Η Ερευνητική Μονάδα "Κέντρο Σπουδών Φύλου" του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα Διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Σπουδών Φύλου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κανονισμούς για Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων. Η Ερευνητική Μονάδα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Σκοπός της Ερευνητικής Μονάδας "Κέντρο Σπουδών Φύλου" είναι η έρευνα, η παρέμβαση και η παραγωγή νέας γνώσης και θεωρητικών πλαισίων σεβασμού και ανάδειξης της διαφορετικότητας σε περιβάλλον ισότητας στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, επιστημονικό τομέα καθώς και η ανάπτυξη προβληματικής και πλαισίων πολιτικής σε θέματα φύλων. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στην έρευνα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές συγκείμενο και στη διαμόρφωση νέων ιδεών και θεωριών για το κοινωνικό φύλο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές αντιλήψεις και συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική αλλαγή.
 
Η Ερευνητική Μονάδα "Κέντρο Σπουδών Φύλου" υποστηρίζει την έκθεση των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου στα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα με τα οποία είναι συνυφασμένη η εμπειρία του έμφυλου υποκειμένου και συνεργάζεται στενά με το νέο διατμηματικό δευτερεύον πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και με την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων.
 
Οι αρχές οργάνωσης της Ερευνητικής Μονάδας συνοψίζονται στην Αυτοχρηματοδότηση, Διεπιστημονικότητα, Διατμηματική συνεργασία, Συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα και τοπικούς φορείς και οργανώσεις.
 
Η Πρόεδρος της Ερευνητικής Μονάδας "Κέντρο Σπουδών Φύλου"
Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής