Η αποστολή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός και η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η προσφορά άρτιων οικονομικών υπηρεσιών που να ικανοποιεί τις προσδοκίες της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) και άλλων συμμέτοχων.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν στήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 • Διενέργεια πληρωμών
 • Καταβολή μισθοδοσίας και συντάξεων
 • Είσπραξη και διαχείριση εσόδων
 • Ετοιμασία και υλοποίηση προϋπολογισμού
 • Ετοιμασία ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και άλλων λογιστικών στοιχείων
 • Διαχείριση θεμάτων φορολογίας (Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, κλπ.)

Οι βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Διασφάλισητης βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από τον αποτελεσματικό
  Οικονομικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου
 • Βέλτιστη διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου
 • Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών με τις κατάλληλες
  νομοθετικές / κανονιστικές ρυθμίσεις
 • Αυτοματοποίηση των οικονομικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας παρέχει σημαντικές στοιχεία για άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφόρηση και σχετικά έντυπα/ αιτήσεις. Παράλληλα, το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό της Υπηρεσίας παραμένει στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις.

Ανδρούλλα Θεοφάνους


Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών