Αποστολή
 
Το Γραφείο Μισθοδοσίας έθεσε σαν κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους.
 
Αρμοδιότητες
 
Το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει την ευθύνη της ορθής και έγκαιρης καταβολής των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Επιπρόσθετα παρακρατεί διάφορες αποκοπές από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία τις καταβάλλει, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Ταυτόχρονα το Γραφείο Μισθοδοσίας διασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς φορείς.
 
Γενικές Πληροφορίες
 
Ο Χάρτης της ιστοσελίδας του Γραφείου Μισθοδοσίας αποτελείται από τους πιο κάτω συνδέσμους:
 
Το μισθολόγιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτυπώνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, και συνίσταται από 16 βασικές μισθοδοτικές κλίμακες οι οποίες αντιπροσωπεύουν βασικούς μισθούς (Κλίμακα Α1 έως Κλίμακα Α16 για το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό και E1 έως E8 για το Ωρομίσθιο Προσωπικό), κάθε μία από τις οποίες έχει μια αφετηρία και μία κορυφή που διαμορφώνεται με την πρόσθεση στην αφετηρία, κατά κανόνα, ενός μεγέθους προσαύξησης, η οποία παραχωρείται αυτόματα έπειτα από δωδεκάμηνη υπηρεσία.
 
Στους βασικούς μισθούς προστίθενται οι εκάστοτε παραχωρούμενες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.
 
Αναλυτική κατάσταση ανά κλίμακα των βασικών απολαβών και των ολικών απολαβών (ήτοι με την προσθήκη στους βασικούς μισθούς των τιμαριθμικών επιδομάτων και γενικών αυξήσεων) παρατίθεται στη σύνδεση «Αρχείο - Πίνακες» της παρούσας ιστοσελίδας.