1) Ερευνητικό Έργο "Το προφίλ των γυναικών πολιτικών στην τηλεόραση της Κύπρου. Μια ανάλυση με βάση το φύλο"

Τίτλος ερευνητικού έργου: Το προφίλ των γυναικών πολιτικών στην τηλεόραση της Κύπρου: Μια ανάλυση με βάση το φύλο.

Διάρκεια: 3 χρόνια, Οκτώβριος 2011 - Δεκέμβριος 2014

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩ/0609(ΒΕ))

Σύντομη περιγραφή έργου: Το έργο σκοπό έχει να περιγράψει το προφίλ των Κυπρίων γυναικών πολιτικών, όπως αυτό προβάλλεται μέσα από την κυπριακή τηλεόραση και συγκεκριμένα α) να διερευνήσει σε βάθος το προφίλ των γυναικών-πολιτικών στην τηλεόραση της Κύπρου (περίοδος ενός χρόνου) εξετάζοντας τις παραμέτρους που αφορούν σε ποσοτική και ποιοτική παρουσία, θεματολογία προσκλήσεων, λόγος και στερεοτυπική προβολή, β) να σκιαγραφήσει το προφίλ σε σχέση με τον αντίστοιχο τρόπο προβολής και τον λόγο των αντρών πολιτικών, γ) να αναλύσει το προφίλ με ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους κομματικούς αρχηγούς, δείγμα βουλευτών (ανδρών και γυναικών), ιδιοκτήτες – διευθυντές των παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών και δημοσιογράφους, δ) να συμβάλει με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του στη συνειδητοποίηση του ρόλου των ΜΜΕ στην προώθηση της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων τόσο από τους πολιτικούς, όσο κι από τους αρμόδιους φορείς των ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό, ενδυναμώνοντας τη φωνή των Κυπρίων γυναικών πολιτικών παράλληλα και σε συνεργασία με τη φωνή των ανδρών πολιτικών. Η μεθοδολογία ποικίλει στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του έργου: Καταγραφή με Κλείδα Παρατήρησης/καταγραφής τηλεοπτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων (Pantti, 2007, Koutselini & Agathangelou, 2006), Ανάλυση περιεχομένου, Ανάλυση λόγου και σημειωτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για την εξέταση του τρόπου προβολής και του λόγου των γυναικών πολιτικών σε δείγμα εκπομπών και δελτίων ειδήσεων και τη σύγκρισή του με τον αντίστοιχο τρόπο προβολής και λόγου των ανδρών-πολιτικών. Την ανάλυση περιεχομένου, που βασίζεται περισσότερο σε ποσοτικά στοιχεία, συμπληρώνει η ανάλυση λόγου και η σημειωτική ανάλυση. Στόχος του διεπιστημονικού αυτού μοντέλου είναι να δείξει πώς οι διάφοροι σημειωτικοί τρόποι (οπτικά και γλωσσικά μέσα) συντείνουν στην προώθηση στερεοτύπων στον τρόπο παρουσίασης των γυναικών και ανδρών πολιτικών. Η ανάλυση λόγου θα δώσει μια εις βάθος κατανόηση του λόγου. Στοιχεία ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν στις ημιδομημένες συνεντεύξεις των ατόμων από τον χώρο της ενημέρωσης και της πολιτικής. Η σημαντικότητα και αναγκαιότητα του έργου προκύπτει αφενός από την ανάγκη για ενδυνάμωση της πρακτικής που ακολουθούν τα ΜΜΕ στην Κύπρο - ενός από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς κοινωνικοποίησης - σχετικά με την προβολή των γυναικών πολιτικών, ώστε να ανταποκριθούν αφενός στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006) και της UNESCO (2008) και αφετέρου στην ανάγκη για την προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου (Κυπριακή Δημοκρατία, 2007).

Δίκτυο συνεργασίας: Το έργο συντονίζει η Έδρα UNESCO για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων και το Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου με επιστημονική υπεύθυνη τη διευθύντρια της Έδρας και του Κέντρου, καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη. Το δίκτυο συνεργασίας του έργου συμπληρώνουν τρεις συνεργαζόμενοι φορείς: η Αρχή Ραδιο Τηλεόρασης, η Ένωση Συντακτών Κύπρου και το Κέντρο Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας.

Αποτελέσματα Έργου: Για την πλήρη αναφορά των αποτελεσμάτων του έργου, πατήστε εδώ.

 

2) Ερευνητικό Έργο «Ο Έμφυλος Χάρτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου»

Τίτλος ερευνητικού έργου: Ο Έμφυλος Χάρτης στην Εκπαίδευση της Κύπρου: Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2009

Λογική βάση (Rationale): Με βάση τη Δράση 2 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, μέχρι το 2013 θα πρέπει να έχει αποτυπωθεί ο έμφυλος χάρτης της εκπαίδευσης της Κύπρου, με στόχο να διαπιστωθεί και με θετικές δράσεις και παρεμβάσεις να βελτιωθεί η εικόνα των δύο φύλων στην εκπαίδευση.

Σκοπός της Έρευνας: Να ερευνηθεί, αποτυπωθεί και κριτικά παρουσιαστεί ο ποσοτικός και ποιοτικός Έμφυλος Χάρτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου

Στόχοι: α) Ποσοτική αποτύπωση της παρουσίας των δύο φύλων σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου – δημόσια και ιδιωτικά -η οποία περιλαμβάνει αριθμητική παρουσία, ηλικία, εκπαιδευτικά προσόντα, θέση, καθήκοντα, β) η μελέτη και αποτύπωση της σχέσης των δύο φύλων στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως αυτή αποτυπώνεται ως στάση, λόγος (discourse) και αρμοδιότητες, γ) η διερεύνηση και αποτύπωση μέτρων που διευκολύνουν/δυσχεραίνουν την παρουσία και σχέση των δύο φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου.

Μεθοδολογία: Χρήση μικτής μεθοδολογίας, ποσοτικής και ποιοτικής. Το ποσοτικό μέρος περιλαμβάνει α) συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για διδάσκοντες και διδασκομένους σε σχέση με τους σκοπούς της έρευνας, β) ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσεων, με αντιπροσωπευτικό δείγμα. Το ποσοτικό μέρος θα αναλυθεί στο ηλεκτρονικό στατιστικό πακέτο-πρόγραμμα SPSS. Το ποιοτικό μέρος περιλαμβάνει συνεντεύξεις από διοικούμενους και διοικούντες (πρυτανικές αρχές, μέλη συγκλήτων, διεύθυνση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και μελέτη αρχείων. Το ποιοτικό μέρος θα αναλυθεί με τη μέθοδο Ανάλυση περιεχομένου (content analysis).

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Ολοκληρωμένη μελέτη και αποτύπωση της παρουσίας και σχέσης των δύο φύλων σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου

Χρηματοδότηση: Η Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου» έχει αναλάβει με την επιχορήγηση του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας τάξης την έρευνα.

Αποτελέσματα Έργου: Για την πλήρη αναφορά των αποτελεσμάτων του έργου, πατήστε εδώ