2. ΑΠΟΚΟΠΕΣ

Όσο αφορά τις αποκοπές, το προσωπικό χωρίζεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αναλόγως του καθεστώτος εργοδότησης του ως ακολούθως:
 
A. "Συντάξιμο Μέλος του Προσωπικού": Μόνιμα Μέλη του Προσωπικού που είναι και μέλη του Σχεδίου Συντάξεως
Β. "Μη Συντάξιμο Μέλος του Προσωπικού": Μόνιμα/ Συμβασιούχα/ Ωρομίσθια Μέλη του Προσωπικού που δεν είναι μέλη του Σχεδίου Συντάξεως
 
 
Από τους μισθούς γίνονται διάφορες αποκοπές οι οποίες χωρίζονται σε:
 
- Υποχρεωτικές Αποκοπές
- Προαιρετικές Αποκοπές
 

2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ
 
 
2.1.1 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
Το ποσοστό εισφοράς των Συντάξιμων Μελών του Προσωπικού και των Μη Συντάξιμων Μελών του Προσωπικού που ισχύει από 1/1/2014 ανέρχεται σε 3,95% και 7,8% αντίστοιχα, επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών το οποίο αναθεωρείται συνήθως κάθε χρόνο. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει από τον Ιανουάριο 2014 είναι €4.533 το μήνα.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Προσωπικού πιστώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με επιπρόσθετο ποσοστό 11,65% (Συντάξιμα Μέλη του Προσωπικού) ή 7,8% (Μη Συντάξιμα Μέλη του Προσωπικού) το οποίο εισφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Εργοδότης και 4,6% που εισφέρει η Κυβέρνηση ως Γενική Κυβερνητική Εισφορά.

Όταν Συντάξιμο Μέλος του Προσωπικού συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσία τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 7,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει.
 
Συνοπτικά για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2018 ισχύουν τα ακόλουθα:
 
  
Εισφορές Συντάξιμων Μελών του Προσωπικού Εισφορές Μη Συντάξιμων Μελών του Προσωπικού
Εισφορά από Ποσοστό Εισφοράς ** Εισφορά από Ποσοστό Εισφοράς**
Μισθωτό 3,95% Μισθωτό 7,80%
Εργοδότη 11,65% Εργοδότη 7,80%
ΠΤΔ* 4,60% ΠΤΔ* 4,60%
Σύνολο 20,20% Σύνολο 20,20%
 
*ΠΤΔ : Πάγιο Ταμείο Δημοκρατίας
 
** Για το έτος 2014 το ανώτατο ασφαλιστέο αποδοχών είναι €4.533. Δηλαδή οι εισφορές και συνεισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζονται μέχρι του ποσού €4.533. Πέραν του ποσού αυτού δεν υπολογίζονται εισφορές και συνεισφορές.

2.1.2 Ταμείο Χηρών και Ορφανών
 
Αφορά μόνο τα Συντάξιμα Μέλη του Προσωπικού.

Αποκοπή από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του Συντάξιμου Μέλους του Προσωπικού ποσοστό ύψους 2%. Οι μηνιαίες συντάξιμες απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών (δεν περιλαμβάνετια ο 13ος μισθός) καθώς επίσης οποιοδήποτε άλλων δια νόμου συντάξιμων απολαβών.
 
Όταν υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σε αυτό.
 
2.1.3 Φόρος Εισοδήματος
 
Για πληφορορίες για το Φόρο Εισοδήματος πατήστε εδώ
 
2.1.4 Αποκοπή για Σχέδιο Συντάξεων

Αφορά μόνο τα Συντάξιμα Μέλη του Προσωπικού.
 
Αποκοπή από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του Συντάξιμου Μέλους του Προσωπικού μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης/ παραίτησης του, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% των συντάξιμων απολαβών.

2.1.5 Έκτακτη Εισφορά

Αφορά όλα τα μέλη του προσωπικού.

Αποκοπή μέρους των απολαβών των υπαλλήλων και της σύνταξης των συνταξιούχων για την περίοδο 1/1/2014 μέχρι την και την 31/12/2016, ποσοστό των απολαβών ή και της σύνταξης ως ακολούθως:

(α) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη, που δεν υπερβαίνει το ποσό των €1.500, δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό.

(β) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη που υπερβαίνει το ποσό των €1.500 αποκόπτεται ποσοστό επί των ακαθάριστων απολαβών ή και τη σύνταξη, ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ πάνω από €1.501 εως €2.500, ποσοστό 2,5%

(ii) για κάθε ευρώ πάνω από €2.501 εως €3.500, ποσοστό 3%

(iii) για κάθε ευρώ πάνω από €3.501, ποσοστό 3,5%

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) πιο πάνω για ακαθάριστες απολαβές υπαλλήλου που κατά την 1/1/2012 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του αποκόπτεται ποσοστό του ύψους του 3%, 3,5% και 4% αντιστοίχως.
 
 Συνοπτικά:
 
Έκτακτη εισφορά από 1/1/2014 - 31/12/2016;
 
Ακαθάριστες Απολαβές / Σύνταξη Ποσοστό
€0,00 €1.500 0,00%
€1.501 €2.500 2,50%
€2.501 €3.500 3,00%
€3.501 και άνω 3,50%
 
 
Για προσωπικό που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του:
  
Ακαθάριστες Απολαβές / Σύνταξη Ποσοστό
€0,00 €1.500 0,00%
€1.501 €2.500 3,00%
€2.501 €3.500 3,50%
€3.501 και άνω 4,00%
 
(Πατήστε εδώ για τον υπολογιστή Έκτακτης Εισφοράς και Μείωσης Απολαβών από 1/1/2014)
 
 
2.1.6 Μείωση Απολαβών
 
Αφορά όλα τα μέλη του προσωπικού.
 
Από την 1/1/2014 οι ακαθάριστες απολαβές ή και οι μηνιαίες συντάξεις μειώνονται κλιμακωτά ως ακολούθως:
 
(i) για κάθε ευρώ πάνω από €0,01 έως €1.000, ποσοστό 3,8%
 
(ii) για κάθε ευρώ πάνω από €1.001 έως €1.500, ποσοστό 10,3%
 
(iii) για κάθε ευρώ πάνω από €1.501 έως  €2.000, ποσοστό 12,3%
 
(iv) για κάθε ευρώ πάνω από €2.001 έως €3.000, ποσοστό 13,5%
 
(v) για κάθε ευρώ πάνω από €3.001 έως €4.000, ποσοστό 16%
 
(vi) για κάθε ευρώ από 4.001 και πάνω, ποσοστό 17,5%
 
 Συνοπτικά:
 
Ακαθάριστες Απολαβές / Σύνταξη Ποσοστό
€0,00 €1.000 3,80%
€1.001 €1.500 10,30%
€1.501 €2.000 12,30%
€2.001 €3.000 13,50%
€3.001 €4.000 16,00%
€4.001 και άνω 17,50%
 
(Πατήστε εδώ για τον υπολογιστή Έκτακτης Εισφοράς και Μείωσης Απολαβών από 1/1/2014)

2.1.7 Αποκοπές για εξόφληση οφειλών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου (π.χ. άτοκο δάνειο αυτοκινήτου)
 
 
2.2  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ
 
 
2.2.2 Συνδρομή σε συντεχνία

2.2.3 Συνδρομή στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών

2.2.4 Συνδρομή Αθλητικής Κάρτας

2.2.5 Εράνοι
 
Σχετικοί Συνδέσμοι: