1.

Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία

Recognised for Excellence
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας

EFQM (European Foundation for Quality Management)
Λογότυπο
Logo
 EFQM CE logo
Οντότητα

Administrative Entity
Βιβλιοθήκη

Library
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2009-2011
2.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
∆έσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία

Committed to Excellence
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας

EFQM (European Foundation for Quality Management)
Λογότυπο
Logo
 EFQM RE logo
Οντότητα

Administrative Entity
Διοίκηση ΠΚ

University Administration
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2008-2010
3.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Επιχειρηματική Αριστεία «Αιέν Αριστεύειν»

Diploma Supplement (DS) Label
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)

EEDE (Hellenic Management Association)
Λογότυπο
Logo
 AristeueinLogoEEDE logo
Οντότητα

Administrative Entity
Διοίκηση ΠΚ

University Administration
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2008-2010
4.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Συμπλήρωμα/Παράρτημα Διπλώματος

Diploma Supplement (DS) Label
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

European Commission
Λογότυπο
Logo
 DS UCY logo
Οντότητα

Administrative Entity
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Academic Affairs and Student Welfare
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2013-2016
5.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Ανθρώπινο Δυναμικό: Αριστεία στην Έρευνα

HR Excellence in Research
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EURAXESS

European Commission / EURAXESS
Λογότυπο
Logo
 HR logo
Οντότητα

Administrative Entity
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

Research and International Relations Service
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2012-2017
6.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Εγκεκριμένος Εργοδότης – Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη

ACCA Approved Employer – Continuing Professional Development
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας / ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) / ICPAC (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus)
Λογότυπο
Logo
 ACCA logo
Οντότητα

Administrative Entity
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resources Services
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2014-2017
7.
Ονομασία Πιστοποίησης
Accreditation Title
Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών
UNESCO chair of the University of Cyprus in Gender Equality and Women’s Empowerment
Φορέας Πιστοποίησης
Accreditation Body
Ηνωμένα Έθνη- Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός -ΟΥΝΕΣΚΟ

United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization-the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme- Section for Higher Education
Λογότυπο
Logo
 Unesco Gender logo
Οντότητα

Administrative Entity
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ)

Department of Education
Διάρκεια πιστοποίησης
Accreditation Duration
2015 – 2019