Το Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης παρέχει στην Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, και είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα:

 1. Διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Μελέτη της εισερχόμενης αλληλογραφίας και παραπομπή της, ανάλογα με το περιεχόμενο
 1. Σύνταξη επιστολών/σημειωμάτων για διοικητικά θέματα που αφορούν στο Γραφείο της Προϊστάμενης
 1. Κωδικοποίηση και αναθεώρηση θεματολογίου Αρχείου Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Συλλογή στοιχείων για διάφορες έρευνες ή/και μελέτες που καλείται να ετοιμάσει η Υπηρεσία
 1. Συντονισμός μεταξύ Τομέων και Γραφείων των ΟΥ προς υλοποίηση εργασιών
 1. Ενημέρωση του προσωπικού των ΟΥ για διοικητικής φύσεως θέματα
 1. Συντονισμός των εργασιών σε ότι αφορά στη συλλογή στοιχείων για ετοιμασία των πιο κάτω που αφορούν στις Οικονομικές Υπηρεσίες:
  • της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων
  • του επιχειρηματικού πλάνου
  • του απολογισμού
  • των απαντήσεων στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
  • του προϋπολογισμού των ΟΥ
 1. Συντονισμός εκπαίδευσης για τις Οικονομικές Υπηρεσίες:
  • ενημέρωση και καθοδήγηση προσωπικού για εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών
  • προγραμματισμός εκπαιδευτικών αναγκών για επόμενο έτος
 1. Στήριξη διοικητικά του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών/Οικονομικά Θέματα
 1. Στήριξη διοικητικά της Επιτροπής Στρατηγικού και Οικονομικού Προγραμματισμού
 1. Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της Υπηρεσίας (Κυβερνητικές Υπηρεσίες κλπ)