Εκτύπωση

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής ήταν μια από τις πρώτες ιδρυθείσες σχολές του Πανεπιστημίου που δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το 1992, όπου λειτουργούσαν εφτά προγράμματα σπουδών. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που προσέλκυε η σχολή σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου και η μη ύπαρξη συνάφειας των γνωστικών της αντικειμένων δυσχαίρεναν την ομαλή λειτουργία της και την μελλοντική της ανάπτυξη. Έτσι το 2003 η σχολή διαχωρίστηκε σε δύο νέες σχολές την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σήμερα η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής είναι μια από τις οκτώ σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα πρώτα τμήματα της σχολής ήταν το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αργότερα προστέθηκαν ακόμα δύο Τμήματα: Το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Νομικής.

Αναλυτικά, σήμερα, η Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Αποστολή του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής είναι η συμβολή στην ικανοποίηση εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Κοινωνίας της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης της διδασκαλίας, της οργάνωσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μέσω της προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων έρευνας και ανάλυσης σημαντικών εκπαιδευτικών θεμάτων.

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προωθεί την έρευνα και τη γνώση στα διακριτά επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Δημοσιογραφίας. Δημοσιεύει έρευνα σε ορισμένα από τα πιο γνωστά ακαδημαϊκά περιοδικά και οίκους και στοχεύει στην ποιοτική διδασκαλία φοιτητών στην κατανόηση και ανάλυση, και στον κριτικό αναστοχασμό για σημαντικά και σύνθετα κοινωνικο-πολιτικά φαινόμενα. Το Τμήμα εκτιμά τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικών και εμπειρικών ερευνητικών προσεγγίσεων και προωθεί, παράλληλα, διδακτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες.

Τμήμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους απόφοιτούς του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται ή αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Πρόγραμμα επιπέδου Master στη Σχολική Ψυχολογία, Πρόγραμμα επιπέδου Master στη Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία,Πρόγραμμα επιπέδου Master στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πρόγραμμα επιπέδου Master στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Τμήμα Νομικής

Το Τμήμα πρωτοστατεί στη μελέτη του Κυπριακού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ρίζες μας και η θέση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή δικαιική παράδοση. Οι νομικές σπουδές στα προσφερόμενα από το Τμήμα προγράμματα αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής πέραν από την προαγωγή της διδασκαλίας στα γνωστικά πεδία που την αφορούν, αναπτύσσει και σημαντικό ερευνητικό έργο διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κυπριακής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Διάφορες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας που διεξάγει η σχολή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΙΠΕ, το Ίδρυμα Λεβέντη κ.ά.