Στρατηγικές Επιδιώξεις και Λειτουργικοί Στόχοι
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου:
  • Αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία,
  • Ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας,
  • Διεθνοποίηση,
  • Διασύνδεση με τη βιομηχανία και άλλους εξωτερικούς οργανισμούς,
  • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών.
 • Πρότυπο διαφάνειας και χρηστής διοίκησης: 
  • Πρότυπο αποτελεσματικής διοίκησης,
  • Βέλτιστη οργάνωση,
  • Αριστεία προσωπικού,
  • Υψηλή ποιότητα υποστηρικτικών διεργασιών.
 • Οικονομική ενδυνάμωση και αειφορία: 
  • Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων,
  • Αποτελεσματική διαχείριση πόρων και αποθεματικών,
  • Ενίσχυση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Φορέας πολιτισμού και καινοτομίας:
  • Ενίσχυση της πολιτισμικής συνεισφοράς,
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας,
  • Ουσιαστική παρέμβαση στην κοινωνία.
 • Πανεπιστημιακή ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών:
  • Ανάπτυξη Πανεπιστημίου,
  • Ενίσχυση υποδομών.
 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην προ και μετά λύση εποχή:
  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην προ λύση εποχή,
  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη μετά λύση εποχή.
Αξίες:
 • Ακεραιότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Ελευθερία
 • Πάθος
Για το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2021-2025.