σύντομο άρθρο, απόσπασμα πανεπιστημιακής εργασίας, κ.λπ. (προαιρετικά)
 • Δύο συστατικές επιστολές που θα υποβάλλονται απευθείας από τους συστήνοντες καθηγητές στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Όταν αιτείστε (γραπτώς) συστατική επιστολή από καθηγητή, θα πρέπει α) να υπολογίσετε αρκετό χρόνο διότι υπάρχουν συχνά πολλές άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις (συνέδρια, ερευνητικά ταξίδια, κλπ.) β) να προσκομίσετε πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) την πλήρη διεύθυνση και ονομασία του διπλώματος/προγράμματος/τμήματος/πανεπιστημίου που θα σταλεί και ε) να δηλώσετε την γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γραφτεί.

Επιλογή: Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την επιτροπή Μεταπτυχιακών Σποδών του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εάν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ή σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τελική πρόταση της επιτροπής θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Συµβούλιο του Τµήµατος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Μετά την αποδοχή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη χρονιά. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής θα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

 

IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε τρία εξάμηνα, κατά τα οποία απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρόλ’ αυτά, οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να περνούν το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου διάστημα σε ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος LLP/ERASMUS. Στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασιών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τμήματα, εργαστήρια ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, αντιμετωπίζεται θετικά η δυνατότητα συνεποπτείας της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

V. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα εκτείνεται σε τρία εξάμηνα. Για την απόκτησή του απαιτούνται τουλάχιστον 90 π.μ. Καταλήγει στην απονομή του τίτλου Magister Artium. H φοίτηση κατανέμεται ανά εξάμηνο ως εξής:

  ΠΜ 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΓΕΣ 730 Μεθοδολογίες στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας 10
ΓΕΣ 733 Κοινωνιογλωσσολογία και Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 10 30
ΕΠΑ ή ΨΥΧ Μάθημα από τον ενδεικτικό κατάλογο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής
ή του Τμήματος Ψυχολογίας
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΣ 731 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 10
ΓΕΣ 734 Διδακτική της γραμματικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 10 30
ΕΠΑ ή ΨΥΧ Μάθημα από τον ενδεικτικό κατάλογο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής
ή του Τμήματος Ψυχολογίας
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΣ 749 Μεταπτυχιακή Eργασία ΔΙΔ 30  30
σύνολο 90

Υποσημείωση: Τα μαθήματα Τμήματος Επιστημών της Αγωγής πιστώνονται με 12 ΠΜ ενώ τα μαθήματα από το Τμήμα Ψυχολογίας πιστώνονται με 7,5 ΠΜ. Οι υπόλοιπες ΠΜ για όσους επιλέξουν μαθήματα από το Τμήμα ψυχολογίας μπορούν να συμπληρωθούν από το μάθημα Μεθοδολογίας της έρευνας του Τμήματος ΓΕΣ ή/και σεμινάρια από Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Για την ενδεικτική λίστα των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στα Φοιτητικά Θέματα.

Εκτός από το μάθημα ΓΕΣ 730 Μεθοδολογίες στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας το οποίο είναι υποχρεωτικό, το τμήμα ΓΕΣ θα επιλέγει τα υπόλοιπα μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε εξάμηνο (πιο κάτω ο ενδεικτικός κατάλογος των μαθημάτων του τμήματος ΓΕΣ).

Σε περιπτώσεις ολιγάριθμων ακροατηρίων, τα μαθήματα θα έχουν την μορφή σεμιναρίων ή/και ανεξάρτητης μελέτης υπό την καθοδήγηση και εποπτεία καθηγητών του Τμήματος.

Τα συνέδρια, οι ημερίδες και οι διαλέξεις με αντικείμενα συναφή με αυτά του προγράμματος που οργανώνουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα του Προγράμματος. Το περιεχόμενό τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο γραπτών ασκήσεων που θα αξιολογηθούν.

Ο φοιτητής μπορεί, εάν το επιθυμεί, μέσα στα πλαίσια ανταλλαγών Erasmus+ να φοιτήσει ένα εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν έως ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών τους με ένα άλλο μάθημα αντίστοιχης πίστωσης από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι απόλυτα συναφές με την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής.

Επιπλέον, σε όλα τα εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του θερινού, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, στο ΓΕΣ 700 Ερευνητική Εμπειρία (6 ECTS) και ΓΕΣ 701 Ατομική Ανεξάρτητη Μελέτη (3 ECTS), με τη συγκατάθεση του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Η μεταπτυχιακή εργασία (Μάστερ Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας) (30 π.μ. ECTS) εκπονείται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΓΕΣ, ή υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΓΕΣ με δεύτερο επόπτη να προέρχεται από συνεργαζόμενο Τμήμα μετά από συνεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν το θέμα της εργασίας και τον επόπτη τους πριν το τέλος του δεύτερου εξαμήνου των σπουδών τους. Η μεταπτυχιακή τελική εργασία (8.000-15.000 λέξεων περίπου) εξετάζεται και αξιολογείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον επόπτη της και ένα άλλο μέλος ΔΕΠ, στο τέλος του τρίτου εξαμήνου του προγράμματος. Οι φοιτητές πρέπει να την υποβάλλουν τρεις εβδομάδες πριν από την υποστήριξή της, η οποία λαμβάνει χώρα εντός της εξεταστικής περιόδου του τρίτου εξαμήνου.

 

VΙ. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα μαθήματα του Προγράμματος προσφέρονται κυρίως στη γαλλική γλώσσα εκτός από τα μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Ψυχολογίας. Η βιβλιογραφία των σεμιναρίων δίνεται στη γλώσσα στην οποία αυτά προσφέρονται. Η μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται στη γαλλική ή την ελληνική γλώσσα με θέμα σχετικό με τη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

 

VII. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
 1. Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 2. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 3. Τμήμα Ψυχολογίας
1. Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ενδεικτικά)
ΓΕΣ 700 Ερευνητική Εμπειρία 
Μετά από συμφωνία με τον Επιβλέποντα καθηγητή, ο/η φοιτητής/τρια εμπλέκεται σε θεωρητική ή εφαρμοσμένη έρευνα αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές ερευνητικές εμπειρίες. Ο/η φοιτητής/τρια δύναται να διεξάγει έρευνα σε γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας, των Ευρωπαϊκών Σπουδών ή σε ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα, την παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.
ΓΕΣ 701 Ατομική Ανεξάρτητη Μελέτη
Ο/η φοιτητής/τρια μελετά ένα θέμα της επιλογής του μετά από συμφωνία με επιβλέποντα καθηγητή. Έτσι επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Το πρώτο στάδιο της Ατομικής Ανεξάρτητης Μελέτης περιλαμβάνει πρόταση στην οποία ο/η φοιτητής/τρια περιγράφει το πρόβλημα που θα εξετάσει. Η πρόταση συζητείται με τον/την ακαδημαϊκό που θα αναλάβει την επίβλεψη και αξιολόγηση της μελέτης. Στη συνέχεια ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει γραπτή ερευνητική πρόταση και εκπονεί την ατομική εργασία. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εμπειρία των φοιτητών στην ατομική πανεπιστημιακή έρευνα.

ΓΕΣ 730 Μεθοδολογίες στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας Το μάθημα εξετάζει μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και κριτική σκέψη, τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Οριοθετεί το θεωρητικό πλαίσιο του σύγχρονου πεδίου της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας και Πολιτισμού και εξετάζει τους βασικούς άξονες που προσδιορίζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του μαθήματος στην ξενόγλωσση τάξη. Παράλληλα, εξετάζονται οι βασικές αρχές της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής η οποία στοχεύει στη δημιουργία κινήτρων και συνεπώς στη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα προτείνει τρόπους ανάπτυξης της μεθοδολογικής δεξιότητας (καθορισμός και επιλογή των στόχων διδασκαλίας και εκμάθησης, επιλογή και προσαρμογή των υλικών εκμάθησης, υλοποίηση παιδαγωγικού υλικού μέσα από σχέδια μαθήματος, χρήση διαδραστικού πίνακα, σχεδιασμός της πορείας των μαθημάτων και διαχείριση της τάξης). Επιδιώκεται επίσης η εξοικείωση του φοιτητή με επίκαιρα θέματα της διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας : διδακτική του προφορικού λόγου και του γραπτού λόγου, διδακτική του λογοτεχνικού κειμένου αλλά και της γραμματικής μέσω των τεσσάρων ικανοτήτων ορισμένες από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Τέλος, το μάθημα εξετάζει μεθοδολογίες σχεδιασμού και πραγματοποίησης διδακτικών προγραμμάτων (στόχοι, ανάγκες, ικανότητες, επίδοση, κοινό, παιδαγωγικό υλικό, υλοποίηση μαθημάτων, αξιολόγηση, πρακτικές εντός της τάξεως, μέθοδοι διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα).

ΓΕΣ 731 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 

Το μάθημα έχει ως στόχο την διδακτική της Γαλλικής ως Ξένη Γλώσσας μέσω Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο ως παιδαγωγικών εργαλείων μπορεί να συντελέσει στη διεύρυνση των οριζόντων, στον εμπλουτισμό τόσο των προσεγγίσεων και των εκπαιδευτικών πρακτικών του διδάσκοντος όσο και τη θέση του μαθητή κατά τη διαδικασία εκμάθησης της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα παρουσιάζει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα εξετάζει τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη Γλωσσική Διδασκαλία και τα ψηφιακά περιβάλλοντα εκμάθησης (υπολογιστικές εφαρμογές με πολυμέσα, υπερμέσα και διαδίκτυο).

ΓΕΣ 732 Κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στη προφορική και γραπτή επικοινωνία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τις θεωρίες της μάθησης και ειδικότερα τις θεωρητικές αρχές στρατηγικών ανάπτυξης ικανότητας στο προφορικό και γραπτό λόγο κατά την κατάκτηση της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται η θέση του προφορικού και του γραπτού λόγου στις διάφορες μεθοδολογίες και στην επικοινωνιακή προσέγγιση, οι εφαρμογές της Κειμενογλωσσολογίας στη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς και οι δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Βασικό άξονα μελέτης αποτελούν επίσης οι τρόποι αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου (μπλοκάρισμα, συναίσθημα, ανησυχία, αυτοεκτίμηση, κίνητρα, διαμορφωτική αυτοαξιολόγηση).

ΓΕΣ 733 Κοινωνιογλωσσολογία και Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Οι γνωστικές διαδικασίες μελετώνται ευρέως στην έρευνα για την εκμάθηση των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τους κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη μάθηση, γίνεται αντικείμενο έρευνας όλο και περισσότερο και έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης στον τομέα της διδακτικής και της απόκτησης γλωσσών. Το μάθημα περιστρέφεται γύρω από τέσσερις μεταβλητές που εμπλέκονται στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και τις συνέπειες της διακύμανσής τους στην προετοιμασία των μαθημάτων, τη ροή της τάξης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κ.λπ. . Αυτές οι μεταβλητές από κοινωνικογλωσσική προοπτική της τρέχουσας διδακτικής είναι οι ακόλουθες : ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου · ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων και ιδίως ο ρόλος των ταυτοτήτων των εμπλεκόμενων κοινωνικών παραγόντων και η σημασία των συναισθημάτων στη μάθηση · ο ρόλος των σχολικών βιβλίων και κάθε εκπαιδευτική υποστήριξη · ο ρόλος της γλώσσας που επιλέγεται να διδαχθεί και εκείνης της γλώσσας που επιλέγεται να διδαχθεί.

ΓΕΣ 734 Διδακτική της γραμματικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 

Το μάθημα εξετάζει τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας της γραμματικής. Η διδασκαλία των γραμματικών δομών και κανόνων της γαλλικής γλώσσας είναι, ιδιαίτερα στα αρχάρια επίπεδα, επαγωγική, καθώς ξεκινάει από σχετικά παραδείγματα που λαμβάνονται από τα κείμενα της ενότητας (άρα, είναι συγκειμενοποιημένα, όπως επιτάσσει η σύγχρονη, επικοινωνιακά προσανατολισμένη, γλωσσική διδακτική). Η γραμματική δεν συνιστά αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, αλλά εντάσσεται στο γλωσσικό μάθημα ως ένας από τους τομείς που συνθέτουν την επικοινωνιακή ικανότητα του ατόμου (όπως είναι και το λεξιλόγιο, η παραγωγή και η κατανόηση λόγου κλπ). Άρα, η γραμματική παρουσιάζεται ως δομή, ως λειτουργία και μέσο επιτέλεσης επικοινωνιακών πράξεων, ως μέσο υφολογικής διαφοροποίησης και ως μέσο κειμενικής συνοχής και μηχανισμός κειμενικής διαφοροποίησης. Οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν ότι τα γραμματικά φαινόμενα δεν αναφέρονται μόνο στη δομή και στους κανόνες, αλλά και στη λειτουργία και την επικοινωνιακή χρήση τους, όπως και στους εναλλακτικούς τρόπους πραγμάτωσης μιας γλωσσικής πράξης σε συγκείμενο.

ΓΕΣ 735 Διδακτική προσέγγιση του γαλλόφωνου λογοτεχνικού κειμένου

Στο μάθημα αυτό η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως μέσο απόκτησης γνωστικών εργαλείων που εξυπηρετούν την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν ένα γαλλόφωνο λογοτεχνικό κείμενο μέσα στην προοπτική της επικοινωνίας και δράσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από σύγχρονα αλλά και κλασσικά γαλλόφωνα λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζονται και μελετώνται γλωσσικά και γραμματικά φαινόμενα της γαλλικής γλώσσας, ιδιαίτερες δομές και εκφράσεις καθώς και η λειτουργία τους σε γλωσσικό και κειμενικό περιβάλλον. Τέλος, μέσα από την λογοτεχνική άρθρωση προτείνει στοιχεία απαντήσεων στις πιο κάτω ερωτήσεις. Πως να τοποθετήσουμε το λογοτεχνικό στην επικοινωνιακή ικανότητα? Πώς να αρθρώσουμε την λογοτεχνία και τις γλωσσολογικές, κοινωνιοπολιτισμικές, πραγματολογικές δεξιότητες και τις ικανότητες του λόγου; Πώς να αρθρώσουμε την αναγνωστική ικανότητα; Ποιες γνώσεις και ποια εφόδια πρέπει να επενδυθούν σε αυτή την διαδρομή;

ΓΕΣ 736 Στρατηγικές μάθησης της γαλλικής γλώσσας: ανάλυση λαθών και αξιολόγηση

Το μάθημα στοχεύει την ανάλυση λαθών αλλά και την αξιολόγηση κατά την εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την καταγραφή και την προσπάθεια ερμηνείας συχνών λαθών που εμφανίζονται στο γραπτό λόγο των ελληνόφωνων που μαθαίνουν τη γαλλική γλώσσα. Η έρευνα βασίζεται σε σώματα κειμένων μαθητευομένων που δείχνουν ποια γλωσσικά στοιχεία διαθέτουν μεγάλη συχνότητα λάθους και επομένως σε ποια θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία ο διδάσκων. Η μελέτη και η ανάλυση των λαθών μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τις γνωστικές και γλωσσικές διαδικασίες που επιτελούνται κατά τη μάθηση της γλώσσας. Τέλος εγείρεται ένα βασικό ερώτημα που θέτει η διαδικασία ανάλυσης λαθών μέσα σε μια επικοινωνιακή προοπτική: Τι είναι η αξιολόγηση; Τι πρέπει να αξιολογηθεί; Πότε; Πώς; Γιατί;

ΓΕΣ 737 Βιωματική Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (μέθοδος Project)

Το μάθημα παρουσιάζει μια νέα τεχνική μάθησης της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Μέσω της βιωματικής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους μαθητές, συντονίζει τη διαδικασία της γνώσης, δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής γαλλόφωνης πραγματικότητας. Ο μαθητευόμενος δοκιμάζει έμπρακτα το αντικείμενο και βιώνει ο ίδιος το περιεχόμενό του. Έχει ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η έρευνα πεδίου, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι προσομοιώσεις, οι δημιουργικές συνθέσεις κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης επιδιώκεται η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στο μαθητευόμενο και τον εκπαιδευτικό για την ανάπτυξη γνώσεων και πολιτισμικών στάσεων σε γαλλόφωνα περιβάλλοντα.

ΓΕΣ 749 Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΙΔ

Η μεταπτυχιακή εργασία (30 π.μ. ECTS) αποτελεί μύηση στην αυτόνομη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία αποβλέπει στη αξιοποίηση των αποκτηθεισών ειδικών γνώσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει εξειδίκευση σε θέμα που άπτεται της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας και να είναι σε θέση να διατυπώσει επιστημονικά συμπεράσματα.

 

2. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (βλ. περιγραφές στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής)

EΠA 620 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

ΕΠΑ 603 Συγκριτική εκπαίδευση

ΕΠΑ 610 Aξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΕΠΑ 617 Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Διαχείριση Αλλαγής

ΕΠΑ 621 Aξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΠΑ 622 Oργάνωση και Διοίκηση Σχολείου

ΕΠΑ 623 Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΕΠΑ 624 Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση

ΕΠΑ 625 Οι Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

ΕΠΑ 627 Eισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση

ΕΠΑ 628 Πολιτικές Πτυχές της Εκπαίδευσης

ΕΠΑ 629 Παιδαγωγική Ηγεσία

ΕΠΑ 630 Oικονομικές Πτυχές της Εκπαίδευσης

EΠΑ 631 Αποτελεσματικότητα και Σχολική βελτίωση

ΕΠΑ 649 Εκπαιδευτική Διοίκηση στην Ευρώπη

ΕΠΑ 642 Bασικές Αρχές Μέτρησης και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

ΕΠΑ 635 Oργανωτική Συμπεριφορά και Ηγεσία

 

3. Τμήμα Ψυχολογίας (βλ. περιγραφές στο Τμήμα Ψυχολογίας)

ΨΥΧ 610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

ΨΥΧ 620 Μάθηση και Νόηση

ΨΥΧ 630 Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης

ΨΥΧ 637 Κοινωνική Ανάπτυξη & Κοινωνικό Πλαίσιο

ΨΥΧ 701 Ψυχολογία της διδασκαλίας

ΨΥΧ 715 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσικές Διαταραχές

ΨΥΧ 712 Γνωστική Επιστήμη

ΨΥΧ 605 Ψυχομετρία

ΨΥΧ 616 Νοητικές Αναπαραστάσεις

ΨΥΧ 617 Συμβουλευτική Ψυχολογία

ΨΥΧ 707 Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στα Φοιτητικά Θέματα.