ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κυρίες δραστηριότητες του Γραφείου Προϋπολογισμού και Αναλύσεων αφορούν στον καταρτισμό και στην κατανομή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα:

  • Συντονίζει τη διαδικασία καταρτισμού και έγκρισης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου από τα αρμόδια εσωτερικά σώματα, καθώς και της ετοιμασίας της σχετικής πρότασης Νόμου και του επεξηγηματικού μνημονίου για υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Στηρίζει τη διαδικασία των διαβουλεύσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και την τελική έγκριση του Προϋπολογισμού από την Πολιτεία.
  • Συντονίζει τη διαδικασία κατανομής του Προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα
    • τις προεργασίες και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στα διάφορα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης τους έγκρισης,
    • την επιμέλεια της σχετικής κατανομής που εγκρίνεται (1η Κατανομή ετήσιου Προϋπολογισμού) και της ενημέρωσης οργανωτικών οντοτήτων εκ μέρους του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ως εξουσιοδοτημένου ελέγχοντα λειτουργού του Προϋπολογισμού.

Παράλληλα προβαίνει στον καταρτισμό πρόσθετων προτάσεων που αφορούν σε Συμπληρωματικούς ή Τροποποιητικούς Προϋπολογισμούς, καθώς και στην ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και αναλύσεων που κρίνονται αναγκαίες. Επίσης, προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου, όσον αφορά όλα τα οικονομικά θέματα τα οποία επιλαμβάνεται. Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού συνεδριάζει για μελέτη οικονομικών θεμάτων σε τακτικές μηνιαίες συνεδρίες. Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί οι συνεδρίες που παρουσιάζονται εδώ.